Woningbouw Poeleweg in IJhorst

Home > Inwoners > Projecten wonen en openbare ruimte > Projecten > Woningbouw Poeleweg in IJhorst

Woningbouw Poeleweg in IJhorst

RSS
Luchtfoto Poeleweg IJhorst met blauw omlijnd het plangebied

Gemeente Staphorst gaat aan de slag met de nieuwbouw van woningen aan de Poeleweg in IJhorst. Het gaat hierbij om het blauw omlijnde gebied op de luchtfoto. Hier leest u de huidige stand van zaken.

Start kavelverkoop

Op 14 juni 2021 start de verkoop van de kavels voor vrijstaande- en twee-onder-één-kap woningen en de verkoop van de rijwoningen.

Inschrijving bouwkavels en rijenwoningen (fase 1)

Nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Om de nieuwbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op 11 mei 2021 heeft de gemeenteraad de nieuwe plannen vastgesteld. Tot en met 14 juli 2021 kan beroep worden ingesteld tegen het bestemmingsplan. Tegen het nieuwe beeldkwaliteitsplan kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Informatie nieuw bestemmingsplan
en beeldkwaliteitsplan

Start kavelverkoop

Op 14 juni 2021 is de inschrijving gestart van de eerste fase voor particuliere bouwkavels en rijwoningen aan de Poeleweg te IJhorst. Hier vindt u alle informatie die nodig is om uw voorkeur voor een kavel/rijwoning aan de gemeente te laten weten. Hiervoor gebruikt u een inschrijfformulier. Op verkavelingstekening kunt u de keuze voor uw kavel maken en vindt u ook de kavelprijzen. Het inschrijfformulier met uw kavel/rijwoning voorkeur moet uiterlijk 2 juli 2021 bij de gemeente binnen zijn.

Wij raden u aan om eerst alle informatie op deze pagina door te lezen voordat u het inschrijfformulier download en opstuurt.

Nieuwe woonwijk Poeleweg IJhorst

Aan de Poeleweg in IJhorst komen maximaal 39 nieuwe woningen. De nieuwe woonwijk sluit aan op de bestaande woningbouw van de Ywehof en ligt aan de noordoostzijde van de Poeleweg. De (globale) inrichting van de nieuwe woonwijk kunt u zien op het stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening waarop staat waar de nieuwe woningen en wegen komen en waar ruimte is voor parkeren, groen en een speelvoorziening. Het stedenbouwkundig plan vindt u onderaan deze pagina.

In de nieuwe woonwijk komen kavels voor vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap woningen in de vrije sector. Daarnaast biedt het plan twee blokken met rijwoningen.

Nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Stedenbouwkundig plan woningbouw Poeleweg IJhorst

Besluit gemeenteraad

Om de nieuwbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op 11 mei 2021 heeft de gemeenteraad de nieuwe plannen vastgesteld. Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn:

 • De bouwhoogte van woningen is aangepast in maximaal 10,5 meter.
 • Voor de vrijstaande woningen langs de Poeleweg geldt een goothoogte van maximaal 3,5 meter. Via een binnenplanse afwijking kan de goothoogte verhoogd worden tot 6 meter.
 • De speelvoorziening wordt aangelegd in het midden van het plangebied.
 • Het bospad naar de Bakkerslaan komt aan de zuidkant van het bosje, maar kan in overleg met direct omwonenden worden verschoven.
 • Alle  verschillen kunt u nalezen in het ‘Rapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen woningbouw Poeleweg IJhorst’ en het raadsbesluit. Deze stukken kunt u bij het nieuwe bestemmingsplan bekijken.

Nieuw bestemmingsplan bekijken

In het nieuwe bestemmingsplan is vastgelegd welke bestemmingen het plangebied in de nieuwe situatie krijgt. Er is onder andere geregeld waar woningen gebouwd mogen worden en waar ruimte is voor verkeer, parkeren en groen. Daarnaast staan in het bestemmingsplan de geldende (bouw)regels. Hierbij kan gedacht worden aan de maximale goot- en bouwhoogte van woningen en regels voor bijgebouwen. Meer informatie over het nieuwe bestemmingsplan.

