Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken. Denk er dan aan dat u een mondkapje meeneemt en opdoet tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Steunmaatregelen voor ondernemers

Home > Inwoners > Actuele berichten > Steunmaatregelen voor ondernemers

Steunmaatregelen voor ondernemers

RSS

Hier vindt u de lokale, regionale en landelijke ondersteuning vanwege corona voor ondernemers in de gemeente Staphorst bij elkaar. En daarna links naar meer informatie. Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. U kunt ook een pdf-bestand van deze uitgave downloaden (pdf, 919 kb).


Lokale steunmaatregelenBetalingsregelingen

De gemeente Staphorst verleent ondernemers eenvoudiger uitstel van betaling van belastingen en leges. Normaal gesproken moeten belastingen en leges worden voldaan binnen de op de aanslagen vermelde betaaltermijnen. Deze betaaltermijnen zijn wettelijke vastgesteld in de lokale verordeningen. U kunt contact met ons opnemen via (0522) 46 74 34 om een betalingsregeling te treffen.

Invorderingsrente

De gemeente Staphorst brengt tot 31 december 2021 geen invorderingsrente in rekening. Dit is een rente van 4% die we normaal gesproken in rekening brengen als de vastgelegde betalingstermijnen worden overschreden.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

In sommige gevallen kunt u als zelfstandige of bedrijf in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit zijn belastingen en heffingen in de privésfeer (afvalstoffenheffing en rioolheffing) die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep. Het wordt op dezelfde wijze behandeld als een verzoek van een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent.

Leges evenementen/vvgb/ontheffingen drank- en horeca/ventmelding

Evenementen zijn voorlopig verboden in verband met de landelijke coronamaatregelen. Wij vinden het belangrijk dat organisatoren van evenementen hier geen onnodige schade door leiden. Als u leges hebt betaald voor vergunningen die vanwege Corona afgelast worden en u krijgt dit niet bij uw verzekering vergoed, dan kunt u een verzoek indienen om deze teruggestort te krijgen.

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

De Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door de Corona-crisis. De Tozo-regeling bestaat uit:

  • een tijdelijke uitkering voor uw bestaanskosten ingaande 1 oktober 2020 voor de duur van maximaal 6 maanden. Hierbij wordt het huishoudinkomen aangevuld tot het sociaal minimum (€1.503,31 voor echtpaar/samenwonenden ≥ 21 jaar, € 1.052,32 voor alleenstaanden ≥ 21 jaar)
  • en/of een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De rente bedraagt 2%, de looptijd maximaal 3 jaar. Voor aanvragen vanaf 1 juni 2020 geldt dat dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.
  • Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/tozo2
  • Aanvragen voor gemeente Staphorst: www.rbzzwolle.nl/tozo-aanvragen

Let op: op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij uw aanvraag kunt u contact opnemen met RBZ Zwolle.

 
Regionale ondersteuningRegio Zwolle Brigade

De Regio Zwolle Brigade is opgericht om ondernemers te helpen door de crisis te komen en kan ondernemers steunen. De Regio Zwolle Brigade onderzoekt en rapporteert bovendien wekelijks de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen in de regio.

Informatie coronavirus vrijetijdseconomie

Op de website van Marketing Oost vindt u een overzicht van de landelijke en regionale maatregelen voor de vrijetijdseconomie.|

Recreatie en toerisme in de veiligheidsregio IJsselland

Alle maatregelen die in de regionale noodverordening zijn opgenomen voor recreatie en toerisme staan op de website van Veiligheidsregio IJsselland. Ook is informatienummer 088 - 119 77 77 voor recreatieondernemers en recreanten op kantooruren bereikbaar.

Subsidieregeling financieringsvouchers mkb-ondernemingen Coronacrisis

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling financieringsvouchers mkb-ondernemingen, Coronacrisis 2020 (USOVFMC) gepubliceerd. Mkb-ondernemingen die volgens de Kamer van Koophandel gevestigd zijn in Overijssel kunnen hiermee een voucher ontvangen om een deskundige in te huren die ze ondersteunt bij het indienen van een aanvraag voor de volgende maatregelen van het Rijk:

  • BMKB-C (borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf),
  • GO-C (Garantie Ondernemingsfinanciering corona),
  • COL (Corona-Overbruggingslening) en
  • KKC (Klein Krediet Corona).

De ondersteunende deskundige moet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan en aantoonbaar ervaring hebben in het opstellen van een steun- of financieringsaanvraag. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.500 per aanvraag. Aanvragen kunnen vanaf 8 juni 2020 worden ingediend bij  de provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond van € 150.000 dit toelaat.

Overijsselse Aanpak coronacrisis: Digitaliseringsvoucher

Op allerlei plekken in onze provincie spelen organisaties, verenigingen en ondernemers in op de anderhalvemetersamenleving. De provincie Overijssel ondersteunt dit met een subsidieregeling vanuit de Overijsselse Aanpak: de Digitaliseringsvoucher.
Heb jij als mkb’er een goed idee om je digitaal te laten zien? Kun je digitaal nieuwe klanten bereiken of heb je ondersteuning nodig om je werkproces te digitaliseren? Vraag dan een Digitaliseringsvoucher aan. Een online reserveringsmodule, een digitale tour of eindelijk die boost geven aan je webshop? De Digitaliseringsvoucher is breed inzetbaar. Voorwaarde is wel dat je een Overijssels bedrijf inschakelt.
De provincie verstrekt vouchers van maximaal € 2.500 voor digitale dienstverlening en maximaal € 10.000 euro voor digitalisering van producten en processen. Er is sprake van co-financiering; de voucher dekt maximaal de helft van de kosten. In eerste instantie is een totaalbedrag van € 250.000 beschikbaar.


