De gemeente Staphorst is bezig met de plannen voor de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid. In februari 2023 en juli 2023 konden mensen zich inschrijven voor een bouwkavel in de eerste fase van de nieuwe woonwijk. Een groot deel van de kavels is inmiddels onder optie. De nog beschikbare kavels zijn in de vrije verkoop. Dit betekent dat er niet meer geloot wordt. Een geïnteresseerde kan zich inschrijven en krijgt dan direct een optie op de gewenste kavel.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de kavels. Wij raden u aan om eerst alle informatie op deze pagina door te lezen voordat u het inschrijfformulier invult en opstuurt.

Overzicht beschikbare bouwkavels Inschrijfformulier

De volgende vragen worden onderstaand beantwoord. Klik op het +teken om de informatie over de vraag te kunnen lezen.

1. Hoe ziet de nieuwe woonwijk eruit?

De nieuwe woonwijk Rouveen Zuid is opgedeeld in 3 fases. U kunt zich op dit moment inschrijven voor een nog beschikbare bouwkavel in de eerste fase. Fase 2 en 3 van de nieuwe woonwijk bieden ruimte voor een mogelijke toekomstige uitbreiding over een aantal jaar.

Rouveen Zuid – Fase 1

Fase 1 is het noordoostelijke deel, grenzend aan de Goudenregenstraat. Het gebied ligt tussen de Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR) aan de Korte Kerkweg en de Oude Rijksweg. In de eerste fase van de nieuwe woonwijk komen maximaal 80 woningen, zie onderstaande stedenbouwkundig plan. Er komen kavels voor vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen en rijenwoningen in de vrije sector. Daarnaast biedt het plan 2 blokken met elk 5 rijenwoningen, die via Woonstichting VechtHorst verhuurd worden.

Stedenbouwkundig plan nieuwe woonwijk Rouveen Zuid
Stedenbouwkundig plan nieuwe woonwijk Rouveen Zuid

De nieuwe woonwijk heeft een groen karakter, er zijn wandelmogelijkheden en er is ruimte voor spelen en ontmoeten. In het plan is ruimte voor waterberging door het bestaande slotenpatroon te verruimen en de bestaande waterpartij nabij de Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR) aan te passen en te vergroten. Ook komen er in het gebied voldoende parkeerplaatsen. De (globale) inrichting van de nieuwe woonwijk kunt u zien op het stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening waarop staat waar de nieuwe woningen en wegen komen en waar ruimte is voor parkeren, groen en speelvoorzieningen. Het stedenbouwkundig plan vindt u onderaan deze pagina.

Toekomstige ontwikkeling

Fase 2 en 3 van de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid bieden ruimte voor een mogelijke toekomstige uitbreiding. Fase 2 is het westelijk deel, ingeklemd tussen de Stadsweg en de Korte Kerkweg. De derde fase sluit aan bij fase 1 en 2 en is ingeklemd tussen de Oude Rijksweg en de Stadsweg.

Onderstaande impressie geeft een idee voor de mogelijke inrichting van de tweede en derde fase van Rouveen Zuid. Op de impressie is een mogelijke hoofdstructuur weergegeven, die aansluit op het ontwerpprincipe van fase 1. In de toekomst zal voor de beide fases een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt moeten worden, dat aansluit bij de dan gewenste situatie.

Fases plangebied woningbouw Rouveen Zuid
Fases plangebied woningbouw Rouveen Zuid

2. Wat voor (bouw)regels gelden er?

Regels in nieuw bestemmingsplan

Om de woningbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Hierin staan onder andere de (bouw)regels voor de nieuwe woningen. Hierbij kunt u denken aan de maximale goot- en bouwhoogte van woningen en regels voor bijgebouwen. Ook geldt voor een aantal hoekkavels een verplichte nokrichting.

Het nieuwe bestemmingsplan is op 23 december 2022 definitief (onherroepelijk) geworden. U kunt het bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken bekijken via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Via de zoekfunctie kunt u het plan vinden door invoering van het volgende plannummer: NL.IMRO.0180.5102022001-VS01

De belangrijkste onderdelen van het bestemmingsplan vindt u ook als pdf onderaan deze pagina.

Regels in nieuw beeldkwaliteitsplan

Voor de eerste fase van de nieuwe woonwijk is ook een nieuw beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin zijn de eisen van welstand opgenomen, waaraan de nieuwe woningen moeten voldoen. Nieuwbouwplannen worden door de Dorpsbouwmeester binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan beoordeeld en getoetst. Het nieuwe beeldkwaliteitsplan is inmiddels definitief (onherroepelijk). Het beeldkwaliteitsplan vindt u onderaan deze pagina.

