Vragen en antwoorden hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

Home > Inwoners > Opvang vluchtelingen Oekraïne > Vragen en antwoorden hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

Vragen en antwoorden hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

Bij wie kan ik terecht als ik vluchtelingen in huis wil nemen?

Inwoners die vluchtelingen in huis willen nemen kunnen dit uiteraard doen in relatie tot hun eigen netwerk, maar ze kunnen daarover ook informatie vinden bij Vluchtelingenwerk Nederland. Deze organisatie heeft een website geopend om initiatieven hiervoor samen te brengen. Ook staat daar informatie over waar u als inwoner of ondernemer rekening mee moet houden bij het in huis nemen van vluchtelingen. Laat u goed informeren voordat u de keuze maakt om vluchtelingen in huis te nemen.
 

Krijg ik ook een financiële vergoeding als ik vluchtelingen in huis neem?

Gastgezinnen krijgen hiervoor geen vergoeding.
 

Welke financiële bijdrage kan de Oekraïner verwachten?

De beschikbare leefgeldbedragen voor de Oekraïners zijn gerelateerd aan de bedragen die voor asielzoekers en vergunninghouders beschikbaar zijn. Per persoon gaat het om € 260 per maand. Voor Oekraïners in gastgezinnen is er een aanvulling van € 215 per volwassene per maand en van € 55,- per minderjarige per maand.

Voorwaarde om voor een uitkering in aanmerking te komen is een inschrijving​ in de gemeentelijke Basis Registratie Personen (BRP) en daaraan gekoppeld het bezit van een Burger Servicenummer (BSN). Daarnaast zal een bankrekeningnummer beschikbaar moeten zijn om het leefgeld over te kunnen maken.

Voor het aanvragen van leefgeld is een formulier beschikbaar; dat formulier wordt verstrekt bij de BRP-inschrijving. Daarnaast kan het worden opgevraagd via het mailadres leefgeld@staphorst.nl. Bij noodsituaties waarin niet kan worden gewacht tot het leefgeld via de bank wordt overgemaakt kan in overleg een andere oplossing worden gezocht.

Wanneer betaald werk wordt verkregen stopt de leefgeldverstrekking met ingang van de eerste van de opvolgende maand. Dit is ongeacht de omvang van het arbeidscontract.
 

Als ik een vluchteling in huis neem, wat betekent dit dan voor mijn uitkering of huurtoeslag?

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat er geen gevolgen zijn voor de uitkering van iemand die Oekraïners heeft opgenomen. Wat betreft gevolgen voor toeslagen is er nog geen duidelijkheid. Zodra hier meer over bekend is laten we dat op deze pagina weten.
 

Heb ik een vergunning nodig voor een opvanglocatie op mijn perceel?

Wanneer u op uw perceel gaat bouwen of verbouwen voor de opvang van vluchtelingen, zal dit in veel gevallen vergunningsvrij kunnen. Maar er zijn ook situaties dat een vergunning aangevraagd moet worden. We willen voorkomen dat u onnodig voor verrassingen komt te staan. Lees daarom deze informatie.
 

Kunnen vluchtelingen ook een baan krijgen?

Oekraïners in Nederland kunnen sinds 1 april 2022 werken zonder tewerkstellingsvergunning. Ze mogen in loondienst werken. De werkgever moet hiervan wel een melding doen bij UWV. Voorwaarde is in elk geval dat Oekraïners in het bezit zijn van een Burger Servicenummer (BSN). Wanneer men werkt heeft men precies dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer (veilige werkplek, vakantiedagen, minimumloon, etc.)
 

Hoe kan een werkgever een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen?

Dit kan alleen op basis van een arbeidsovereenkomst. De werkgever moet wel minimaal twee dagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV. UWV controleert of de meldingsgegevens kloppen en registreert ze. Voor niet melden kan een werkgever een boete krijgen.
 

Is er medische zorg beschikbaar voor vluchtelingen en wordt deze vergoed?

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed. Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen op www.zorgverzekeringslijn.nl (ook in het Engels en Oekraïens). Het komt er op neer dat in de meeste gevallen de zorgverlener de kosten kan declareren.

Let wel: wanneer er betaald werk wordt verricht ontstaat er een verzekeringsverplichting. In dat geval kan mogelijk ook zorgtoeslag worden verstrekt.
 

