Het college van Burgemeester en Wethouders denkt momenteel na over hoe de gemeente Staphorst na 2030 om moet gaan met de opwek van duurzame energie. Daarom is een proces opgestart om te komen tot een kader voor de grootschalige opwek van hernieuwbare energie voor de periode 2030-2040.

Waarom?

Met de buurgemeenten in West-Overijssel heeft Staphorst afgesproken dat zij tot 2030, 120 Gigawattuur (GWh) aan hernieuwbare energie gaat opwekken. De helft hiervan komt straks uit de windparken Spoorwind en Bovenwind (de bouw van Bovenwind is nagenoeg gereed). De andere helft wordt opgewekt door zon op daken en twee kleinschalige zonneparken. Na 2030 zijn we echter niet klaar. Als gevolg van onder andere elektrisch rijden, koken en verwarmen, stijgt het elektriciteitsverbruik de komende jaren flink. Om die reden zijn wij nu al aan het nadenken over de periode na 2030.

Fase 1

Fase 1 van het proces is inmiddels afgerond met een besluit van de raad. In fase 1 van het project stonden drie vragen centraal: hoeveel energie willen we opwekken, hoe willen we dat doen, en waar willen we dat doen?

In het kort gaat het om de opwek van 40 GWh door middel van windenergie in één van de zoekgebieden:

  • Westerhuizingerveld (C op de kaart);
  • de zuidzijde van het Staphorster Bos (B op de kaart);
  • de omgeving die begrensd is door de A28, N377 en het spoor, ook wel energielandschap genoemd (A op de kaart). Dit zoekgebied is op basis van de huidige afweging het voorkeursgebied.
Zoekgebieden grootschalige opwek energie
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Fase 2

In fase 2 gaan we met alle inwoners en bedrijven van de gemeente, en specifiek met de inwoners en bedrijven in de zoekgebieden, in gesprek over de voorwaarden waaronder de windenergie kan worden ontwikkeld. Om deze fase op te starten is door de gemeenteraad een startnotitie vastgesteld.

Inloopbijeenkomst

Fase 2 is op 3 april gestart met een inloopbijeenkomst in d’Olde Skoele te Rouveen. Tijdens de inloopbijeenkomst hebben we alle bezoekers meer over de inhoud en het proces van fase 2 verteld. De onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:

  • lokaal eigendom;
  • de mogelijke ontwikkelstrategieën;
  • de wijze waarop wij u, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden tijdens deze fase willen betrekken;
  • het besluitvormingsproces.

Er zijn tijdens de avond presentaties getoond.
U kunt deze presentaties downloaden (pdf, 3,1 mb)

Nieuwsbrief, een keukentafelgesprek of de klankbordgroep

  • Wilt u meer informatie of meepraten over de voorwaarden? We komen graag bij u langs voor een keukentafelgesprek. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.
  • Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Dan kunt u zich via hetzelfde inschrijfformulier aanmelden voor de nieuwsbrief.

De bezoekers van de inloopbijeenkomst op 3 april hebben zich tot 24 april 2023 aan kunnen melden voor de klankbordgroep.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen via duurzaamheid@staphorst.nl. Ook kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer: (0522) 46 74 00. Er wordt dan een terugbelverzoek aangemaakt zodat een medewerker contact met u opneemt.

Documenten en besluiten fase 1

Hieronder kunt u de documenten downloaden die in het kader van fase 1 zijn opgesteld. Het concept besluit van B&W is toegelicht in het document ‘concept belangenafweging grootschalige opwek’. De overige documenten bevatten nadere analyses over onder andere het landschap en de techniek. Ook kunt u hier de resultaten vinden van een enquête die in het voorjaar van 2021 is afgenomen onder inwoners en de beknopte verslagen downloaden van inloopbijeenkomsten en andere gesprekken met inwoners en belanghebbenden.

Nieuwsbrieven