De Rijksoverheid streeft, samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere overheden, naar een volledig circulaire economie in 2050. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050.

Wat doet de gemeente Staphorst?

Wij onderkennen het belang van een circulaire economie. Want grondstoffen dreigen uitgeput te raken. Daar willen we niet passief op gaan zitten wachten. In het voorjaar van 2020 gaan we daarom onderzoeken welke rol wij als gemeente, ten aanzien van circulaire economie, kunnen innemen, Op voorhand staat in elk geval al vast dat dit iets is dat we met elkaar moeten doen. Gelukkig blijkt dat we op een aantal punten al goed op weg zijn. Zo zijn inwoners van Staphorst bijvoorbeeld heel goed bezig met het scheiden van afval.

Circulair gebruik van schouwafval, bladafval en bermmaaisel

In januari 2020 is de gemeente Staphorst begonnen met de verkenning naar het circulair inzetten van schouwafval, bladafval en bermmaaisel. Bij het maaien van bermen en sloten, en het vegen van straten, komt biomassa vrij. Biomassa is de verzamelnaam voor plantaardig en dierlijk (rest)materiaal dat als grondstof weer opnieuw kan worden gebruikt. Schouwafval, bladafval en bermmaaisel zijn voorbeelden van biomassa. Deze afvalstromen worden nu nog verwerkt als regulier afval. Dit betekent dat de gemeente veel stortkosten betaalt, en dat er in feite veel voedingsstoffen verloren gaan.

In de verkenning wordt onderzocht op welke manieren schouwafval, bladafval en bermmaaisel kunnen worden toegepast, en hoe deze circulaire werkwijzen passen binnen de actuele wet- en regelgeving en het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. De focus in 2020 ligt op de toepassingsmogelijkheden van schouwafval.