Soms kiest de gemeente bewust niet voor bepaalde oplossingen die door inwoners worden aangedragen. Ook kan het gaan om verkeersvragen waar wij als gemeente een standpunt over hebben ingenomen.

Verkeersremmende maatregelen

Kruispuntplateaus en drempels worden vaak aangelegd voor het verlagen van de snelheid en/of het verhogen van de attentiewaarde. Bij drempels en andersoortige verhogingen wordt rekening gehouden met de geldende richtlijnen op het gebied van de weginrichting.

Naast de positieve effecten van snelheidsreductie en attentieverhoging kunnen verhogingen ook nadelen hebben, denk hierbij aan:

 • geluidshinder (stoppen en weer optrekken);
 • licht- en milieuhinder;
 • lastig passeren van deze verhogingen voor landbouwvoertuigen, bussen, motoren, fietsers en scootmobiels.

Wij zijn daarom terughoudend met de aanleg van verhogingen.

Nieuwbouwwijken

In nieuwbouwwijken worden geen lange rechte wegen aangelegd. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot hard rijden beperkt. Zijn er klachten over te hoge snelheden in uw wijk? Dan vragen wij u om (gezamenlijk) met buurtgenoten in gesprek te gaan en hiervoor aandacht hiervoor te vragen. Vaak is men zich er niet van bewust dat men (te) hard rijdt, waardoor anderen dit als onprettig en gevaarlijk ervaren voor henzelf en/of voor hun kinderen.

Zebrapaden

In gebieden waar 30 kilometer per uur als maximum snelheid geldt worden slechts met hoge uitzondering zebrapaden aangelegd. In deze verblijfsgebieden ligt de nadruk namelijk op verblijfsactiviteiten en niet op het snel verplaatsen van A naar B. Hier vinden veel bewegingen plaats en wordt vaak de weg overgestoken.

Het is niet de bedoeling dat het oversteken in verblijfsgebieden wordt geconcentreerd op één of enkele plaatsen. Naast het feit dat vaak niet bij het zebrapaden zal worden overgestoken zal dit, op tussenliggende weggedeelten, tot hogere rijsnelheden leiden. Zebrapaden worden in principe niet toegepast in 30 km-gebieden.

In bijzondere gevallen wordt hiervan afgeweken. Zo zijn er wel zebrapaden aangelegd op de kruising van de J.C. van Andelweg – Staphorster Kerkweg, bij rotondes en de Stovonde. Het gaat dan om kruisingen waar veel verkeer rijdt en veel oversteekbewegingen plaatsvinden.

Een zebrapad geeft gevoelsmatig aan voetgangers het idee dat men veilig kan oversteken. Echter zebrapaden kennen ook nadelen, zoals:

 • het niet vaak verlenen van voorrang aan de voetgangers.
 • het toenemen van kop-staart botsingen als gevolg van afremmen, stilstaan en weer optrekken van het voertuig.
 • geluids- en stankoverlast van het afremmen en optrekken.
 • gevaarlijke situaties waar (brom)fietsers langs auto’s rijden die stilstaan voor het zebrapad.

De gemeente honoreert in principe geen nieuwe verzoeken voor aanleg van zebrapaden.

Uitzichthoeken

Kruisingen op wegen zijn uitwisselingspunten. Het verkeer moet afremmen om te kunnen beoordelen of de kruising veilig kan worden overgestoken. Op veel kruisingen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, wordt het zicht soms (deels) ontnomen door bosjes, hegjes, bomen of een maïsveld.

De vraag wat verkeersveiliger is, goed of weinig uitzicht, is lastig te beantwoorden. Voor beide standpunten zijn argumenten aan te dragen. Op kruisingen waar vrij uitzicht is vinden soms zeer ernstige ongevallen plaats. Vaak ligt de snelheid hoger en zijn de gevolgen bij een ongeval ernstig.

Op kruisingen waar weinig uitzicht is, wordt de weggebruiker 'gedwongen' de snelheid te minderen om voldoende zicht te hebben op eventueel kruisend verkeer. Vaak vinden op deze plaatsen minder (ernstige) ongevallen plaats.

Vrachtverkeer

verkeersbord verboden voor vrachtverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer

Geregeld ontvangen wij verzoeken voor het weren van vrachtverkeer door het plaatsen van tekstborden ‘met uitzondering van bestemmingsverkeer’. Wij zijn zeer terughouden met het plaatsen van deze tekstborden.

Bestemmingsverkeer is verkeer dat een bestemming heeft op het aanliggende deel van de weg. Hieronder vallen bijvoorbeeld aanwonenden, werknemers, bezoekers of leveranciers van aanliggende bedrijven. Het doorgaande verkeer of sluipverkeer heeft geen bestemming aan de aanliggende weg en is dus geen bestemmingsverkeer.

In geval van handhaving door de politie begaat een weggebruiker, die niet onder het bestemmingsverkeer valt, een overtreding. Het vaststellen of het wel of niet gaat om bestemmingsverkeer is erg arbeidsintensief en geeft vaak aanleiding voor discussie. Het uitsluiten van bepaalde voertuigsoorten betekent ook dat deze voertuigen gebruik moeten maken van omliggende wegen. Dit kan weer voor die wegen verkeersonveilige situaties en/of overlast geven.

Verkeersbord richtingwijzer industrieterreinen

Er is een goede en verlichte ontsluitingsroute voor de bedrijventerreinen De Esch, De Baarge en Bullingerslag. Deze loopt van de Rijksweg – Achthoevenweg, de J.J. Gorterlaan en eventueel Oosterparallelweg. De route naar deze bedrijventerreinen wordt met bebording aangegeven. Wij vragen bedrijven om deze route te gebruiken en dit ook door te geven aan hun personeel en leveranciers.

Verkeersspiegels

Verkeersspiegel

De verkeerssituatie in de straat kan op een bepaald punt onoverzichtelijk zijn of er kan sprake zijn van slecht uitzicht. Vaak ontvangen wij daarvoor een verzoek om een verkeersspiegel te plaatsen.

Wij passen geen verkeersspiegels toe op onze wegen. De redenen hiervoor zijn:

 • Een verkeersspiegel heeft geen positief effect op de verkeersveiligheid.
 • In de praktijk leveren spiegels vaker gevaar op, dan dat het gevaarlijke situaties voorkomt.
 • Rijsnelheden en afstanden zijn via een spiegel moeilijk in te schatten.
 • Fietsers worden gemakkelijk over het hoofd gezien, met alle risico's van dien.
 • De spiegel kan door storm of andere invloeden van buiten (bijvoorbeeld vandalisme) verdraaien, waardoor het vertrouwde beeld ineens afwijkt.
 • De spiegel kan een onduidelijk beeld geven als deze niet regelmatig wordt gecontroleerd en schoongemaakt
 • Een spiegel moet goed worden afgesteld qua hoogte en zicht. Dit is voor elke verkeersgebruiker vaak weer anders.