Het klimaat verandert steeds sneller, hitterecords worden verbroken. Door klimaatverandering komen ook vaker heftige regenbuien voor waarbij wateroverlast kan optreden. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst prettig in gemeente Staphorst kunnen wonen, werken en leven zullen we de openbare ruimte, tuinen, erven en woningen moeten aanpassen aan klimaatverandering. Het klimaatbestendig maken noemen we 'klimaatadaptatie'. Klimaatadaptatie is een relatief nieuw thema, maar zal de komende jaren meer en meer een rol gaan spelen in de werkzaamheden van de gemeente. Hierbij is een integrale aanpak noodzakelijk.

Hoe gaan we aan de slag met klimaatadaptatie?

Volgens het Nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Om de openbare ruimte van Nederland tijdig klimaatbestendig en waterrobuust te maken, is extra inspanning noodzakelijk. Hiervoor is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie gemaakt. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk, dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert.

We hebben kwetsbaarheden in beeld met stresstesten

Eén van de ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is het uitvoeren van een stresstest die de kwetsbaarheden van een gebied in kaart brengt. Inzicht in de kwetsbaarheden voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming is de basis voor het realiseren van een klimaatbestendig en waterrobuust Staphorst én Nederland in 2050.

Daarom bracht de gemeente Staphorst, net als andere Nederlandse gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk, samen met betrokkenen de kwetsbaarheden in ons gebied in kaart. Dat gebeurde met zogeheten stresstesten. Sinds 2020 worden de resultaten van de stresstesten gedeeld op het Kennisportaal Klimaatadaptatie.

Klimaatstresstest gemeente Staphorst

De stresstesten worden eens in de 6 jaar herhaald, en daarnaast ook bij nieuwe ontwikkelingen.

We hebben risicodialogen gevoerd

De gemeente Staphorst heeft in 2021 risicodialogen gevoerd. Hiervoor vormden de regionale en lokale stresstesten samen de basis voor het gesprek. In een risicodialoog worden gesprekken gevoerd met allerlei belanghebbende partijen. Tijdens deze gesprekken komen de resultaten uit de stresstesten aan bod, namelijk de kwetsbaarheden voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsrisico’s.

Een risicodialoog heeft twee doelen. Ten eerste het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatverandering op regionaal en lokaal niveau. Ten tweede wilden wij in de gesprekken nagaan of er maatregelen getroffen moesten worden om die kwetsbaarheden te beperken en zo ja, welke. Op basis hiervan zijn gezamenlijke ambities gemaakt die worden beschreven in de uitvoeringsagenda.

We hebben een klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda

De gemeenteraad van Staphorst heeft op 17 mei 2022 de lokale klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsplan vastgesteld. De klimaatadaptatiestrategie 2022 – 2025 en het bijbehorende uitvoeringsplan bieden een gedragen aanpak voor klimaatadaptatie. Ze vormen de leidraad naar een klimaatadaptief en waterrobuust Staphorst in 2025. In het uitvoeringsplan zijn concrete projecten uitgewerkt die tussen 2022 en 2025 worden opgestart en uitgevoerd.

De klimaatadaptatie strategie zet in op het borgen van klimaatadaptatie in gemeentelijk beleid, zoals in de omgevingsvisie, gemeentelijke werkwijze en werkprocessen. Ook worden de toekomstig te nemen maatregelen voor klimaatadaptatie gekoppeld aan uitvoeringsprogramma’s van andere beleidsterreinen, zoals riolering, groen of wegbeheer, zodat er ‘werk met ‘werk’ kan worden gemaakt.

Klimaatadaptatiestrategie gemeente Staphorst 2022 – 2025