Heerenweg - wijziging voorrangssituatie

Home > Inwoners > Projecten openbare ruimte > Projecten > Heerenweg - wijziging voorrangssituatie

Heerenweg - wijziging voorrangssituatie

RSS

Een aantal jaar geleden is de snelheid op de Heerenweg teruggebracht van 50 naar 30 km/uur. Deze maatregel heeft als gevolg dat verkeer van rechts sindsdien voorrang heeft. Vanuit de dorpsraad ontvingen wij signalen dat de nieuwe verkeerssituatie voor veel mensen onduidelijk is. Om te zorgen voor een veiligere situatie worden de kruispunten in de Heerenweg en de situatie in de omgeving van ’t Vosje en Kroko aangepast.

Voorrang wijzigen

In juni 2018 hebben we tijdens de inloopbijeenkomst een nieuw ontwerp voor de Heerenweg (pdf, 10,16 mb) gepresenteerd. Aanleiding hiertoe was dat we veel berichten ontvingen over dat de voorrangssituatie onduidelijk is. Tijdens de inloopbijeenkomst werden door veel aanwezigen bedenkingen geuit op het nieuwe ontwerp. Er werd een breed gedragen oproep gedaan om de voorrang zodanig te wijzigen dat de Heerenweg – het deel binnen de bebouwde kom – weer een voorrangsweg wordt. Het merendeel van de ingediende zienswijzen was dan ook van deze strekking.

Eénjarige proef

We hechten veel waarde aan deze ervaringen en kennis van inwoners. Echter komt de wens van deze inwoners niet overeen met het verkeersbeleid van de gemeente Staphorst en advies van de verkeersadviescommissie. Dit heeft ertoe geleid dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een proef te organiseren waarbij de voorrang op de Heerenweg, gedurende één jaar, geregeld wordt. Met een proef kan ervaren worden of dit de juiste keuze is. Gedurende die periode gaan we niet aan de slag met het nieuwe ontwerp. We willen eerst, samen met u, goed in de praktijk bekijken wat nu de beste oplossing is ten aanzien van de voorrangsregeling.

Huidige situatie en proefperiode vergelijken

Om te bepalen of inwoners de nieuwe voorrangssituatie veiliger of onveiliger vinden, gaan we de huidige situatie en proefperiode met elkaar vergelijken. Hiervoor vragen we u tweemaal een enquête in te vullen. De enquête over de huidige situatie kon u tot 10 januari 2019 invullen (Enquêteresultaten 0-meting (pdf, 77 kb). De enquête over de proefperiode volgt na de start van de proefperiode. Daarnaast voeren we gesprekken met de dorpsraad, kijken we naar de ongevallencijfers en worden voor en tijdens de proef ook snelheidsmetingen gehouden. Aan de hand van al deze gegevens wordt de proef geëvalueerd.

Inspraak

Als gemeente mogen we een verkeerssituatie niet zomaar wijzigen. Eerst moeten we daarvoor een zogenaamd verkeersbesluit nemen. Dit besluit geeft inwoners de gelegenheid om hun zienswijze kenbaar te maken en eventueel ook beroep in te dienen. Het proces ziet er als volgt uit:

 • 8 januari: publicatie ontwerp verkeersbesluit
  Op 8 januari 2019 wordt op de gemeentepagina van-huis-aan huisblad de Staphorster een ontwerp verkeersbesluit gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 19 februari 2019 een zienswijze over dit besluit aan de gemeente kenbaar maken.
 • 5 maart: collegevoorstel BenW
  De zienswijzen worden voorgelegd aan het college van BenW. Aan de hand van de zienswijzen kunnen zij eventueel bepalen om het voorstel te wijzigen. Vervolgens wordt een definitief voorstel gepubliceerd.
 • 11 en 12 juni: publicatie definitief verkeersbesluit
  Het definitieve voorstel is op 11 juni 2019 op de gemeentelike informatiepagina in huis-aan-huiskrant De Staphorster gepubliceerd en op 12 juni 2019 in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen vervolgens tot 24 juli 2019 in beroep.
 • 2 september: begin proef
  De proef start op 2 september 2019 en duurt tot 2 september 2020.