Het falen van waterkeringen kan leiden tot overstroming. Afhankelijk van de maaiveldhoogte kunnen de overstromingsdieptes aanzienlijk groter zijn dan de waterdieptes die door extreme neerslag kunnen ontstaan. Naast de bij wateroverlast geschetste risico’s kan overstroming veiligheidsrisico’s met zich meebrengen door sterke stroming nabij de doorbraak in de waterkering en verdrinkingsrisico voor wie niet tijdig een voldoende hoge plek kan bereiken. Ook kan, in het geval van een overstroming, het land voor langere tijd (dagen tot maanden) onder water blijven staan. Ook keteneffecten, zoals het uitvallen van elektriciteit, kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

Kans op overstromingen

De voor gemeente Staphorst relevante primaire kering van het hoofdwatersysteem is de dijk langs het Zwarte Water (nabij Zwartsluis). De kans op overstroming als gevolg van het falen het hoofdwatersysteem zeer klein. Relevante regionale keringen van het regionaal watersysteem zijn die bij het Meppelerdiep en de Hoogeveense Vaart. De kans op overstroming als gevolg van het falen het regionaal watersysteem is middelgroot. Hoewel de primaire en regionale keringen garant staan voor een hoog veiligheidsniveau, is het ook in Nederland niet ondenkbaar dat overstromingen plaatsvinden.

Overstroom ik?

Wilt u meer weten over het overstromingsrisico op uw adres? Of wilt u specifieke informatie over (bruikbare) vluchtwegen, risico's en adviezen? Bezoek dan de website overstroomik.nl.