Kunnen Oekraïense kinderen naar school?

Ook voor Oekraïense kinderen geldt de leerplicht.

  • In de gemeente Staphorst wordt het onderwijs voor kinderen in de basisschoolleeftijd verzorgd op de locatie Willem de Zwijgerschool. Daarvoor is een aanmelding vereist. Dit kan op school, maar ook kan een aanmeldformulier per e-mail worden aangevraagd op het adres k.scherpenisse@pmstaphorst.nl.
  • Voor de groep 12-18 jaar is de internationale Schakelklas (ISK) in Zwolle de eerste ingang. Contact kan worden gelegd via administratieISK@landstede.nl. Bij de ISK vindt een intake plaats waarbij bepaald wordt waar precies de behoefte ligt, zodat maatwerk kan worden aangeboden.
     

Is er hulp voor volwassenen om de Nederlandse taal te leren beheersen?

Hiervoor is het Taalpunt in de bibliotheek; dat wordt bemensd door Elly Potgieter, taalpunt@bibliotheekstaphorst.nl. Op maandag tussen 16.00 uur en 20.00 uur houdt zij spreekuur op de eerste verdieping van de bibliotheek. Door de grote toeloop van de afgelopen weken hebben we niet iedereen een passend ondersteuningsaanbod kunnen bieden. We proberen hier de komende weken (eind april/begin mei) wel invulling aan te kunnen geven.

Zelf aan de slag? Bekijk dan de filmpjes op Youtube om de Nederlandse taal te leren. 
 

Hoe zit het met de verblijfsrechten van Oekraïners in Nederland?

Lees hier meer over in de richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners op Europadecentraal.nl.
 

Moeten vluchtelingen zich aanmelden bij de overheid?

Inwoners van Oekraïne met een biometrisch paspoort kunnen visumvrij het Schengengebied inreizen. Zonder dit document kunnen zij een visum aanvragen. Wanneer ze asiel willen aanvragen dan kan dat en moet men zich melden in Ter Apel. De verwachting is dat er uiteindelijk een vorm van registratie moet gaan plaatsvinden. Dit wordt nog verder uitgezocht door het Rijk in overleg met gemeenten. Als hier meer informatie over is dan wordt dat hier bekend gemaakt.
 

Kunnen Oekraïners vrij reizen?

Vrij reizen geldt alleen voor de reis naar Nederland toe. Wanneer men is aangekomen/gevestigd gelden de tarieven die in Nederland geldig zijn.
 

Kunnen vluchtelingen zich laten inschrijven als inwoner bij de gemeente?

Inwoners van Oekraïne die in Staphorst verblijven kunnen zich in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Staphorst laten inschrijven als ze een ID-bewijs laten zien waaruit blijkt dat ze de Oekraïense nationaliteit hebben. Dit is bij voorkeur een biometrisch paspoort, maar dat hoeft niet. Zij krijgen dan een BSN. Dat is onder meer nodig om te kunnen werken of gebruik te kunnen maken van diensten van Nederlandse overheidsinstellingen. Graag verzorgen wij de inschrijving nadat u telefonisch een afspraak heeft gemaakt via nummer (0522) 46 75 59. Wij sturen daarna het Inlichtingenformulier Opneming in de Gemeentelijke Basisadministratie Personen toe. De afspraak kan vlotter verlopen als dit formulier thuis al wordt ingevuld.
 

Meer informatie

Gemeentelijke opvang

We openen per 25 april 2022 een gemeentelijke opvang voor Oekraïners aan de Staphorster Kerkweg 50. De toewijzing van de opvangplekken verloopt centraal via het Regionaal Coördinatiepunt Vluchtelingenspreiding (RCVS) dat is ondergebracht bij de Veiligheidsregio.

Oekraïnetelefoon

Voor vragen met betrekking tot de opvang van Oekraïners is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis een speciaal telefoonnummer beschikbaar: (0522) 74 71 91. Vragen kunnen ook per e-mail worden gesteld, oekraine@staphorst.nl.

Taalondersteuning

Op www.refugeehelp.nl en www.forrefugees.vluchtelingenwerk.nl wordt de Oekraïners ook in hun eigen taal ondersteuning geboden.

Folders