Nieuw beeldkwaliteitsplan bekijken

In het nieuwe beeldkwaliteitsplan zijn de eisen van welstand opgenomen, waaraan de nieuwe woningen moeten voldoen. Hiermee wordt de ruimtelijke kwaliteit geborgd, zonder dat alles in detail wordt vastgelegd. Toekomstige plannen worden door de Dorpsbouwmeester binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan beoordeeld en getoetst. Het beeldkwaliteitsplan geeft buurt-bewoners en nieuwe bewoners zekerheid over de kwaliteit van de nieuwe situatie. Meer informatie over het nieuwe beeldkwaliteitsplan.

Vervolg

Tot en met 14 juli 2021 kan beroep worden ingesteld tegen het bestemmingsplan. Tegen het nieuwe beeldkwaliteitsplan kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Als geen beroep wordt ingesteld  is het nieuwe bestemmingsplan op 15 juli 2021 definitief. Wordt wel beroep ingesteld, dan is het plan pas definitief na de uitspraak van de rechter.

Voorbehoud tijdstip kaveloverdracht / verkoop rijwoningen
Als beroep wordt ingesteld tegen het nieuwe bestemmingsplan wordt het plan pas definitief (onherroepelijk) na de uitspraak van de rechter. De datum van het onherroepelijk worden van het plan is bepalend voor het tijdstip van de kaveloverdracht / verkoop rijwoningen.

Ontwikkeling in twee fases

Het plangebied wordt in twee fases ontwikkeld. Op de tekening is fase 1 blauw en fase 2 groen.

Kavels woningbouw Poeleweg

Eerste fase

In de eerste fase zijn 20 kavels/woningen beschikbaar voor verschillende typen woningen. Het gaat om:

 • 7 kavels voor vrijstaande woningen;
 • 6 kavels voor twee-onder-één-kap woningen;
 • 7 rijwoningen (koop), waarvan 2 hoekwoningen en 5 tussenwoningen.

Let op! U kunt zich op dit moment alleen inschrijven voor de eerste fase.

Tweede fase

De verkoop van de tweede fase start als voor 80% van de eerst fase een uitgifte-/koopovereenkomst is ondertekend. In de tweede fase zijn 11 kavels beschikbaar voor verschillende typen woningen. Het gaat om:

 • 5 kavels voor vrijstaande woningen;
 • 6 kavels voor twee-onder-één-kap woningen.

Kavelprijzen vrije kavels

 • Kavels bestemd voor een vrijstaande woning: € 290,00 per m2, inclusief BTW kosten koper.
 • Kavels bestemd voor twee-onder-één-kap woning: € 265,00 per m2, inclusief BTW kosten koper.

Impressie rijenwoningen Poeleweg

Prijzen rijwoningen

 • Hoekwoning: € 282.500,- vrij op naam.
 • Tussenwoning € 269.000,- vrij op naam.

Verkoopprocedure / loting

Heeft u belangstelling voor een kavel/rijwoning, dan kunt u dit via een inschrijfformulier bekend maken. De voorlopige toewijzing van de kavels/rijwoningen vindt plaats op 6 juli 2021 door notariaat Ritsma uit Staphorst. Het reglement hiervoor vindt u in de bijlage ‘Lotingsreglement Poeleweg IJhorst’.

Let op! U kunt zich maximaal één keer aanmelden. Echtparen, samenwonenden of mensen die voornemens zijn te trouwen, gelden daarbij als één kandidaat. Dubbele aanmeldingen zijn niet mogelijk en worden niet in behandeling genomen!

Inschrijfformulieren

Vanaf 14 juni 2021 tot 2 juli 2021 kunt u de inschrijfformulieren voor de vrije kavels en de rijwoningen downloaden onderaan deze pagina. Hier vindt u ook de overige voorwaarden voor de inschrijving.

