Alwin Mussche is vol energie begonnen aan zijn tweede termijn als wethouder voor de gemeente Staphorst. Hij zet zich de komende vier jaar in voor veelomvattende thema’s als het sociaal domein, de energietransitie en klimaatadaptatie. “We betrekken hier de hele samenleving bij. Dat is ook zo typerend voor onze gemeente: we doen het echt sámen!”

Wethouder Alwin Mussche

Die samenwerking komt sterk tot uiting in het sociaal domein. Staphorst staat bekend om zijn ‘noaberschap’, waardoor veel inwoners kunnen terugvallen op familie en vrienden. Maar als dat om wat voor reden dan ook niet lukt, mogen ze niet tussen wal en schip raken. Het belangrijkste doel de komende jaren is dan ook dat álle inwoners die hulp of zorg nodig hebben, weten waar ze terechtkunnen. 

“En dat ze die zorg of hulp ook geleverd krijgen”, vult de wethouder aan. “We trekken daarbij nauw op met het voorveld, zoals jongerenwerkers, scholen en de welzijnsorganisatie. De kracht van onze gemeente is dat deze partijen elkaar goed kennen. We willen zorgen dat dit zo blijft en verder wordt uitgebouwd. Als er iets speelt in een gezin, moet in een vroegtijdig stadium duidelijk zijn waar ze terechtkunnen. Zodat zo snel mogelijk zorg geleverd kan worden."

Positieve gezondheid

Ook ‘positieve gezondheid’ van inwoners is een speerpunt van het college. Hoe kan een gezonde leefomgeving bijdragen aan gezond gedrag, om zo ook de druk op de gezondheidszorg te verminderen? Daarbij draait het niet om wat iemand niet kan, maar juist wél kan. Om zo volwaardig mogelijk mee te kunnen doen in onze samenleving. Belangrijk is het mentaal welzijn van inwoners, met onder meer aandacht voor suïcidepreventie en eenzaamheid. 

“Staphorst is een heel jonge gemeente”, legt Mussche uit. “Een derde van onze bevolking is jonger dan 20 jaar. Daarom zetten we ook in op dat iedereen tussen -9 maanden en 27 jaar gezond, veilig en kansrijk kan opgroeien. Maar het aantal ouderen stijgt óók de komende jaren, doordat mensen steeds ouder worden. Daardoor neemt de zorgvraag toe. Het is belangrijk dat wij als samenleving om onze ouderen blijven staan.”

Doelstellingen voor de energietransitie

Een ander mooi voorbeeld van de vereende krachten in onze gemeente is het windmolenproject van ‘Wij Duurzaam Staphorst’. Inwoners kunnen lid worden van deze coöperatie, de windmolens meefinancieren en óók profiteren van de opbrengst. Daarmee hebben ze niet alleen de lasten, maar ook de lusten. 

“Staphorst heeft al goede stappen gezet in de energietransitie”, vertelt de wethouder. “We kiezen nadrukkelijk niet voor zonnevelden, omdat we geen landbouwgrond willen opofferen. Wél hebben we de ambitie om 50 GWh opwek aan zonne-energie op daken te realiseren in 2030. Dat is voldoende voor onze doelstellingen in 2030.”

Netcapaciteit

Een struikelblok is echter de ontoereikende netcapaciteit van netbeheerders. Mussche zou graag zien dat deze wordt opgehoogd. “Er zijn namelijk veel bedrijven in Staphorst die willen verduurzamen en hun dak vol willen leggen met zonnepanelen. Ze kunnen nu alleen de stroom niet kwijt op het net. We maken ons daar in regionaal verband hard voor.”

Daarnaast wil het college van burgemeester en wethouders graag verdere stappen zetten in het aardgasvrij maken van Staphorst. “Dat betekent niet dat we wijken gaan afsluiten van gas. We hebben immers een heel goed netwerk liggen. We willen graag groen gas door de leidingen laten stromen, dat gecreëerd kan worden door bijvoorbeeld mestvergisting of waterstof. We kijken samen met agrariërs hoe we dat kunnen realiseren.”

Aanpassen aan een veranderend klimaat

Klimaatadaptie is een ander actueel thema dat de volle aandacht krijgt. Denk aan het toenemende aantal hittegolven, hevige regenbuien en de daarmee gepaard gaande wateroverlast. Ook Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst ontspringen deze dans helaas niet. “Daarom hebben we een klimaatadaptatieplan opgesteld”, legt de wethouder uit. “Het is belangrijk dat we bij de inrichting van wijken voldoende groen realiseren. Maar ook dat we bewustwording creëren bij inwoners, voor minder verstening en een goede waterafvoer in tuinen.”