Meer ruimte nodig

De algemene begraafplaats aan de Scholenweg is de enige van de drie begraafplaatsen in Rouveen waar nog ruimte is voor nieuwe graven. In 2022 is een ontwerp gemaakt voor een uitbreiding van de begraafplaats. Aansluitend op dit ontwerp is het nog ongebruikte deel van de bestaande begraafplaats ingericht. Na ingebruikname van dit deel kan er naar verwachting nog begraven worden tot uiterlijk 2025. Het is daarom nodig om de begraafplaats verder uit te breiden.

De uitbreiding

De begraafplaats wordt aan de oostkant uitgebreid op de onbebouwde agrarische gronden. Deze zijn in 2018 voor dit doel aangekocht door de gemeente.

Fasering van de uitbreiding

Het nog ongebruikte deel van de begraafplaats is begin dit jaar ingericht en in gebruik genomen. Op de weilanden ten oosten van de begraafplaats vindt jaarlijks het paardenconcours plaats. Daarom is ervoor gekozen om de uitbreiding in twee fasen uit te voeren. Zo heeft de Stichting Paard & Sport Rouveen ruim de tijd om een andere plek voor het evenement te vinden.

In de winter van 2023 wordt fase 1 gerealiseerd. Rond 2035 zal de tweede fase van de uitbreiding gerealiseerd worden. > Zie kaart fasering.

Bestemmingsplan

Voor de uitbreiding was het nodig om de bestemming van het agrarische weiland te veranderen. De raad heeft in mei 2023 de partiële herziening van het bestemmingsplan voor de gronden vastgesteld.

Het ontwerp

Het ontwerp is geïnspireerd op de voortzetting van het elzensingellandschap. Elzensingels zijn typisch voor Rouveen en Staphorst. De aanvullende begraafruimte wordt parallel aan de weg voortgezet.

Vanwege oplopende kosten heeft de raad ingestemd met een eenvoudiger uitvoering van het ontwerp.  Zo wordt gekozen voor eenvoudigere meubels en minder half-verharde paden.

Ontwerp bekijken

Gedenk- en begraafplek voor te vroeg geboren kinderen

Dit is een plek op de begraafplaats waar immature kinderen kunnen worden begraven. Immature kinderen zijn geboren vóór de 24e week van de zwangerschap. In het ontwerp voor de uitbreiding is hiervoor ruimte ingericht.

Wilt u hierover meedenken?

Het is voor het eerst dat in de gemeente Staphorst ruimte geboden wordt aan het herdenken en begraven van ongeboren kinderen. Heeft u behoefte om hierover met ons mee te denken? Neem dan contact op met projectleider Erika van Drimmelen via e.vandrimmelen@staphorst.nl.

Planning van het werk

 1. Done: Deel 1

  Tussen 9 oktober en 3 november 2023 wordt er gewerkt aan de ophoging van het terrein. Dit deel van het werk wordt uitgevoerd door de firma Van Reel.

 2. In progress: Deel 2

  In januari verzorgt Dons hoveniers de inrichting van de uitbreiding.

  Groeninrichting
  Er worden bomen, hagen, heesters en vaste planten geplant. De delen waar in de toekomst begraven zal worden wordt ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Langs de twee zijpaden in het bestaande gedeelte worden nieuwe bomen geplant.
  De bestaande bomen worden alleen verwijderd wanneer dit echt niet anders kan, of zoals langs de paden, waar de bomen in slechte conditie zijn. De rode beuk en de bomen rondom blijven het beeld bepalen.

  Verharding 
  Van alle bestaande paden wordt de verharding vervangen. De parkeerruimte wordt groter en deels met waterdoorlatende verharding aangelegd.

Overlast

We proberen het werk zo te plannen en uit te voeren dat er zo min mogelijk overlast door bezoekers wordt ervaren. Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met projectleider Erika van Drimmelen via e.vandrimmelen@staphorst.nl.

Te downloaden: