Vacature Voorzitter Wmo-raad (m/v)

Home > Inwoners > Wmo-raad Staphorst > Nieuws > Vacature Voorzitter Wmo-raad (m/v)

Vacature Voorzitter Wmo-raad (m/v)

Dit item is verlopen op 01-10-2015.

De Wmo-raad is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente t.a.v. de beleidsontwikkeling in het brede sociale domein. Ze adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de gemeentelijke ondersteuning aan inwoners op verschillende terreinen.

Door de decentralisaties en de nieuwe Wmo zal de Wmo-raad zich moeten specialiseren en professionaliseren in de huidige en nieuwe taken van de Wmo en de samenhang bewaken tussen de drie decentralisaties.

De Wmo-raad bestaat uit maximaal 15 leden, vertegenwoordigers van organisaties of doelgroepen.

Per oktober 2015 is de huidige voorzitter van de Wmo-raad aftredend wegens het bereiken van de zittingstermijn en is niet herkiesbaar. Daarom zoekt de Wmo-raad een nieuwe voorzitter.

Taken:

 • Voorbereiden van vergaderingen
 • Leiden van vergaderingen
 • De Wmo-raad vertegenwoordigen
 • Contacten onderhouden met het gemeentebestuur, haar medewerkers of andere organisaties in het sociale domein
 • Opstellen van gevraagde of ongevraagde adviezen, i.o.m. de leden van de Wmo-raad

Profiel:

 • Bestuurlijke ervaring
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Kennis van het sociale domein in Staphorst
 • Goed geïnformeerd over de belangen van zorgvragers
 • Duidelijke visie op de positie van zorgvragers in een veranderende samenleving
 • Bij voorkeur afkomstig uit de gemeente Staphorst
 • Geen binding met de gemeentelijke organisatie of het gemeentebestuur en kan zich onafhankelijk opstellen van instellingen of aanbieders, die op het gebied van het sociale domein binnen Staphorst actief zijn
 • Boven de belangen van de leden of organisaties kunnen staan
 • Gemiddeld 25 tot 30 uur per maand beschikbaar voor deze taak, de Wmo-raad vergadert in het algemeen iedere maand, uitgezonderd augustus

Functiescheiding:

 • Geen vertegenwoordigende functie binnen een politieke partij in de gemeente Staphorst
 • Geen functie binnen een dienstverlenende al dan niet commerciële organisatie die Wmo-gerelateerde diensten verleent
 • Geen functie in één van de belangengroepen

Wij bieden:

 • Financiële vergoeding per vergadering
 • Ondersteuning door de secretaris
 • Ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie

Geïnteresseerd?

Wilt u eerst meer informatie?

Voor inhoudelijke vragen:

Voor de procedure:

 • de heer K. Harke, secretaris Wmo-raad, tel. (0529) 48 18 09, e-mail kharke@solcon.nl.

Selectieprocedure:

 • Een gesprek met vertegenwoordigers van de Wmo-raad en een beleidsambtenaar van de gemeente Staphorst maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Deze zullen medio oktober 2015 plaatsvinden.
 • De voorzitter wordt door het college van burgemeester en wethouders benoemd.