Klimaatverandering zorgt ervoor dat periodes van droogte vaker voorkomen. De mate waarin dit gemeten wordt, het neerslagtekort, zal rond 2050 gemiddeld met 25% zijn gestegen. Dit kan leiden tot schade aan planten en bomen, het ontstaan van paalrot omdat grondwaterstanden dalen en een afname van de kwaliteit van (zwem)water.

Risico droogtestress en bodemdaling

De kans op droogte in gemeente Staphorst is laag tot matig in De Zwarte Dennen. Het risico op droogtestress neemt in 2050 toe. Bodemdaling zal zich de komende jaren in het westelijke deel van de gemeente voordoen. Dit is een veengebied dat voor agrarische doeleinden wordt gebruikt. De oorzaak van bodemdaling is hier een lage grondwaterstand. Door klimaatverandering kan de bodem daar nog eens tot 15 cm meer dalen. Dit komt door lagere waterstanden door neerslagtekort wat leidt tot extra veenoxidatie. Bodemdaling kan worden beperkt door peilen hoog te houden en de grondwaterstand niet te ver te laten uitzakken.

Gevolgen van droogte

Droogte kan directe gevolgen hebben voor de landbouw. Gewassen kunnen minder goed groeien of verwelken wat kan leiden tot teruglopende opbrengsten voor boeren. Vaak wordt een watertekort opgelost met beregening. Tijdens droogte kan het waterschap een beregeningsverbod instellen. Ook voor het sproeien van tuinen neemt in tijden van droogte de behoefte voor beregening toe. Voor particulieren geldt ook dat er bij onvoldoende water een sproeiverbod kan worden ingesteld.

Door verdroging van natuur neemt de kans op bosbranden toe. Langere perioden van droogte en hogere temperaturen kunnen zorgen voor een verandering van het ecosysteem, een geleidelijke verschuiving van soorten en verlies van soorten en leefgebieden. In watergangen kan bij langdurige warme en droge perioden de temperatuur in het water zo oplopen dat er zuurstoftekort ontstaat. De hoge temperaturen zijn ook een ideale broedplaats voor algen en bacteriën.

Wat kunnen we doen tegen droogte?

De gevolgen van droogte kunnen worden verminderd door droogtebestendige vegetatie toe te passen en water beter vast te houden. Dit kan onder andere door het verbeteren van de bodemstructuur, minder of open verharding, en waterberging in de vorm van regentonnen, daken en pleinen.