Sluit venster x

Op vrijdagmiddag 12 augustus is het helaas niet mogelijk om online of telefonisch een afspraak te maken. Dit vanwege technisch onderhoud aan het afsprakensysteem. Excuses voor de overlast. Probeert u het op een ander moment?

Woningbouw Rouveen Zuid

Home > Inwoners > Projecten wonen en openbare ruimte > Projecten > Woningbouw Rouveen Zuid

Woningbouw Rouveen Zuid

RSS

De gemeente Staphorst is bezig met de plannen voor de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid. Vanaf 22 juni ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Rouveen Zuid – Fase 1’ ter inzage. Op deze pagina vindt u meer informatie over het plan en de huidige stand van zaken.

Locatie nieuwe woonwijk

Op onderstaande afbeelding ziet u de ligging en begrenzing van het plangebied. Het project Rouveen Zuid is opgedeeld in twee fases. Fase 1 is het oostelijk deel, gelegen tussen de Multifunctionele combischool Rouveen (MCR) en de Oude Rijksweg. Het westelijk deel is fase 2, ingeklemd tussen de Stadsweg en de Korte Kerkweg.

De gemeente Staphorst wil in fase 1 zo snel mogelijk nieuwe woningbouw mogelijk maken. Fase 2 biedt ruimte voor een mogelijke toekomstige tweede uitbreiding in Rouveen Zuid. De nadruk ligt voor nu op fase 1.

Plangebied Rouveen Zuid Fase 1 en Fase 2

Stedenbouwkundig plan nieuwe woonwijk

Op dit moment heeft het plangebied Rouveen Zuid een agrarische bestemming. Eerste stap om woningbouw mogelijk te maken is het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening waarop globaal de inrichting van de eerste fase van de nieuwe woonwijk staat. De gemeenteraad heeft op 18 januari 2022 ingestemd met het stedenbouwkundig plan, zie onderstaande afbeelding.

Stedenbouwkundig plan nieuwe woonwijk Rouveen Zuid Fase 1

In de nieuwe woonwijk komen maximaal 82 woningen. Uitgangspunt is om een mix van woningtypen voor verschillende doelgroepen te realiseren. Er komen 28 vrijstaande woningen, 36 twee-onder-één kap woningen en 18 rijwoningen. In de woningtypes is enige flexibiliteit mogelijk, om in te kunnen spelen op de woningbehoefte.

De nieuwe woonwijk heeft een groen karakter, er zijn wandelmogelijkheden en er is ruimte voor spelen en ontmoeten. In het plan is ruimte voor waterberging door het bestaande slotenpatroon te verruimen en de bestaande waterpartij nabij de Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR) aan te passen en te vergroten. Ook komen er in het gebied voldoende parkeerplaatsen.

Een uitgebreide toelichting op het stedenbouwkundig plan vindt u onderaan deze pagina.

Nieuw bestemmingsplan

Tweede stap om woningbouw mogelijk te maken is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Hierin wordt vastgelegd welke bestemmingen het gebied in de nieuwe situatie krijgt. Er wordt onder andere geregeld waar woningen gebouwd mogen worden en waar ruimte is voor verkeer, parkeren, water en groen. Ook staan in het bestemmingsplan de nieuwe (bouw)regels. Hierbij kunt u denken aan de maximale goot- en bouwhoogte van woningen en regels voor bijgebouwen.

Ontwerp bestemmingsplan bekijken

Beeldkwaliteitsplan

Voor de nieuwe woonwijk is ook een nieuw beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin staan de eisen van welstand, waaraan de nieuwe woningen moeten voldoen. Toekomstige bouwplannen worden door de Dorpsbouwmeester beoordeeld en getoetst aan de hand van de richtlijnen in het beeldkwaliteitsplan.

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt samen met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan bekijken

Besluit hogere waarde

Bij het nieuwe bestemmingsplan ligt ook een ontwerpbesluit hogere waarde voor geluid ter inzage.

Een deel van de nieuwe woningen ligt binnen de geluidszone van de Oude Rijksweg. Daarom is een geluidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de normaal toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van 7 nieuwe woningen wordt overschreden. Het gaat om de woningen die op de nieuwe erven direct aan de Oude Rijksweg worden gebouwd. De normaal toelaatbare geluidsbelasting van een weg is in stedelijk gebied 48 dB. De geluidsbelasting vanwege de Oude Rijksweg is maximaal 54 dB.

De Wet geluidhinder biedt, onder voorwaarden, de mogelijkheid om een hogere geluidsbelasting op nieuwe woningen toe te staan. Dit heet een hogere grenswaarde. Hier moet de gemeente een apart besluit voor nemen: een besluit hogere waarde.

Reageren?

Het nieuwe bestemmingsplan ‘Rouveen Zuid – Fase 1’ ligt vanaf 22 juni 2022 als ontwerp ter inzage. Tegelijkertijd liggen ook het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde voor geluid ter inzage. De stukken zijn nog niet definitief. Iedereen kan de plannen bekijken, vragen stellen en reageren.

Wilt u reageren? Stuur dan uiterlijk 2 augustus een brief aan: Gemeente Staphorst, t.a.v. publieksbalie Omgevingsplein, postbus 2, 7950 AA Staphorst.

Vervolg

Reacties op het ontwerp bestemmingsplan verwerken wij waar mogelijk in het plan. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Afhankelijk van het aantal reacties dat wij ontvangen beslist de gemeenteraad naar verwachting eind 2022 over de plannen.

Interesse in een kavel of rijwoning?

Wilt u wonen in Rouveen Zuid? Op dit moment kunnen wij u nog niets vertellen over de verkoop van de kavels, prijzen en verkoopvoorwaarden. Wel kunt u het interesseformulier invullen. Let op! Dit is geen aanmeldingslijst. U kunt zich nog niet inschrijven voor een kavel of rijwoning.

Digitaal interesseformulier invullen

De verkoop van de kavels start nadat het nieuwe bestemmingsplan definitief is. Afhankelijk van het aantal reacties dat binnenkomt beslist de gemeenteraad naar verwachting eind 2022 over het nieuwe bestemmingsplan. De verkoop van de kavels kan dan begin 2023 starten.

Voor de bouw van de nieuwe woningen kunnen mensen zelf een aannemer kiezen.

Meer informatie?

In de loop van het proces informeren wij geïnteresseerden via een nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dit dan aan op het interesseformulier. De eerste drie nieuwsbrieven over het project vindt u hieronder.