De regionale en lokale stresstest vormen samen de basis voor de risicodialoog. In een risicodialoog worden gesprekken gevoerd met allerlei belanghebbende partijen. Tijdens deze gesprekken komen de resultaten uit de stresstesten aan bod, namelijk de kwetsbaarheden voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsrisico’s.

Wat is het doel van de risicodialoog?

De risicodialoog heeft twee doelen. Ten eerste willen we hiermee het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatverandering op regionaal en lokaal niveau vergroten. Ten tweede willen we in de gesprekken nagaan of er maatregelen moeten worden getroffen om die kwetsbaarheden te beperken, en welke maatregelen dan nodig zijn. Op basis hiervan kunnen gezamenlijke ambities worden gemaakt, die worden beschreven in de uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda biedt hiermee een strategie en uitvoeringsplannen aan voor een gedragen aanpak voor klimaatadaptie. Die uitvoeringsagenda is dan onze leidraad naar een klimaatadaptief Staphorst in 2050.

Planning

De gemeente Staphorst heeft de ambitie om uiterlijk in 2021 de risicodialoog en de uitvoeringsagenda te hebben voltooid, zodat het dan duidelijk is welke opgave er op het gebied van klimaatadaptie ligt voor Staphorst.