Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Woningbouw Poeleweg in IJhorst

Home > Inwoners > Projecten openbare ruimte > Projecten > Woningbouw Poeleweg in IJhorst

Woningbouw Poeleweg in IJhorst

RSS
Luchtfoto Poeleweg IJhorst

Gemeente Staphorst gaat aan de slag met de nieuwbouw van woningen aan de Poeleweg in IJhorst. Het gaat hierbij om het blauw omlijnde gebied op de luchtfoto. Op 23 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het stedenbouwkundig plan. Hier leest u de huidige stand van zaken.

Terugblik inloopavond

Op 17 december 2019 hielden wij een inloop-avond. Geïnteresseerden konden de eerste schetsen voor de nieuwe inrichting bekijken en hun opmerkingen, ideeën en eventuele interesse in een woning kenbaar maken. De inloopavond is door ongeveer 125 mensen bezocht, in totaal zijn 73 reacties ontvangen.

Wij ontvingen veel positieve reacties, maar ook goede kritische opmerkingen. Een veel gestelde vraag is waarom de Ywehof niet eerst wordt afgerond. Wat betreft de openbare ruimte is gevraagd om het bosje te behouden, een speelplek te creëren en om de Poeleweg aan te passen. Hier wordt aan tegemoet gekomen. Mensen zijn positief over het ‘groene hart’ in het plangebied. Verder is gevraagd om de rijwoningen niet in de hoek van het plangebied grenzend aan de Ywehof te bouwen. Dit past helaas niet in de stedenbouwkundige opzet en is daarom niet aangepast. Daarnaast is vaak benoemd dat er behoefte is aan woningen voor ouderen (levensloopbestendig) en voor jongeren (betaalbaar). Voor beide doelgroepen is ruimte in het plan. Het zelf kunnen kiezen van een aannemer wordt als positief punt benoemd.

Ywehof

De woningbouw op de Ywehof is nog niet afgerond en het gebied nog niet volledig woonrijp gemaakt. Wij delen de mening van de bewoners dat het wenselijk is om dit plan af te ronden. De bouwkavels zijn echter niet in eigendom van de gemeente en de bouw kan niet verplicht worden. De gemeente kan het gebied pas woonrijp maken, nadat de nieuwbouw is afgerond. De nieuwe woningbouw aan de Poeleweg staat woningbouw op de Ywehof niet in de weg.

Herinrichting Poeleweg

De herinrichting van de Poeleweg is direct verbonden met de nieuwe woningbouw. Nadat de laatste kavels zijn verkocht, wordt hiervoor een krediet aangevraagd bij de gemeenteraad. Dit zal naar verwachting eind 2022/2023 zijn. Bij de planvorming voor de herinrichting worden aanwonenden, de bedrijven aan de Poeleweg en de dorpsraad IJhorst betrokken.

Besluitvorming gemeenteraad

De gemeenteraad heeft ingestemd met het stedenbouwkundig plan, zoals hierna is afgebeeld. Ook is een krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van het plan. Hierdoor kan het plan verder worden uitgewerkt en de benodigde procedures en onderzoeken worden gestart. Ook kan het gebied te zijner tijd bouw- en woonrijp gemaakt worden.

Stedenbouwkundig plan

In het plangebied komen maximaal 39 woningen. Uitgangspunt is om een mix van woningtypen voor verschillende doelgroepen te realiseren.

Tekening stedenbouwkundig plan Ywehof

Langs de Poeleweg zijn 9 vrijstaande woningen gepland. Hiermee wordt aangesloten op de bestaande karakteristiek van de Poeleweg. In het middengebied is enige flexibiliteit mogelijk, om in te kunnen spelen op de actuele markvraag. Hier is een mix van maximaal 18 vrijstaande- en/of twee-onder-één-kap woningen voorzien. Aan de oostzijde zijn 12 rijwoningen gepland. Deze verdeling zorgt voor een geleidelijke overgang van grotere kavels met vrijstaande woningen aan de buitenzijde en meer verdichting naarmate je dichter bij de kern van IJhorst komt.

Het bosje ten oosten van het plangebied blijft behouden. Midden in het plan komt een robuustere invulling van groen, gecombineerd met waterberging. Het bestaande fiets-/voetpad vanuit de Ywehof wordt doorgetrokken tot aan de Poeleweg. Dit pad krijgt tevens de functie van calamiteitenontsluiting voor hulpdiensten. Tot slot wordt verspreid in het plangebied het benodigd aantal parkeerplaatsen gerealiseerd.

Vervolg

Om de woningbouw mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld. De stukken worden in de tweede helft van 2020 zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan dan de plannen bekijken, vragen stellen en indien nodig een zienswijze indienen. De terinzagelegging wordt bekend gemaakt via een publicatie in onder andere De Staphorster.

Afhankelijk van het aantal zienswijzen dat binnenkomt wordt het bestemmingsplan naar verwachting eind 2020 vastgesteld. Hierna kan de kavelverkoop gestart worden, parallel aan het bouwrijp maken van het gebied.

Kavelverkoop

Hebt u interesse om te gaan wonen op de locatie Poeleweg? Vul dan het interesseformulier in. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina. Let op: dit is geen aanmeldingslijst. Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven voor een kavel.

De verkoop van de kavels start nadat het nieuwe bestemmingsplan definitief is. Voor de bouw van de nieuwe woningen kunnen mensen te zijner tijd zelf een aannemer kiezen. In de tweede helft van dit jaar, stelt het college van B&W een verkoop-protocol vast. In dit protocol staan onder andere de kavelprijzen, de  verkoopvoorwaarden en de manier van de kavelverkoop. Wanneer de kavelverkoop start, kunt u te zijner tijd lezen in een volgende nieuwsbrief, in De Staphorster en op de gemeentelijke website.