Gemeenteraad in gesprek over Windenergie

Home > Inwoners > Actuele berichten > Gemeenteraad in gesprek over Windenergie

Gemeenteraad in gesprek over Windenergie

RSS

De gemeenteraad van Staphorst praat op 23 mei tijdens de raadsvergadering over het onderwerp Windenergie. Er wordt bekeken of en zo ja op welke wijze de gemeente zich aan kan sluiten bij de wens van provincie Overijssel om in de gemeente Staphorst meer windmolens te plaatsen.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om zelf proactief tot een keuze te komen hoe om te gaan met windenergie. Vijf standpunten zijn door het college benoemd:

  • Staphorst wil geen windenergie en legt de vraag terug bij de provincie
  • Staphorst wil geen windenergie en geeft daarbij aan dat zij inzet op andere vormen van energieopwekking en volop inzet op besparing
  • Staphorst werkt mee aan windenergie met een zo breed mogelijk draagvlak, geen overlast en in een vorm waarbij de opbrengsten voor 100% ten goede komen aan de lokale samenleving
  • Staphorst werkt mee aan windenergie onder voorwaarden: er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk draagvlak en degene die overlast ervaart, wordt enigszins gecompenseerd
  • Staphorst werkt volop aan initiatieven mee

De raad spreekt zich in de vergadering van 23 mei vanuit zijn kaderstellende rol uit over de bovenstaande standpunten. Op 6 juni besluit de raad definitief welke variant de voorkeur heeft.

Het college van B&W spreekt een voorkeur voor de derde optie uit. Dit omdat het college het plaatsen van windmolens in de gemeente verdedigbaar acht mits dit gebeurt met een zo breed mogelijk draagvlak en 100% coöperatief. Dat houdt in dat de windmolens voor en door de samenleving gebouwd worden. De financiële opbrengst wordt dan besteed aan doelen waar alle inwoners van Staphorst van mee kunnen genieten. Deze voorkeur van het college laat onverlet dat het de gemeenteraad in zijn kaderstellende rol vrij staat om het college een andere opdracht mee te geven.

Het onderwerp windenergie werd onlangs actueel door een brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten, waarin ze aangeven dat Staphorst een kansrijk zoekgebied is voor windenergie. De provincie moet van het Rijk nog drie of vier windmolens plaatsen, naast alle andere initiatieven die al lopen. Ze vraagt de gemeente Staphorst om medewerking of zal anders zelf, door middel van een zogenoemd Provinciaal Inpassingsplan (PIP), extra windmolens in Staphorst realiseren.

In de gemeente staan momenteel al drie windmolens. Deze molens worden opgewaardeerd, wat inhoudt dat ze meer energie gaan opwekken.