Inwoner centraal

De adviesraad werkt vanuit het perspectief van de inwoners van de gemeente Staphorst. Hierbij kijken wij naar alle leefgebieden:

 • Geld & administratie
 • Scholing & werk
 • Gezondheid
 • Opgroeien
 • Sociale relaties
 • Wonen
 • Veiligheid
 • Zelforganisatie.

Deze thema’s zijn verdeeld over drie themagroepen op basis van drie belangrijke wetten: Participatie, Wmo en Jeugd.

Themagroep Participatie

Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, weer aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen. De doelgroep wordt echter groter, maar bezuinigingen maken dat de middelen juist dalen. Voor de correcte uitvoering van de wet zijn de gemeentes verantwoordelijk gesteld.

De sectie Participatie van de adviesraad Staphorst volgt de ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen op de voet. Dit geldt zowel voor de ontwikkelingen vanuit de landelijke als plaatselijke overheid. Daarnaast zullen we uiteraard ook de doelgroep zelf benaderen om te achterhalen wat er speelt en waar onze actie wenselijk is.

Wij zullen dan ook gevraagd en ongevraagd het college van de gemeente Staphorst adviseren over onderwerpen die voor de doelgroep van belang zijn.

Themagroep Wmo

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Als mensen niet thuis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld omdat dit onveilig is voor de thuisomgeving, biedt de gemeente beschermd wonen en opvang.

Mensen willen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, de regie op hun eigen leven behouden en niet eenzaam zijn. De overheid wil de mogelijkheden tot het bieden van passende ondersteuning aan mensen in de eigen leefomgeving door het sociale netwerk of met behulp van gemeentelijke voorzieningen in de nabijheid beter benutten. Hiervoor is belangrijk dat mensen met beperkingen zoveel mogelijk in staat worden gesteld op gelijke voet te participeren en deel te nemen aan het dagelijkse leven. De gemeente heeft de opdracht de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving.

Themagroep Jeugd

Jeugdhulp bij gemeenten

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dat staat in de Jeugdwet. De gemeente dient ervoor te zorgen dat de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners wordt georganiseerd. Dat maakt de organisatie van de zorg vaak makkelijker en goedkoper.

Jeugdhulpplicht gemeenten voor alle vormen jeugdhulp

De gemeente zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroei-problemen. Of als er binnen het gezin problemen zijn. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht, moet de gemeente in ieder geval:

 • de jeugdige adviseren welke hulp het beste past;
 • samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
 • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

Taak gemeenten jeugdhulp

In de Jeugdwet staan de taken van de gemeente opgesomd. De gemeente moet onder andere:

 • jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit aanbieden;
 • een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg opstellen;
 • voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht) treffen;
 • Jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering aanbieden;
 • maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling nemen;
 • de samenwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie zoeken;
 • vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders/pleegouders die te maken hebben met jeugdhulpverleners aanwijzen.

Doelen Jeugdwet

Belangrijke doelen van de Jeugdwet zijn:

 • gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
 • minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
 • eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;
 • samenhangende hulp voor gezinnen: 1Gezin – 1Plan – 1Regisseur;
 • meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij hun werk.

Wilt u meer hierover weten: www.rijksoverheid.nl/jeugdhulp-bij-gemeenten(externe link).