Burgemeester Jan ten Kate

 • Algemeen bestuur
 • Integriteit en rechtsbescherming
 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerparticipatie
 • Informatiebeveiliging
 • Intergemeentelijke en regionale samenwerking

Wethouder Lucas Mulder (SGP)

Eerste locoburgemeester

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Financiën
 • Gegevensbeheer
 • Economie (algemeen en bedrijventerreinen)
 • Landbouw
 • Milieu
 • Rijksmonumenten
 • Gemeentelijke gebouwen

Wethouder Jan Carlo Bos (CU)

Tweede locoburgemeester

 • Energie en klimaat
 • Sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg en (arbeids)participatie)
 • Gezondheid
 • Afval
 • Bibliotheek
 • Cultuur
 • Inkoop en aanbesteding
 • Dorps- en wijkraden
 • Openbare werken (met uitzondering van onderhoud wegen)
 • Groen en landschap
 • Vluchtelingen

Wethouder Herriët Brinkman (CDA)

Derde locoburgemeester

 • Toezicht en handhaving
 • Wet open overheid
 • Onderwijs
 • Personeel en organisatie
 • Recreatie en toerisme
 • Economie (detailhandel winkelgebied)
 • Verkeer en vervoer (inclusief onderhoud wegen)
 • Evenementen
 • Sport