Ik heb van de gemeente een nieuwe WOZ-beschikking gekregen. Wat is dat?

De WOZ-beschikking (WOZ staat voor waardering onroerende zaken) is een officieel document van de gemeente, waarop de waarde van uw onroerende zaak (bijvoorbeeld uw woning of bedrijfspand) staat: de WOZ-waarde. De WOZ-waarde geldt voor een periode van één jaar, van 1 januari tot en met 31 december. Degene die op 1 januari eigenaar is van een onroerende zaak ontvangt de beschikking.

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB).

De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de erf- en schenkbelasting en de verhuurderheffing.

Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de waterschapsomslag gebouwd.

Ik lees dat de woningprijzen dalen. Waarom is mijn WOZ-waarde gestegen?

Recente berichten over de woningmarkt laten soms zien dat gemiddelde verkoopprijs van woningen de afgelopen maanden daalt. Deze daling zien we alleen nog niet terug in de WOZ-waarden van 2024. Dat komt omdat gemeenten voor de WOZ-waarde in 2024 moeten kijken naar waardepeildatum 1 januari 2023. Door de marktontwikkeling in 2023 (de periode tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023) stijgt de WOZ-waarde van een woning in 2023 gemiddeld nog wel.

Let op!

Landelijke gemiddelde stijgingen zeggen niets over een individuele gemeente of zelfs niet over een individuele woning. Per woning wijkt de waardestijging af van dit landelijk gemiddelde. De waardestijging van een woning hangt af van verschillende factoren zoals de ligging, het type woning en de status van onderhoud. Ook zijn er regionale verschillen.

Hoe is de waarde bepaald?

De gemeente bepaalt de zogenaamde "waarde in het economische verkeer". Deze waarde wordt bepaald door een taxatie. Bij het taxeren van woningen wordt vastgesteld wat de vrije verkoopwaarde van uw onroerende zaak is, beoordeeld naar de marktsituatie op de waardepeildatum 1 januari. Hierbij wordt uitgegaan van het bedrag dat het huis zou opbrengen wanneer het leeg verkocht zou zijn en onmiddellijk in gebruik zou kunnen worden genomen. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden.

Om de waarde nauwkeurig te kunnen bepalen, houdt de gemeente van alle objecten de bouwkundige kenmerken bij. Verder verzamelt de gemeente zoveel mogelijk marktgegevens, zoals verkoopcijfers, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de prijsontwikkeling op de vastgoedmarkt rond genoemde prijspeildatum. Aan de hand van deze gegevens bepaalt de gemeente de waarde.

De taxatie van bedrijfspanden is complexer. De taxaties zijn veelal gebaseerd op verkoopprijzen en huurprijzen. Voor bijzondere objecten zoals scholen, ziekenhuizen etc. gelden speciale voorschriften.

Bij onroerende zaken in aanbouw wordt de waarde vastgesteld op de grondwaarde vermeerderd met de stichtingskosten van de in aanbouw zijnde gerealiseerde opstallen. De waarde van de grond wordt gerelateerd aan gerealiseerde prijzen van bouwkavels en dergelijke rond 1 januari.

Mag de gemeente mij om informatie vragen om de WOZ-waarde te taxeren?

Ja.

Om de WOZ-waarde van een woning goed te taxeren, heeft de gemeente informatie nodig over bijvoorbeeld de kwaliteit van de woning en het onderhoud. Om over actuele en betrouwbare informatie te beschikken, vragen gemeenten regelmatig om informatie bij de eigenaar van de woning. Immers de eigenaar kent zijn of haar woning het best.

Het verstrekken van die informatie is verplicht. Vaak vragen gemeenten die informatie vooral als er sprake is van een verandering. Bijvoorbeeld aan iemand die een woning net heeft gekocht of wanneer sprake is van een verbouwing. Omdat gemeenten voor alle woningen willen beschikken over actuele gegevens, wordt een verzoek om informatie soms ook gestuurd aan iemand die al jaren lang eigenaar is, zonder dat sprake is van een verbouwing.

Hoe kan ik de WOZ-waarde van mijn woning controleren?

U kunt de WOZ-waarde controleren door het bekijken van het taxatieverslag en vergelijking met andere WOZ-waarden van woningen. 

Op het taxatieverslag staan de volgende gegevens van uw woning:

  • adres;
  • WOZ-waarde;
  • bouwjaar;
  • kaveloppervlakte;
  • gebruiksoppervlakte;
  • verkoopcijfers van vergelijkbare woningen;
  • WOZ-waarden van vergelijkbare woningen.

