Wat is het? 

Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezighoudt met sociaal-cultureel werk? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

Wat moet ik doen?

De aanvraagprocedure en de voorwaarden vindt u in de gemeentelijke subsidieverordening.

Hoe werkt het?

De volgende criteria worden gehanteerd:

 • Er moet sprake zijn van een lokaal belang, zodat de subsidieverstrekking direct ten goede komt aan de plaatselijke bevolking.
 • De activiteiten hebben een openbaar karakter.
 • De subsidieontvanger is geen individu.
 • Minimaal 20 deelnemers/leden zijn inwoners van de gemeente Staphorst.**
 • De activiteiten worden lokaal verricht zodat een goede bereikbaarheid wordt verkregen.**
 • Verantwoording voor de uitvoering van activiteiten is een zaak van het particulier initiatief.
 • Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.
 • De subsidieverstrekking wordt gerelateerd aan geleverde prestaties.

** Activiteiten buiten de gemeente Staphorst komen uitsluitend voor subsidiëring in aanmerking onder de volgende voorwaarden:

 1. in de gemeente Staphorst ontbreekt een soortgelijke activiteit
 2. er zijn minimaal 10 deelnemers/leden afkomstig uit de gemeente Staphorst
 3. minstens 2 andere gemeenten en de provincie verstrekken eveneens subsidie.

Aanvraag

De aanvraag voor subsidie wordt bij burgemeester en wethouders ingediend vóór 1 mei van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Aanvragen bij meerdere bestuursorganen

Voor zover de aanvragen voor dezelfde begrote uitgaven ook subsidie heeft aangevraagd bij één of meer andere bestuursorganen, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

Wat heb ik nodig?

De aanvraag voor toekenning voor het komende jaar gaat vergezeld van:

 1. Een activiteitenplan + kostenoverzicht voor het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd.
 2. Een begroting voor het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd.
 3. Een afschrift van de oprichtingsakte dan wel van de statuten en de reglementen van de aanvrager zoals laatstelijk zijn gewijzigd, voor zover deze nog niet in bezit zijn van burgemeester en wethouders.

Een aanvraag om vaststelling van de subsidie voor het afgelopen jaar gaat vergezeld van:

 1. Een inhoudelijk verslag (of jaarverslag) dat inzicht geeft in de activiteiten en resultaten van de gehouden activiteiten en waarin een vergelijking wordt gemaakt met het ingediende activiteitenplan.
 2. Een financieel verslag, vergezeld van een bijbehorend verslag van de kascommissie of een accountantsverklaring.