Wat is het?

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Hoe werkt het?

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming planschade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving

Procedure

 1. Een verzoek om planschadevergoeding moet u indienen bij burgemeester en wethouders. Een verzoek dient binnen vijf jaar nadat de planologische wijziging onaantastbaar is geworden zijn ingediend. Voor het in behandeling nemen van een verzoek bent u € 500,- verschuldigd.
 2. Burgemeester en wethouders zullen pas over uw verzoek beslissen als de planologische wijziging onaantastbaar is. Dit wil zeggen dat het bestemmingsplan tot aan de hoogste instantie is goedgekeurd of het besluit tot vrijstelling niet meer aan de orde is.
 3. Burgemeester en wethouders hebben een procedureregeling planschadevergoeding vastgesteld. Daarin is een termijn gesteld waarbinnen moet worden beslist.
 4. Op grond van deze regeling zal het verzoek in handen worden gelegd van een adviseur.
 5. Deze adviseur stelt u in de gelegenheid om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen. Hiervan wordt door de adviseur een verslag opgesteld.
 6. De adviseur stelt een advies op.
 7. Burgemeester en wethouders beslissen naar aanleiding van dit advies.
 8. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
 9. Tegen de beslissing over uw bezwaarschrift kunt u beroep bij de rechtbank instellen.
 10. Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 11. Mogelijk heeft u recht op een bijdrage in de door u gemaakte kosten van deskundige bijstand zoals bijvoorbeeld de kosten van een makelaar voor het taxeren van de (afgenomen) waarde van uw huis.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om planschade bent u € 500,- verschuldigd. Bij een positieve beslissing op uw aanvraag krijgt u dit bedrag terug.

Hoelang duurt het?

 • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
 • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.