Vergelijkbare woningen hoeven niet hetzelfde te zijn. Bij de bepaling van de WOZ-waarde is rekening gehouden met verschillen tussen woningen. WOZ-waarden van andere woningen kunt u vinden op het WOZ-waardeloket.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de WOZ-waarde?
 

Zijn wijzigingen aan een pand (verbouw, aanbouw, sloop) van invloed op de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde wordt jaarlijks bepaald naar de waardepeildatum (waardeniveau) aan het begin van het jaar vóór het belastingjaar. De WOZ-waarde voor 2024 wordt bepaald naar het waardeniveau op 1 januari 2023.

Na een verbouwing, aanbouw, sloop, of andere wijziging beoordeelt de gemeente of de waarde is gestegen of gedaald. Met wijzigingen tussen de waardepeildatum (1 januari 2023) en het begin van het belastingjaar (1 januari 2024) wordt voor de WOZ-waarde van 2024 wel rekening gehouden. Als de verbouwing, aanbouw, sloop, of andere wijziging plaatsvindt in 2024 dan heeft dat geen gevolgen voor de WOZ-waarde van dat jaar. De waardeverandering wordt dan berekend voor het volgende jaar.

Is er een maximaal stijgingspercentage voor de WOZ-waarde?

Nee, de WOZ-waarde wordt bepaald door te kijken naar de verkoopprijzen van verkochte woningen in de gemeente rondom de waardepeildatum (dit jaar is dat 1 januari 2023). Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld. De WOZ-waarde stijgt dus mee met de verkoopprijzen op de woningmarkt. Als de woningmarkt daalt, dalen ook de WOZ-waarde weer mee. Dit heeft tot gevolg dat er geen maximaal stijgingspercentage bestaat, want er is een vrije markt voor de verkoop van woningen, dus de prijsstijging op de markt is niet beperkt.

De WOZ-waarde wordt niet getaxeerd door de vorige WOZ-waarde met een bepaald percentage te verhogen. Ieder jaar wordt iedere woning opnieuw getaxeerd. Daarbij wordt gekeken naar de verkoopprijzen van woningen rondom de waardepeildatum.

Het stijgingspercentage voor een bepaalde woning is dan ook meestal anders dan het landelijke gemiddelde of het gemiddelde in die gemeente. Immers de verkoopprijzen en ook de stijgingspercentage verschillen voor de locatie, het type woning, het marktsegment, de kwaliteit van de woning, etc. Elke woning is anders en dat heeft ook gevolgen voor een mogelijke verkoopprijs (voor de marktwaarde).

Ik vind de WOZ-waarde te hoog, wat moet ik doen?

Als u de WOZ-waarde te hoog vind kunt u bezwaar maken.

Het aanslagbedrag voor de onroerende zaakbelasting wordt bepaald door de WOZ-waarde en het daarop van toepassing zijnde tarief. Tegen het tarief kunt u geen bezwaar maken: dit is vastgesteld door de gemeenteraad. De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

Wat is de waardepeildatum?

Om ervoor te zorgen dat voor iedere onroerende zaak de waarde op een en hetzelfde moment wordt vastgesteld, kent de Wet WOZ een waardepeildatum. De waardepeildatum ligt altijd één jaar voor aanvang van het Belastingjaar en geldt voor alle gemeenten in Nederland.

Hoe wordt de gebruiksoppervlakte bepaald?

Voor diverse doeleinden is de grootte van woningen van belang. Zo gebruiken makelaars de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen voor de aanbieding op de markt en gebruiken Nederlandse gemeenten de gebruiksoppervlakte van woningen voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Daarnaast worden de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen gebruikt voor taxaties, onder andere voor de hypotheekverstrekking van woningen en voor de taxaties in het kader van de Wet WOZ.

Om te zorgen voor uniformiteit en transparantie in het meten van woningen voor deze diverse doeleinden hebben de samenwerkende organisaties NRVT, NVM, VBO, Vastgoedpro, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), BAG BAO, Aedes en de Waarderingskamer gezamenlijk meetinstructies opgesteld. Deze meetinstructies hebben tot doel op een eenvoudige wijze de gebruiksoppervlakte van woningen te meten op basis van de norm NEN 2580.

Ga naar de meetinstructie