Verplichte erfafscheiding

De nieuwe woonwijk Rouveen Zuid - Fase 1 heeft een groen karakter. De erfafscheidingen van de kavels bepalen mede het aanzicht van de openbare ruimte. Daarom zijn op plekken waar de kavels grenzen aan de openbare ruimte groene erfafscheidingen in de vorm van hagen verplicht. Op onderstaande afbeelding ziet u om welke kavels het gaat. De hagen worden door de gemeente aangeplant op de kavels (particulier terrein). De koper van de kavel is verplicht om de haag te onderhouden en mag de haag niet weghalen. 

Verder geldt voor de 9 woningen aan de noordkant van de nieuwe woonwijk een aanvullende verplichting. De gemeente plant op de kavels (particulier terrein) aan de noordkant leibomen aan. De koper van de kavel is verplicht om de leibomen te onderhouden en mag de bomen niet weghalen. De leibomen zorgen voor privacy ten opzichte van de bestaande woningen aan de Goudenregenstraat.  

Verplichte erfafscheidingen
Verplichte erfafscheidingen

Verplichting tot realiseren van eigen parkeerplaatsen

Voor de eerste fase van nieuwe woonwijk is berekend hoeveel parkeerplaatsen er in totaal nodig zijn. Om hieraan te kunnen voldoen moet u bij een vrijstaande woning rekening houden met de voorwaarde dat er twee parkeerplaatsen op eigen erf gerealiseerd moeten worden. Voor de twee-onder-één-kap woningen moet u ook rekening houden met de aanleg van minimaal twee parkeerplaatsen op eigen erf. Voor de rijenwoningen komen parkeerplaatsen in het openbaar gebied.

Naast de parkeerplaatsen op het eigen erf worden er in de nieuwe woonwijk ook openbare parkeerplaatsen aangelegd. Om het groene karakter van de nieuwe woonwijk ook in de woonstraten zo veel mogelijk naar voren te laten komen zijn de openbare parkeerplekken in het midden van de nieuwe woonwijk gepland en niet aan de woonstraten. Is het voor u belangrijk dat uw woning dichtbij openbare parkeerplekken staat? Hou hier dan rekening mee bij uw kavelkeus.

Aanvullende regels voor de nieuwe stegen Oude Rijksweg

Direct aan de Oude Rijksweg zijn twee nieuwe stegen gepland. Hier komen 3 twee-onder-één kap woningen en 1 rijtje van 3 woningen. De nieuwe stegen liggen op een bijzondere plek, namelijk in het Beschermd Dorpsgezicht direct vooraan de Oude Rijksweg. Hierdoor gelden hier aanvullende regels.

Ten eerste betekent het wonen aan een steeg dat de weg (steeg) niet in eigendom is van de gemeente en niet door de gemeente wordt aangelegd. Net als bij alle andere stegen in Staphorst en Rouveen leggen de bewoners zelf de steeg aan. Hierbij is sprake van een recht van overpad voor achterliggende woningen. De gemeente legt wel de hoofdriolering (vuilwater) in de steeg aan. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van hemelwater.

Ten tweede gelden strengere eisen van welstand. Deze zijn opgenomen in het beeldkwaliteitsplan. Daarnaast moet de bewoners van de steeg gezamenlijk één erfinrichtingsplan ontwerpen. Dit plan moet rekening houden met de specifieke kwaliteiten van het Beschermd Dorpsgezicht. Ook dit is opgenomen in het beeldkwaliteitsplan. Het erfinrichtingsplan moet bij de gemeente worden ingediend, voordat de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning(en) wordt aangevraagd.

Omgevingsvergunning

Voordat een nieuwe woning gebouwd kan worden moet hiervoor een vergunning verleend worden. Dit noemen wij een omgevingsvergunning. Bij de aanvraag wordt getoetst of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan, het bouwbesluit en andere van toepassing zijnde regelgeving.

Bij de afhandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning maakt de gemeente gebruik van EPOS. Dit is een nieuwe werkwijze van de gemeente waardoor wij sneller vergunningen kunnen verlenen. Eén van de uitgangspunten is dat u een professional inhuurt om u te helpen bij de uitwerking van uw bouwplannen. U kunt hierbij denken aan een architect, bouwbedrijf of adviesbureau. Meer informatie over EPOS en de deelnemende professionals vindt u op epos.staphorst.nl.

Verplichting tot zelfbewoning

De koper is verplicht de te bouwen/gebouwde woning als (juridisch- en economisch) eigenaar en eerste bewoner minimaal vijf jaar zelf te bewonen met zijn eventuele gezinsleden. Deze termijn gaat in op de datum van inschrijving in het bevolkingsregister. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere situaties (onder voorwaarden) ontheffing verlenen. Indien nodig moet de koper hier een schriftelijk verzoek voor indienen.

