Wat is het?

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Formulier

Wilt u leerlingenvervoer aanvragen? Dan moet u, ouders of verzorgers, zelf een aanvraag indienen. 

DigiD linkAanvraagformulier leerlingenvervoer

Wanneer u in het schooljaar 2024-2025 geen gebruik wilt maken van het leerlingenvervoer kunt u het digitale formulier Afmelden leerlingenvervoer gebruiken.

Tip:

Voor u begint met de online invullen van het formulier, zorg dan dat u alle benodigde gegevens bij de hand heeft, zoals bijvoorbeeld:

 • Uw DigiD-code. Heeft u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl. Lukt het niet om via DigiD de aanvraag te doen, neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
 • Gemotiveerd vervoersadvies van de school.
 • Verzamelinkomen 2022: u vindt uw verzamelinkomen op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2022. U kunt ook een inkomstenverklaring 2022 (voorheen IB60-formulier) opvragen bij de Belastingdienst. Dit is een officiële verklaring waar uw inkomensgegevens in staan.
 • Medische informatie.
 • Indien van toepassing: reistijd verblijfadres - schooladres berekend via routenet.nl.

Hoe werkt het?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

 • scholen voor basisonderwijs (BO)
 • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
 • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
 • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

Daarnaast is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als:

 • Uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

Let op: Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen leerlingenvervoer aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld.

In de verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst staat wanneer u een vergoeding kunt krijgen. Dit kan ook een (gedeeltelijke) kostenvergoeding zijn. In plaats van een vergoeding in geld, kunnen kinderen in sommige situaties ook gebruik maken van aangepast vervoer zoals taxivervoer.

Of u recht heeft op een vergoeding hangt van een aantal zaken af. Zo wordt gekeken naar de afstand tussen huis en de 'dichtstbijzijnde toegankelijke school', de leeftijd of handicap van uw kind. Soms vraagt de gemeente een advies van deskundige, bijvoorbeeld een arts.

Eén van de belangrijkste regels is de afstand van huis naar school. U kunt voor een vergoeding in aanmerking komen, wanneer de afstand van huis naar de basisschool 6 kilometer of meer bedraagt. Voor de vergoeding naar andere soorten onderwijs geldt geen afstandscriterium. Wel wordt de vergoeding afgestemd op de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • het soort vervoer
 • naam en plaats van de school

Wat kost het?

Het kan zijn dat er een eigen bijdrage van u wordt gevraagd. Voor het schooljaar 2024/2025 geldt:

 • als uw kind meer dan 6 kilometer (kortste afstand) moet reizen naar de dichtstbijzijnde school voor het regulier basisonderwijs en uw belastbaar inkomen ligt boven € 29.700,- per jaar (peiljaar 2022), dan vragen wij van u een drempelbedrag van € 596,-

Het drempelbedrag geldt eenmalig per jaar per gezin en wordt jaarlijks aangepast.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Veel gestelde vragen

U vindt hier antwoorden op veel gestelde vragen. Lees de informatie ook als u al gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Zo blijft u goed op de hoogte.

1. Voor welke leerlingen is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is mogelijk voor leerlingen van:

 • scholen voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag;
 • scholen voor speciaal basisonderwijs;
 • het speciaal onderwijs;
 • het voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap, die niet zelfstandig kunnen reizen;
 • het regulier basisonderwijs voor kinderen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap;
 • het regulier voortgezet onderwijs voor kinderen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap.

2. Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?

Er zijn vier vormen van leerlingenvervoer:

 • Fiets: uw kind fietst zelfstandig of onder begeleiding naar school. De vergoeding is € 0,10 per kilometer tussen de woning en school en omgekeerd.
 • Openbaar vervoer: wanneer uw kind met het openbaar vervoer naar school kan reizen, kunt u daarvoor een vergoeding ontvangen. Kan uw kind dit door zijn/haar leeftijd of beperking niet zelfstandig? Dan vergoeden wij ook de OV-kosten voor begeleiding.
 • Eigen vervoer: u brengt uw kind met de auto naar school. U kunt hiervoor een vergoeding krijgen van € 0,21 per kilometer.
 • Aangepast vervoer: is fietsen, reizen met openbaar vervoer of eigen vervoer niet mogelijk? Dan is aangepast vervoer een misschien een optie. Kan uw kind met het openbaar vervoer, maar kunt u uw kind daarbij niet begeleiden? Dan is dit geen reden om aangepast vervoer toe te kennen.

3. Wat betekent aangepast vervoer voor uw kind?

Aangepast vervoer is vervoer met de taxi(bus). Houdt u rekening met een reistijd tot maximaal 75 minuten. Meer informatie over het vervoer krijgt u van de vervoerder zodra wij uw kind aanmelden voor aangepast vervoer.

4. Zorgt de gemeente voor leerlingenvervoer naar elke school van mijn keuze?

Nee, leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Met een toegankelijke school bedoelen we dat deze past bij de mogelijkheden van uw kind. Of past bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Kiest u voor een school verder weg? Dan moet u dit motiveren. Denk bijvoorbeeld aan een afwijzing door de dichtstbijzijnde school omdat er geen plaats is.

5. Ik woon dichtbij de school van mijn kind. Kan ik toch leerlingenvervoer krijgen?

Niet altijd. Voor leerlingenvervoer geldt een minimale kilometergrens van 6 km. De kilometergrens geldt niet wanneer uw kind vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap geen andere mogelijkheden heeft om te reizen. In dit soort gevallen vraagt de gemeente advies van een deskundige. Voor de afstand van huis naar school gaan wij uit van de kortste route met de fiets volgens routenet.nl.

6. Moet ik betalen voor leerlingenvervoer?

Dat is afhankelijk van de school die uw kind bezoekt. Gaat uw kind naar een school voor basisonderwijs? Of naar de speciale school voor basisonderwijs? En is uw verzamelinkomen in het jaar 2022 hoger dan € 29.700,00? Dan betaalt u een eigen bijdrage van € 596,00 (schooljaar 2024/2025).

7. Hoe kan ik berekenen of ik de eigen bijdrage moet betalen?

U vindt uw verzamelinkomen op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2022. U kunt ook een inkomstenverklaring van 2022 (voorheen IB60-formulier) opvragen bij de Belastingdienst. Dit is een officiële verklaring waar uw inkomensgegevens in staan.

8. Hoe vraag ik leerlingenvervoer aan voor mijn kind?

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen moet u zelf een aanvraag indienen. Dit kan alleen online. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl/aanvragen.

9. Wat gebeurt er na mijn aanvraag leerlingenvervoer?

Hebt u een aanvraag gedaan, dan onderzoekt de gemeente welke vorm van leerlingenvervoer het beste bij uw kind past. Wij streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarom bekijken we eerst of uw kind kan fietsen, met of zonder begeleiding. Gaat dat niet? Dan bekijken we of uw kind kan reizen met openbaar vervoer, met of zonder begeleiding. Gaat ook dat niet, dan kijken we samen met u naar de mogelijkheid om uw kind zelf te vervoeren tegen een vergoeding. Mocht ook dit niet mogelijk zijn dan is aangepast vervoer een optie.

10. Wanneer neemt de gemeente een besluit op mijn aanvraag?

Binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraagformulier ontvangt u een besluit op uw aanvraag.

Contact

Als u meer wilt weten over leerlingenvervoer, dan kunt u het beste contact opnemen met Team Samenleving: