Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 landelijk in totaal 35 TWh (terawattuur, een eenheid voor elektrische energie) aan elektriciteit op land opgewekt wordt uit zon en wind. De grote windparken op zee tellen hierin niet mee. Nederland is verdeeld in 30 regio’s. Elke regio maakt een regionale energiestrategie (RES) waarin ze vastlegt welk deel ze van de 35 TWh voor haar rekening neemt en hoe ze dat gaat doen. De RES-regio West-Overijssel bestaat uit elf gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle), provincie Overijssel, vier waterschappen (Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn & IJssel) en drie netbeheerders (Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer). De regio werkt samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

Naar een opgewekt West-Overijssel

West-Overijssel kijkt ook naar de economische kansen die de energietransitie biedt. Bovendien onderzoekt de regio of die transitie verbonden kan worden aan andere vraagstukken die opgelost moeten worden, zoals het vergroten van de biodiversiteit en het terugdringen van de stikstofuitstoot. De concept-RES draagt dan ook de titel ‘Naar een opgewekt West-Overijssel’. De strategie gaat uit van in totaal 1,6 TWh aan zonne- en windenergie in West-Overijssel in 2030. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 500.000 huishoudens (uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3.200 KWh per huishouden). West-Overijssel streeft daarbij naar minimaal 50% lokaal eigendom, zodat inwoners en ondernemers meeprofiteren van de bouw van de zonneparken en windmolens. De concept-RES van West-Overijssel is te vinden op www.reswestoverijssel.nl(externe link).

Wat betekent dit voor Staphorst?

Staphorst wil dat er voor 2030, 88 Gwh aan hernieuwbare elektriciteit in de gemeente geproduceerd wordt. In Staphorst komt al een relatief groot deel van de vraag naar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dit heeft er mee te maken dat er al drie windmolens staan en al een aantal bedrijfsdaken voorzien zijn van zonnepanelen. Ook is vergunning verleend voor 3 windmolens in windpark Bovenwind, heeft de gemeente ingestemd met zonneparken aan de Uithofsweg en Puntweg en willen we het gebruik van kleinschalige windmolens (tot 25 meter) eenvoudiger maken. Daarnaast gaan we de komende tijd, samen met inwoners en andere betrokken partijen, op zoek naar mogelijkheden om ongeveer 15 Gigawattuur aan zonne-energie te realiseren. Een deel hiervan kan mogelijk op daken gerealiseerd worden. Voor het overige deel denken we vooralsnog aan kleine zonnevelden, waarbij gebruik van landbouwgrond zoveel mogelijk is uitgesloten.

Overzicht van uitvoering RES 1.0

Hoe gaat het verder?

In april en mei 2020 praten de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen in West-Overijssel over de concept-strategie. Zij leveren adviezen die meegenomen worden in de ontwikkeling van de concept-RES naar de RES 1.0. Op 1 juni leveren de samenwerkende partijen een concept-RES in bij het Rijk. De gemeenteraad van Staphorst vergadert op 12 mei over de concept RES. U kunt de vergaderstukken bekijken(externe link).

Een jaar later, op 1 juli 2021, dient West-Overijssel de RES 1.0 in. In die RES 1.0 staan de voorkeurslocaties voor zonneparken en windmolens, hoe die een plek krijgen in het landschap en hoe inwoners en ondernemers mee kunnen doen en mee kunnen profiteren van de te bouwen zonne- en windparken. Iedereen in West-Overijssel kan meedenken en meedoen. De gemeente houdt u daarover op de hoogte.