Sluit venster x

Op vrijdagmiddag 12 augustus is het helaas niet mogelijk om online of telefonisch een afspraak te maken. Dit vanwege technisch onderhoud aan het afsprakensysteem. Excuses voor de overlast. Probeert u het op een ander moment?

Grootschalige energieopwek na 2030 in de gemeente Staphorst

Home > Inwoners > Actuele berichten > Grootschalige energieopwek na 2030 in de gemeente Staphorst

Grootschalige energieopwek na 2030 in de gemeente Staphorst

RSS

Op dinsdag 6 en 20 september behandelt de gemeenteraad een plan waarin het gebied ten zuidoosten van de A28 is aangewezen als zoekgebied voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om in dit gebied na 2030, 40 Gigawattuur (GWh) aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken. Zonneparken op landbouwgrond zijn daarbij niet toegestaan.

Het plan inzien (www.staphorst.nl/grootschaligeenergieopwek)

Met inbreng van inwoners en belangenorganisaties

In 2021 heeft gemeente Staphorst inwoners gevraagd om mee te denken over de opwek van hernieuwbare energie in de gemeente. Onderdeel hiervan was onder andere een enquête die onder 3.000 inwoners is uitgezet. Ook is gesproken met belangengroeperingen en zijn er inloopbijeenkomsten geweest. De resultaten van dit proces zijn in november 2021 door de gemeenteraad besproken. Met ieders inbreng is in het voorjaar van 2022 een concept plan opgesteld. Hier konden inwoners en belangenorganisatie de afgelopen periode op reageren met een zogeheten zienswijze.

Binnengekomen reacties

Ongeveer 100 inwoners en partijen hebben een zienswijze ingediend. Veel indieners laten weten voorstander te zijn van hernieuwbare energie, maar ook dat er zorgen zijn zodra zonneparken en/of windmolens in hun nabije leefomgeving komen. De geanonimiseerde zienswijzen zijn ook te lezen op www.staphorst.nl/grootschaligeenergieopwek.

Aanpassing plannen door zienswijzen

Door de zienswijzen is het plan op onderdelen aangepast. Een aantal zoekgebieden zijn komen te vervallen en anderen zijn vergroot. Het gebied tussen de A28, Gorterlaan, spoorlijn en N377 is aangewezen als het meest geschikte gebied voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie na 2030. De bewoners van dit gebied hebben hier een brief over ontvangen.

De gemeenteraad gaat het plan in september bespreken

Het plan wordt dinsdag 6 september opiniërend in de gemeenteraad besproken. De besluitvormende raadsvergadering is ingepland op dinsdag 20 september. Als de raad instemt met de plannen, gaat de gemeente vervolgens aan de slag met de tweede fase van dit project. In deze fase wil de gemeente samen met inwoners van het zoekgebied nadenken over onder welke voorwaarden grootschalige opwek van energie toegestaan wordt en hoe de lusten en lasten zo eerlijk mogelijk verdeeld kunnen worden. Het is de bedoeling dat deze fase uiterlijk in december 2023 is afgerond. Het plan van aanpak voor deze tweede fase wordt naar verwachting dit najaar besproken door de gemeenteraad.

Wysiwyg