3. Wat kost een bouwkavel?

Kavelprijzen bouwkavels

  • Kavels bestemd voor een vrijstaande woning: € 300,00 per m2, inclusief BTW en exclusief kosten koper.
  • Kavels bestemd voor twee-onder-één-kap woning: € 275,00 per m2, inclusief BTW en exclusief kosten koper.
  • Kavels bestemd voor rijenwoning: € 215,00 per m2, inclusief BTW en exclusief kosten koper.

Op de verkavelingstekening + bijbehorend overzicht vindt u de prijzen van de verschillende kavels.

4. Hoe kunt u zich inschrijven voor een bouwkavel?

Stap 1: Financiële check

Wij raden u aan om voordat u zich inschrijft een financiële check te doen over uw inkomen en/of vermogen om een bouwkavel te kopen.

Stap 2: inschrijfformulier invullen en opsturen

Heeft u belangstelling voor een kavel? Vul dan het inschrijfformulier in.

Heeft u niet de mogelijkheid om de informatie digitaal te raadplegen? Neem dan contact op met Wibo Bennink, telefonisch bereikbaar via (0522) 46 74 89 / 06 - 55 80 37 89. Wij sturen de benodigde informatie dan per post naar u toe. Wij raden u nadrukkelijk aan deze informatie eerst goed door te lezen.

Op het inschrijfformulier geeft u aan welke kavel uw graag wil hebben. U kunt uw volledig ingevulde inschrijfformulier met uw kavelvoorkeur(en) op twee manieren indienen bij de gemeente:

  1. via e-mail versturen naar e-mailadres: WoningbouwRouveen@staphorst.nl;
  2. het inschrijfformulier in de brievenbus van het gemeentehuis doen.

Let op!

U kunt zich maximaal één keer aanmelden. Echtparen, samenwonenden of mensen die voornemens zijn te trouwen, gelden daarbij als één kandidaat. Dubbele aanmeldingen zijn niet mogelijk en worden niet in behandeling genomen!

Stap 3: inschrijfgeld betalen

Voor de inschrijving van de vrije kavels geldt een inschrijfbedrag van € 100,00. Dit bedrag moet overgemaakt worden op rekeningnummer NL95 BNGH 0285 0080 21 met als naam rekeninghouder Gemeente Staphorst. Vermeld bij de betaling uw naam en 'inschrijfgeld Rouveen Zuid – Fase 1'.

Stap 4: toewijzing door de gemeente

De voorlopige toewijzing van de kavel vindt plaats door de gemeente. Wanneer meerdere mensen interesse hebben in dezelfde kavel, dan is de volgorde van binnenkomst bepalend voor de toewijzing van de kavel. Een inschrijver ontvangt hierover nader bericht.

Belangrijk!

Voordat u zich inschrijft, raden wij u aan u goed te laten informeren over de bouwmogelijkheden en de kosten voor de bouw van de door u gewenste woning. Denk hierbij ook aan erfafscheiding en de (on-)mogelijkheden voor het plaatsen van bijvoorbeeld een garage of tuinhuisje. Op deze manier kunt u bewuster uw voorkeurkavels opgeven. In het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn regels opgenomen waar u bij de bouw van uw woning rekening mee moet houden. De gemeente toetst uw uiteindelijke bouwplan aan het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

5. Hoe gaat het bouwen van een woning?

U koopt alleen een bouwkavel van de gemeente. Dit betekent dat u zelf (eventueel met hulp van een architect, bouwbedrijf of adviesbureau) uw woning ontwerpt. Ook voor de bouw van de woning kunt u zelf een bouwbedrijf of aannemer kiezen.

Een twee-onder-één kap woning bouwen

Een twee-onder-één kap woning bouwt u niet alleen, maar samen met uw nieuwe buren. Dit noemen wij de ‘medebouwer’. Nadat de kavels geloot- en in optie gegeven zijn, worden de gegadigden (bouwers) voor de twee-onder-één kap kavels door de gemeente met elkaar in contact gebracht. Vanaf dat moment kunt u samen onderzoeken of u tot een gezamenlijk bouwplan en de keuze van een bouwbedrijf kunt komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u samen met de gemeente naar een passende oplossing zoeken.

Meer informatie?

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen? Voor vragen over de uitgifte kunt u contact opnemen met Wibo Bennink, telefonisch bereikbaar via (0522) 46 74 89 / 06 - 55 80 37 89. Voor vragen over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunt u contact opnemen met Linda Leewering, telefonisch bereikbaar via (0522) 74 71 55. Beide medewerkers zijn ook bereikbaar via e-mailadres: WoningbouwRouveen@staphorst.nl.

Nieuwsbrieven

In de loop van het proces informeren wij geïnteresseerden via een nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dit dan aan op het interesseformulier.