Landelijke regelingenOnderstaande tabel geeft een overzicht van de regelingen in het derde noodpakket per 14 december.

Infographic Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) per 14 december 2020


Onderstaande tabel geeft een overzicht van de regelingen in het tweede noodpakket per 1 juni.

Noodpakket voor banen en econnomie 2.0

Aanvragen Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA.

NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

Ondernemers kunnen met de NOW tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen door de coronacrisis. Na de eerste openstelling is de NOW per 1 juni verlengd met een periode van 4 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020 kan worden aangevraagd. Het kabinet streeft naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020. Er zijn wijzigingen bij NOW-regeling per 1 juni.

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

De Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door de Corona-crisis. De Tozo-regeling bestaat uit een tijdelijke uitkering voor uw bestaanskosten ingaande 1 juni 2020 voor de duur van maximaal 4 maanden. Hierbij wordt het huishoudinkomen aangevuld tot het sociaal minimum en/of een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De rente bedraagt 2%, de looptijd maximaal 3 jaar. Voor aanvragen vanaf 1 juni 2020 geldt dat dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Tozo 2.0 kunt u vanaf 4 juni t/m 31 augustus aanvragen. Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen: er geldt geen vermogenstoets; er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming; de kostendelersnorm wordt niet toegepast. Wel geldt voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. U dient een nieuwe aanvraag te doen voor de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. U kunt de TVL-subsidie aanvragen van dinsdag 30 juni 2020 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020 17.00 uur. De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld.

Belastingmaatregelen (landelijk)

Het kabinet neemt diverse belastingmaatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Er is betalingsuitstel van belastingen mogelijk. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020.

Uitstel van heffing van Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE)

Uw bedrijf of organisatie komt in aanmerking voor het uitstellen van de betaling van Energiebelasting en ODE wanneer u iedere maand een eindfactuur van uw energieleverancier ontvangt en deze eindfactuur betrekking heeft op het werkelijk verbruik van elektriciteit en/of gas over de periode van een kalendermaand. De maatregel schept de mogelijkheid voor energieleveranciers om van de geldende regelgeving af te wijken, maar het is geen verplichting.

  • Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/energiebelastingen
  • Aanvragen: U hoeft zich nu niet te melden bij uw energieleverancier. Energieleveranciers hebben tijd nodig om de maatregel in hun systemen te implementeren. Houdt daarom de communicatie van uw leverancier in de gaten voor informatie over de uitvoering van de maatregel. Uw energieleverancier informeert u ook over de verdere details van de uitvoering die voor u gelden.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)

Met de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C) hebt u meer toegang tot financieringsmogelijkheden. Met de GO-C module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen in verband met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus. Het zijn leningen met een maximum looptijd van 6 jaar tussen € 1,5 en € 150 miljoen per onderneming, waarbij de Staat voor 80% (grootbedrijf) en 90% (MKB) garant staat.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% (grootbedrijven) van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups

De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor Startups, Scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding).

Landbouw-, tuinbouw- en visserijsector

Veel bedrijven in de landbouw, tuinbouw en visserij zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt: de horeca. Het kabinet komt deze sectoren met verschillende maatregelen tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19.

Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. En hiermee worden ze ook in staat gesteld te investeren in het komende culturele seizoen. Het nu gerealiseerde pakket is aanvullend op de eerdere maatregelen.

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

De KKC is een aanvullende maatregel om kleine ondernemers met een overbruggingskrediet te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor kleine ondernemingen met een financieringsbehoefte van € 10.000 tot 50.000.


Aanvullende informatie voor ondernemersCoaching ondernemers coronacrisis

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten.. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Corona calculator

Bereken hoe corona-regelingen uw onderneming helpen. Deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland. Meer informatie: www.coronacalculator.nl

Coronakrant

De coronakrant is een online platform voor ondernemers en werkgevers om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Meer informatie: www.coronakrant.nl

FAQ coronavirus Rijksoverheid

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor antwoorden op veel gestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Coronaloket KvK

Informatie over corona vanuit de Kamer van Koophandel. Meer informatie: www.kvk.nl

RIVM

Informatie over corona vanuit het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. Meer informatie: www.rivm.nl

MKB Nederland

MKB Nederland informeert ondernemers over corona vanuit de eigen organisatie, brancheorganisaties en kennispartners. Meer informatie: www.mkb.nl

UWV

Informatie over corona voor werkgevers. Meer informatie: www.uwv.nl
 


Contact met de gemeente StaphorstAls u over deze informatie vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Gréanne Feenstra van de gemeente Staphorst op g.feenstra@staphorst.nl of (0522) 74 71 43.

Wysiwyg