Register van gemeenschappelijke regelingen

Op basis van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), is het college verplicht een register bij te houden van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeentelijke bestuursorganen deelnemen. Dat is zowel van belang voor de burger als voor de betrokken bestuursorganen.

In de registers worden in ieder geval vermeld:

  • de deelnemers;
  • de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst;
  • de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen;
  • het adres en de plaats van vestiging;
  • of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.