Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Als ouder zorgt u ervoor dat uw kind naar de meest geschikte school gaat. Het kan zijn dat daardoor de dagelijkse reis naar school extra duur of moeilijk is. Bijvoorbeeld wanneer uw kind erg lang moet reizen om op school te komen. Of als uw kind een handicap heeft en aangepast vervoer nodig heeft. In een aantal gevallen kunt u een beroep doen op de regeling voor het leerlingenvervoer van de gemeente Staphorst. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

 • Hoe werkt het?

  Leerlingenvervoer is mogelijk voor het primair onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast kan er een aanvraag worden ingediend voor een leerling die het regulier voortgezet onderwijs bezoekt en die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken.

  In de verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst staat wanneer u een vergoeding kunt krijgen. Dit kan ook een (gedeeltelijke) kostenvergoeding zijn. In plaats van een vergoeding in geld, kunnen kinderen in sommige situaties ook gebruik maken van aangepast vervoer zoals taxivervoer.

  Of u recht heeft op een vergoeding hangt van een aantal zaken af. Zo wordt gekeken naar de afstand tussen huis en de 'dichtstbijzijnde toegankelijke school', de leeftijd of handicap van uw kind. Soms vraagt de gemeente een advies van deskundige, bijvoorbeeld een arts.

  Eén van de belangrijkste regels is de afstand van huis naar school. U kunt voor een vergoeding in aanmerking komen, wanneer de afstand van huis naar de basisschool 6 kilometer of meer bedraagt. Voor de vergoeding naar andere soorten onderwijs geldt geen afstandscriterium. Wel wordt de vergoeding afgestemd op de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

 • Wat moet ik doen?

  U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • het soort vervoer
  • naam en plaats van de school
  • de kosten
 • Wat kost het?

  Het kan zijn dat er een eigen bijdrage van u wordt gevraagd. Voor het schooljaar 2021/2022 geldt de volgende regel:

  • Als uw kind meer dan 6 kilometer (kortste afstand) moet reizen naar de dichtstbijzijnde school voor het regulier basisonderwijs en uw belastbaar inkomen ligt boven € 27.450,- per jaar (peiljaar 2019), dan vragen wij van u een drempelbedrag van € 583,-
  • Gaat uw kind naar het speciaal basisonderwijs, dan is het drempelbedrag vastgesteld op € 472,-

  Het drempelbedrag geldt eenmalig per jaar per gezin en wordt jaarlijks aangepast.

 • Document(en)

 • Contact

  Als u meer wilt weten over leerlingenvervoer, dan kunt u het beste contact opnemen met Team Samenleving:

Wysiwyg