De Rekenkamercommissie doet voor de gemeenteraad onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het gemeentebestuur van Staphorst.

Hierin ondersteunt deze commissie de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. De Rekenkamercommissie wil minimaal een keer per jaar een onderzoek aan de gemeenteraad aanbieden.

De commissie is onafhankelijk en heeft, naast de voorzitter, nog drie leden die geen directe binding hebben met het gemeentebestuur van Staphorst. Zij krijgen ambtelijke ondersteuning vanuit de griffie. De rekenkamercommissie doet gevraagd en ongevraagd onderzoek. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen heeft de commissie oog voor wat er in de gemeente leeft en houdt ze rekening met wat er binnen de gemeentelijke organisatie speelt. Ook inwoners van de gemeente kunnen zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek.

Samenstelling Rekenkamercommissie

De volgende leden vormen de Rekenkamercommissie Staphorst:

  • De heer J.J. Mastwijk, voorzitter en lid;
  • De heer F.M. Flentge, lid;
  • De heer H. Beerda, lid.

De Rekenkamercommissie Staphorst vormt sinds 2017 een personele unie met de rekenkamercommissies van Meppel, Steenwijkerland en Westerveld. De Rekenkamercommissie krijgt ambtelijke ondersteuning vanuit de raadsgriffie van de gemeente Steenwijkerland (de heer W. Spoelstra, bereikbaar via wytze.spoelstra@steenwijkerland.nl of 06-42651515).

Onderzoeken

De rekenkamer maakt de onderzoeken bij hun aanvang bekend. De onderzoeken zelf gebeuren in vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid en de rekenkamer past hoor en wederhoor toe. De uitkomsten van de onderzoeken maakt de rekenkamer openbaar. De gemeenteraad en commissie bespreken de onderzoeken. Per onderzoek maakt de rekenkamer een planning voor de externe communicatie van de resultaten. De resultaten van de gedane zoeken zijn openbaar. Hierdoor speelt de rekenkamer een rol in het bevorderen van transparantie van de gemeente voor de burgers. De rekenkamer heeft uitdrukkelijk de doelstelling om te leren. De adviezen en aanbevelingen van de rekenkamer zijn ter verbetering van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. De gemeenteraad stelt budget beschikbaar voor het uitvoeren van het onderzoek en eventueel betrekken van externe expertise.

Jaarverslag

De rekenkamer brengt ieder jaar een jaarverslag uit. Hierin legt de rekenkamer verantwoording af over de activiteiten en het budget van het afgelopen jaar. De onderzoeken van het afgelopen jaar staan er ook in.

Werkwijze

De werkwijze van de rekenkamer wordt vastgelegd in een Reglement van Orde en een Onderzoeksprotocol. Lees ook de verordening op de rekenkamercommissie Staphorst.