Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Formulier:

DigiD linkAanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Het formulier is hieronder ook als pdf-bestand te downloaden. Gebruikt u het verkort formulier, dan geeft u ons direct toestemming om gegevens bij derden op te vragen. Maar let op: beantwoordt u één van de vragen op het verkort formulier met ‘ja’, dan kunt u het verkort aanvraagformulier niet gebruiken! Neem voor informatie contact op met team Belastingen/WOZ: (0522) 46 74 34.

Hoe werkt het?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende gemeentelijke belastingen:

 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing (vast recht)
 • onroerendezaakbelasting (OZB)
 • afrekening containerledigingen (maximaal 6 ledigingen)

Wilt u ook voor waterschapsbelastingen kwijtschelding aanvragen? Dit moet u zelf regelen bij het GBLT. Zie voor meer informatie www.gblt.nl.

Geautomatiseerde kwijtschelding

Had u vorig jaar kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Dan hoeft u in eerste instantie geen formulier in te vullen. Uw gegevens worden dan voor het volgende jaar automatisch getoetst bij de Belastingdienst, het UWV en de RDW. De uitkomst van deze toetsing wordt kenbaar gemaakt op uw aanslagbiljet of door middel van een brief.

Als het niet is gelukt om kwijtschelding automatisch vast te stellen, dan kunt u alsnog kwijtschelding aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Uw aanvraag wordt dan op de gebruikelijke wijze in behandeling genomen.

Kwijtschelding (zelfstandige) ondernemers

In sommige gevallen kunt u als zelfstandige of bedrijf in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Daarbij volgt de gemeente de landelijke regels. Het gaat daarbij om kwijtschelding van belastingen en heffingen in de privésfeer en die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep. Het wordt op dezelfde wijze behandeld als een verzoek van een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent. Eén en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 28 lid 1b Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Wilt u hier informatie over dan kunt u bellen naar (0522) 46 74 34.

Wat moet ik doen?

Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar ons op. Vergeet niet de volgende bewijsstukken (indien van toepassing) bij uw aanvraag mee te sturen:

 • Kopie aanslag gemeentelijke belastingen
 • Laatste 2 afschriften van uw bankrekening (betaal-, spaar- en overige rekeningen)
 • Kopie kentekenbewijs / aankoopbewijs auto
 • Toekenningsbeschikkingen belastingdienst huurtoeslag/ zorgtoeslag/kinderopvangtoeslag/kindgebonden budget
 • Kosten kinderopvang
 • Kopie bewijs inschrijving studie én studiefinanciering
 • Specificatie te ontvangen óf te betalen alimentatie
 • Uitkeringsstrook of loonstrook (geen jaaropgave)
 • Afschrift zorgkostenpremie
 • Overzicht voorlopige teruggaaf belastingdienst
 • Kopie overzicht schulden

De gemeente beoordeelt op basis van uw gegevens en bijgevoegde bewijsstukken of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van bepaalde persoonlijke en financiële omstandigheden, waaronder uw inkomen, uw vermogen en een aantal verplichte uitgaven.

Heeft u het formulier niet volledig ingevuld en/of de benodigde bewijsstukken aangeleverd? Dan krijgt u 2 weken de tijd om dit alsnog te doen. Doet u dit niet, dan wordt uw aanvraag om kwijtschelding buiten behandeling gesteld.