Woningbouw Poeleweg in IJhorst

Home > Inwoners > Projecten openbare ruimte > Projecten > Woningbouw Poeleweg in IJhorst

Woningbouw Poeleweg in IJhorst

RSS
Luchtfoto Poeleweg IJhorst

Gemeente Staphorst gaat aan de slag met de nieuwbouw van woningen aan de Poeleweg in IJhorst. Het gaat hierbij om het blauw omlijnde gebied op de luchtfoto. Op 23 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het stedenbouwkundig plan. Hier leest u de huidige stand van zaken.

Gemeente Staphorst gaat aan de slag met de nieuwbouw van woningen aan de Poeleweg in IJhorst. Het gaat hierbij om het blauw omlijnde gebied op de luchtfoto. Hier leest u de huidige stand van zaken.

Terugblik afgelopen periode

Op 23 juni 2020 stemde de gemeenteraad in met het stedenbouwkundig plan. In het gebied komt een mix van vrijstaande-, twee-onder-één-kap- en rijwoningen. Er worden maximaal 39 nieuwe woningen gebouwd. Het bosje ten oosten van het plangebied blijft behouden. In het midden van het plan komt een groene ruimte. Om het plan mogelijk te maken zijn een nieuw bestemmings- en beeldkwaliteitsplan opgesteld. Ook zijn een aantal onderzoeken gedaan.

Stikstof

Op ongeveer 10 kilometer van de bouwlocatie liggen de Natura-2000 gebieden ‘De Wieden’ en ‘Olde Maten & Veerslootslanden’. Om te beoordelen of de nieuwbouw effecten heeft op onder andere deze gebieden, zijn stikstofberekeningen gedaan. Hieruit blijkt dat het plan niet leidt tot een significant negatief effect op Natura 2000-gebied.

Archeologie en bodem

Het plangebied heeft een middelhoge tot hoge archeologische verwachtingswaarde. Daarom is onderzocht of archeologische waarden aanwezig zijn. Verspreid over het gebied zijn 16 proefsleuven aangelegd en onderzocht. Er zijn enkele grondsporen en een groot aantal ontginningssporen uit de Nieuwe Tijd aangetroffen. Hun informatiewaarde is gering en de sporen hoeven niet behouden te blijven. De regioarcheoloog heeft het gebied vrijgegeven. Ook uit het bodemonderzoek blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de nieuwbouw.

Flora en fauna

Het plangebied is op dit moment onbebouwd en in gebruik als agrarisch grasland/paardenweide. Hierom is er een Quickscan natuur uitgevoerd. Uit de Quickscan blijkt dat het gebied door de inrichting en beheer niet geschikt is als groeiplaats voor beschermde plantensoorten. Het gebied is wel geschikt als leefgebied voor verschillende diersoorten. Dit is geen barrière voor de nieuwbouw.

Geluid

De Poeleweg is één van de ontsluitingswegen van het woongebied van IJhorst. Daarnaast vormt de weg de ontsluiting van een aantal bedrijven die verderop aan de Poeleweg gevestigd zijn. Hierom is een geluidsonderzoek uitgevoerd. De geluidsbelasting van de woningen direct aan de Poeleweg is enkele decibellen hoger dan van de woningen in het midden van het plangebied. Hierom is bij de bouw van de woningen aan de Poeleweg aandacht nodig voor het geluidsniveau binnenin deze woningen. Om te kunnen voldoen aan de standaardeisen van het Bouwbesluit voor het ‘binnenniveau’ zijn enkele maatregelen nodig. Hierbij kan gedacht worden aan extra isolatie.

Nieuw bestemmingsplan

In het nieuwe bestemmingsplan is vastgelegd welke bestemmingen het plangebied in de nieuwe situatie krijgt. Er is onder andere geregeld waar woningen gebouwd mogen worden en waar ruimte is voor verkeer, parkeren en groen. Daarnaast staan in het bestemmingsplan de geldende (bouw)regels. Hierbij kan gedacht worden aan de maximale goot- en bouwhoogte van woningen en regels voor bijgebouwen. Meer informatie over het nieuwe bestemmingsplan

Nieuw beeldkwaliteitsplan

In het nieuwe beeldkwaliteitsplan zijn de eisen van welstand opgenomen, waaraan de nieuwe woningen moeten voldoen. Hiermee wordt de ruimtelijke kwaliteit geborgd, zonder dat alles in detail wordt vastgelegd. Toekomstige plannen worden door de Dorpsbouwmeester binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan beoordeeld en getoetst. Het beeldkwaliteitsplan geeft buurtbewoners en nieuwe bewoners zekerheid over de kwaliteit van de nieuwe situatie. Meer informatie over het nieuwe beeldkwaliteitsplan

Procedure

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 25 november 2020 als ontwerp ter inzage. Dit betekent dat de plannen nog niet definitief zijn. Tot en met 5 januari 2020 kan iedereen de plannen bekijken, vragen stellen en indien nodig een zienswijze indienen. De terinzagelegging wordt op 24 november 2020 bekend gemaakt via een publicatie in De Staphorster en op de gemeentelijke website.

De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Afhankelijk van het aantal zienswijzen dat binnenkomt worden de plannen waarschijnlijk begin 2021 door de gemeenteraad behandeld. Hierna kan de kavelverkoop starten.

Richtprijzen kavels

Begin 2021 stelt het college van B&W een verkoopprotocol vast. In dit protocol staan de definitieve kavelprijzen, de verkoopvoorwaarden en de manier van de kavelverkoop. Op dit moment kunnen wij alleen inzicht geven in de richtprijzen.

  • Vrijstaande woningen: kavelgrootte ± 500m² tot 800m², prijs € 270,- per m² incl. BTW
  • 2/1 kap woningen: kavelgrootte ± 270m² tot 300m², prijs € 245,- per m² incl. BTW
  • Rijwoningen: kavelgrootte ± 140 m² tot 230m², VON-prijs gemiddeld € 250.000,- (afhankelijk van hoek- of tussenwoning).

Let op: De genoemde prijzen zijn richtprijzen. De prijzen zijn nog niet definitief en kunnen nog wijzigen. Verder kunt u te zijner tijd voor de bouw van een vrijstaande woning of twee-onder-één-kap woning zelf een aannemer kiezen.

Interesse in een kavel of een rijwoning?

Wanneer de verkoop van de kavels en de rijwoningen start, kunt u te zijner tijd lezen in een volgende nieuwsbrief. Daarnaast wordt dit ook bekendgemaakt in onder andere De Staphorster en op de gemeentelijke website.

Hebt u interesse om te gaan wonen op de locatie Poeleweg? Vul dan het interesseformulier in dat hieronder is te downloaden. Let op: dit is geen aanmeldingslijst. Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven voor een kavel of een rijwoning. De bouwkavels en de rijwoningen gaan naar verwachting medio 2021 in de verkoop.