Als u niet de mogelijkheid hebt om de informatie digitaal te raadplegen, dan kunt u via onderstaande contactgegevens telefonisch contact opnemen. Wij sturen de benodigde informatie dan per post naar u toe. Wij raden u nadrukkelijk aan deze informatie eerst goed door te lezen.

Inschrijven vrije kavels

U kunt uw volledig ingevulde inschrijfformulier op twee manieren indienen bij de gemeente:

 1. Via email versturen naar e-mailadres: poeleweg@staphorst.nl.
 2. Het inschrijfformulier in de brievenbus van het gemeentehuis doen.

Inschrijven rijwoningen

U kunt uw volledig ingevulde inschrijfformulier op twee manieren indienen bij Poortman Makelaars:

 1. Via email versturen naar e-mailadres: info@poortmanmakelaars.nl.
 2. Het inschrijfformulier in de brievenbus van Poortman Makelaars doen.

Uw formulier met uw kavel/woningkeuze moet uiterlijk op 2 juli 2021 binnen zijn. 

Voor de inschrijving van de vrije kavels en de rijwoningen geldt een inschrijfbedrag van € 100,00. Dit bedrag moet eveneens uiterlijk op 2 juli 2021 overgemaakt zijn op rekeningnummer NL95 BNGH 0285 0080 21 met als naam rekeninghouder Gemeente Staphorst en onder vermelding van uw naam met kenmerk ‘inschrijfgeld Poeleweg IJhorst’. Dit inschrijfbedrag vervalt aan de gemeente, ongeacht of u wel of niet voor een kavel/woning in aanmerking komt. Mocht u in de eerste fase niet in aanmerking komen voor een kavel, dan hoeft u voor een inschrijving voor de tweede fase niet opnieuw het inschrijfbedrag te betalen.

Belangrijk!

Voordat u zich inschrijft, raden wij u aan u goed te laten informeren over de bouwmogelijkheden en de kosten voor de bouw van een door u gewenste woning. Denk hierbij ook aan erfafscheiding en de (on-)mogelijkheden voor het plaatsen van bijvoorbeeld een garage of tuinhuisje. Op deze manier kunt u bewuster uw voorkeurkavels opgeven. In het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn regels opgenomen waar u bij de bouw van uw woning rekening mee moet houden. De gemeente toetst uw uiteindelijke bouwplan aan het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

Financiële check

Wij raden u aan om voordat u zich inschrijft een financiële check te doen over uw inkomen en/of vermogen om een kavel/rijwoning aan te kopen.

Verplichting tot bewoning

De koper is verplicht de te bouwen/gebouwde woning als (juridisch- en economisch) eigenaar en eerste bewoner minimaal vijf jaar zelf te bewonen. Deze termijn gaat in op de datum van inschrijving in het bevolkingsregister. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere situaties (onder voorwaarden) ontheffing verlenen. Indien nodig moet de koper hier een schriftelijk verzoek voor indienen.

Parkeren

In de toelichting van het bestemmingsplan is een parkeernorm opgenomen. Om hieraan te kunnen voldoen moet u bij een vrijstaande kavel rekening houden met de voorwaarde dat er twee parkeerplaatsen op eigen erf gerealiseerd moeten worden. Voor de twee-onder-één-kap woningen moet u rekening houden met de aanleg van minimaal één parkeerplaats op eigen erf. Voor de rijwoningen komen parkeerplaatsen in het openbaar gebied.

Vragen over het plan Poeleweg IJhorst

Vragen over vrije kavels

Voor vragen over de uitgifte kunt u contact opnemen met Wibo Bennink, telefonisch bereikbaar via (0522) – 46 74 89/ 06 - 55 80 37 89. Voor vragen over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunt u contact opnemen met Linda Leewering, telefonisch bereikbaar via (0522) 74 71 55. Beide medewerkers zijn ook bereikbaar via e-mailadres: poeleweg@staphorst.nl

Vragen over rijwoningen

Voor vragen over de verkoop van de rijwoningen kunt u contact opnemen met Poortman Makelaars.