Dat 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens in 2030 van het aardgas af moeten zijn, betekent niet dat het bestaande gasnetwerk vanaf dan volledig onbenut blijft. De bestaande infrastructuur kan worden ingezet voor het transport van andere, duurzame vormen van gas. Een duurzaam alternatief van aardgas is bijvoorbeeld groengas.

Verschil aardgas en groengas

In Nederland wordt dagelijks gebruik gemaakt van aardgas. Thuis, om de woning te verwarmen en om te koken. Maar ook wordt aardgas gebruikt als brandstof voor vervoer, en in de industrie en land- en tuinbouw. Aardgas wordt gewonnen uit gasvelden. Groengas wordt gemaakt van biogas. Biogas heeft een biologische oorsprong en het ontstaat door het vergisten van bijvoorbeeld groente, fruit en tuinafval, koeienmest, huisvuil van stortplaatsen en rioolslib. Vervolgens worden verontreinigingen en overtollig CO2 verwijderd, waardoor het gas groengas mag heten. Groengas heeft hierdoor dezelfde kwaliteit als aardgas, terwijl het een duurzame brandstof is.

Waarom willen en moeten we van het aardgas af?

Er zijn een aantal redenen waarom Nederland van het aardgas af wil. Ten eerste veroorzaakt de gaswinning in Groningen aardbevingen waardoor gebouwen beschadigd raken en onveilig worden. Daarom wil de Nederlandse overheid dat we in 2030 van het Groningse aardgas af zijn.

Dit betekent dat Nederland vanaf dan afhankelijk wordt van de import van buitenlands aardgas. Zo’n afhankelijke positie kan zeer nadelig zijn, bijvoorbeeld als een land plotseling besluit om bij een politiek conflict de gaskraan dicht te draaien. Kortom, het tweede argument om van het aardgas af te gaan, is om onafhankelijk te blijven en de Nederlandse energievoorzieningszekerheid niet in gevaar te brengen.

Daarnaast zijn aardgasvoorraden niet oneindig. Ook al zouden we ervoor kiezen om aardgas te importeren, dan komt er een moment dat aardgas op is. Hierdoor moeten we wel zoeken naar duurzame alternatieven voor aardgas.

Tot slot draagt de verbranding van aardgas bij aan de opwarming van de aarde. Aardgas is een fossiele brandstof. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij. CO2 is het belangrijkste broeikasgas. De laatste 250 jaar is het aantal broeikasgassen door de industriële revolutie flink toegenomen. Daardoor zit er nu 40% meer CO2 in de lucht dan 250 jaar geleden. CO2, en andere broeikasgassen, houden extra warmte vast. Hierdoor stijgt de temperatuur sinds de laatste 140 jaar. Vandaar dat er ook wel wordt gesproken over het ‘versterkte broeikaseffect’.

Ons klimaat verandert door de opwarming van de aarde. De gemiddelde wereldwijde temperatuur kan deze eeuw met 3 à 4°C stijgen als we niet ingrijpen. Dit lijkt heel weinig, maar vergelijk het eens met je lichaamstemperatuur. Variaties in lichaamstemperatuur kunnen leiden tot onderkoeling of juist extreem hoge koorts. Een stijging van de gemiddelde wereldwijde temperatuur met 3 tot 4°C leidt tot een stijging van de zeespiegel, overstromingen en extreme regenbuien, drogere gebieden, hittegolven, en het uitsterven van planten en dieren, wat gevolgen kan hebben voor onze voedselvoorziening en de kwaliteit van onze leefomgeving. Om te zien wat de kwetsbaarheden op het gebied van hitte, droogte, overstroming en wateroverlast zijn binnen de gemeente Staphorst, kunt u terecht op de pagina Klimaatadaptatie. Hier kunt u ook lezen wat de gemeente doet om Staphorst waterrobuust en klimaatbestendig te maken.

Intentieovereenkomst gemeente Staphorst en netbeheer RENDO

Wethouder Alwin Mussche heeft samen met directeur Eddy Veenstra van netwerkbedrijf RENDO een intentieverklaring ondertekend. In deze verklaring geven beide partijen aan, samen met N-TRA, te gaan samenwerken aan het stimuleren van duurzaam gas in de gemeente Staphorst. N-TRA is onderdeel van RENDO met de focus op energietransitie. N-TRA zal het voortouw nemen om de vastgelegde intentie tot uitvoering te brengen.

RENDO, N-TRA en de gemeente Staphorst onderzoeken en ontwikkelen gezamenlijk een strategie om in 2030 tot evenveel duurzaam gas aan het gasnet van de gemeente te kunnen leveren, als dat er in totaal aan gas wordt afgenomen. Deze strategie wordt samen met plaatselijke partijen opgesteld en daadwerkelijk uitgevoerd. Het gaat hier om aspecten als vraagontwikkeling alsook op de mogelijkheden om duurzaam gas lokaal op te wekken.

De gemeente Staphorst heeft als ambitie om in 2050 evenveel duurzame energie op te wekken als verbruikt wordt. Om deze ambitie te realiseren, is het belangrijk om samenwerkingen aan te gaan met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, overheden en de samenleving. Alwin Mussche: “Als gemeente Staphorst zetten we hiermee een belangrijke stap in de energietransitie. We moeten van het aardgas af en duurzaam gas is voor onze gemeente een goed alternatief. Het grote voordeel is dat we hier het huidige gasnetwerk voor kunnen gebruiken en de aanpassingen voor particulieren beperkt blijven.”

RENDO wil inspelen op de energietransitie en samen met haar aandeelhoudende gemeenten komen tot een optimale (haalbare) energiemix. Eddy Veenstra, directeur van RENDO en N-TRA: “Met het sluiten van deze intentieverklaring wordt bevestigd dat onze groengas ambitie steeds meer medestanders krijgt en wij samen met de gemeente Staphorst nu echt werk kunnen maken van de energietransitie. De focus ligt op het doen, waarbij er lokaal wordt geproduceerd en geconsumeerd.”

Andere interessante links