Gegevens die te maken hebben met weginformatie zijn onder andere: snelheid, snelheidsdisplays, fysieke verkeersmaatregelen en fietspaden.

Snelheid

Verkeersbord kombord Staphorst

In gemeente Staphorst zijn bijna alle wegen ingedeeld als erftoegangsweg (30 en 60 km/uur).

Binnen de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 30 km/uur, met uitzondering van:

  • erven (15 km/uur),
  • bedrijventerreinen en enkele doorgaande wegen (50 km/uur).

Buiten de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 60 km/uur. Uitzondering hierop is alleen een deel van de Rijksparallelweg waar een snelheidslimiet geldt van 80 km/uur.

De toegestane snelheidslimiet wordt vaak aangeven met zoneborden. Als een snelheid staat vermeld in een zonebord geldt die maximum snelheid voor het aangrenzende gebied.

Kaart waarop de snelheidsregimes staan aangegeven (4,8 mb)

Snelheidsdisplays

Snelheidsmeter

Snelheidsdisplays hebben een positief effect op het rijgedrag van automobilisten. Deze displays herinneren de automobilisten aan de geldende maximum snelheid.

De gereden snelheid wordt in kleur aangegeven of met de tekst 'U rijdt te snel'.

De gemeente heeft een aantal snelheidsdisplays die kunnen worden verplaatst. Kent u een bepaalde locatie waar volgens u vaak te hard wordt gereden, dien dan een verzoek in om tijdelijk een display te plaatsen via gemeente@staphorst.nl.

Fysieke verkeersmaatregelen

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom zijn en worden verkeersmaatregelen aangebracht. Soms op verzoek van burgers, organisaties, bedrijven of wijkbeheer. De maatregelen zijn bedoeld om de gewenste snelheid te handhaven of als extra attentie bij een gevaarlijke of lastige situatie. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • verhoogde kruisingen
  • drempels
  • asverspringingen
  • wegversmallingen
  • fietsstraat

Fietspaden

Onze gemeente heeft diverse vrijliggende fietspaden. Bij fietspaden wordt onderscheid gemaakt in fietspaden voor woon-werk-school en recreatieve fietspaden. Beide fietspaden komen voor. Naast vrijliggende fietspaden kent de gemeente ook zogenaamde rijbaanindelingen. Hierbij is met behulp van markering een soort van wegindeling aangebracht.

Markering

Diverse soorten wegmarkeringen

Markering is een vorm van horizontale bebakening, aangebracht op het wegdek. Het zijn dus de strepen, pijlen en symbolen op het wegdek die het verkeer geleiden. Markering kan het verkeer ook waarschuwen, regelen of informeren. Door middel van markering op de weg wordt de weggebruiker ook geïnformeerd over het type weg. Bij een bepaald type weg hoort een bepaalde snelheid.

Erftoegangswegen (60 km/uur) zijn soms voorzien van een kantmarkering of rijbaanindeling (suggestiestroken). Daarnaast komt op een aantal wegen asmarkering voor (Rijksparallelweg, Achthoevenweg, viaducten).

Wegen die toegang geven tot een bepaald snelheidsgebied (zone) zijn voorzien van portalen met de snelheidsaanduiding en vaak dwarsstrepen. Als geheugensteuntje is op verschillende plaatsen de toegestane snelheidslimiet op het wegdek aangegeven.

Diverse kruisingen zijn voorzien van een markering in de vorm van een druppel of wyber. Deze zijn bedoeld om de weggebruikers te attenderen op een gelijkwaardige kruising. Ook zijn op enkele plaatsen schrikstrepen en puntstukken aangebracht. Dit heeft als doel verkeersdeelnemers te attenderen op een kruising, paaltje of wegversmalling.