Maandag 9 mei kwam minister Van der Wal op bezoek in onze gemeente. Bij twee familiebedrijven zag zij hoe deze functioneren. Ook hoe er fors wordt geïnvesteerd in vernieuwing en verbetering. Denk hierbij aan dierenwelzijn en het bevorderen van de totale kringloop. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar de betere aanwending van voedsel en verwerking van natuurlijke mest. Het werd duidelijk dat deze boeren mooie stappen zetten. Er blijkt grote behoefte te zijn aan eerlijke regelgeving en zekerheid voor de lange termijn.

De minister voor natuur en stikstof is duidelijk over haar missie:
“De natuur versterken en tegelijk investeren in toekomstbestendige landbouw. Ik sta voor deze opdracht. Dat doen we door per gebied aan de slag te gaan. Dit vraagt een bijdrage van alle sectoren, van de landbouw, tot de bouw, de industrie en mobiliteit.”

In ons deelgebied Staphorsterveld lopen de volgende concrete initiatieven:

  • kunstmest vervangen door natuurlijke mest, kringloop;
  • zand of klei op veen toepassen, tegengaan bodemdaling;
  • agrarisch natuurbeheer verbeteren zodat door beter gebruik en onderhoud de natuur wordt versterkt.

Na afloop van de bedrijfsbezoeken zijn de volgende punten benoemd en is er om steun gevraagd. Voor het gebiedsproces is meer tijd nodig. De ruilverkaveling heeft jaren geduurd. Het is daarom niet realistisch dat het gebiedsplan in een jaar klaar is. In Overijssel lopen we voorop. Bent u bereid meer tijd en perspectief te bieden en de gebiedsgerichte aanpak een echte kans te geven?

Maak een noodwet, stap af van de KDW-normen. De neerslag van stikstof is niet te herleiden. Uitgangspunt moet worden; beperk uitstoot van bedrijven en verkeer door innovatie. Werk aan meetbare effecten in de natuurgebieden. De noodwet legt vast dat humanitaire waarden en eerste levensbehoeften als voedselzekerheid, een woning en leefbaarheid belangrijker zijn dan natuurdoelen.

Staphorst is en blijft het groene hart van de regio. Levert voedsel, is ondernemend en sterk in innovatie. Daar zijn meer voorbeelden van zoals luchtreiniging. We koesteren onze familiebedrijven met hun hoogwaardige voedselproductie in dit gebied. De zuivelcoöperatie, de veevoer coöperatie, het zijn voorbeelden voor de rest van Nederland.

Wethouder Lucas Mulder