Begroting een jaar eerder positief

Home > Inwoners > Actuele berichten > Begroting een jaar eerder positief

Begroting een jaar eerder positief

RSS

Er zit een opgaande lijn in de gemeentelijke begroting van de gemeente Staphorst. De begroting voor 2022 sluit met een positief saldo van € 142.000. En ook de meerjarenraming van 2023 t/m 2025 laat positieve saldo’s zien. Voor 2023 € 220.000, in 2024 € 287.000 en voor 2025 € 380.000.

Wethouder Lucas Mulder: “De afgelopen jaren hebben we forse stappen gezet in het financieel sluitend maken van de begroting. Vanaf 2022 krijgen we bijvoorbeeld ook extra Rijksbijdragen voor Jeugdzorg. De begroting is een jaar eerder sluitend dan we vorig jaar nog verwachtten. Het gevoerde beleid werpt z’n vruchten af.”

Dinsdag 26 oktober bespreekt de gemeenteraad de begroting. Dinsdag 9 november wordt deze vastgesteld.

Taakstellingen op welzijn, sport en cultuur niet meer nodig

Door de sluitende begroting en de positieve raming voor de volgende jaren van de gemeente Staphorst kan de gemeente afzien van eerder geplande taakstellingen van € 60.000 op sport en € 150.000 op welzijn en cultuur. Wethouder Lucas Mulder: “We zijn blij deze opgave te kunnen schrappen, maar we moeten verstandige keuzes blijven maken. Er zit op dit moment nog altijd een onzekerheid in de Rijksbijdragen. Met het vormen van het nieuwe kabinet verwachten we meer helderheid voor de langere termijn.”

Het blijven maken van verstandige keuzes zorgt er ook voor dat de eerder ingezette koers om de lasten voor de inwoners mee te laten groeien, blijft. Bij de begroting 2020 is de lijn uitgezet om de OZB tot en met 2023 jaarlijks met 10% te verhogen. De afvalstofheffing stijgt volgend jaar met €28,-. De rioolheffing blijft gelijk.

Blijven investeren

Wethouder Lucas Mulder: “Het is een gedegen begroting waarin rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen als de invoering van de Omgevingswet en duurzaamheid. Er zit ruimte in om te blijven investeren.” Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. In 2030 wil de gemeente 49% van de energie uit hernieuwbare bronnen halen, om de positie van de gemeente Staphorst op het gebied van duurzaamheid vast te houden. Samen met de provincie werkt de gemeente aan een circulair energiegebied ten zuiden van Rouveen. Ook werkt de gemeente samen met inwoners, ondernemers en instellingen aan een klimaatadaptatiestrategie om samen te kunnen inspelen op de veranderende weersomstandigheden in de toekomst.

In de begroting is ook rekening gehouden met de Nieuwe Wet Inburgering. De gemeente heeft hierdoor vanaf volgend jaar de taak om statushouders te ondersteunen bij het integreren in de lokale en Nederlandse samenleving. Op dit moment nemen er al twaalf statushouders deel aan een speciaal hiervoor opgezet participatietraject, waarin ze begeleiding op maat krijgen. Ook zet de gemeente in op het begeleiden van mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Zij krijgen ondersteuning vanuit het project ‘Beschermd wonen’.

Daarnaast blijft de gemeente inzetten op het versterken van de infrastructuur. Bereikbaarheid van en in de gemeente is van groot belang. Zo is het fietspad Punthorst onlangs officieel in gebruik genomen, wordt er gewerkt aan een vrijliggend fietspad langs de Reggersweg en gaat volgend jaar de spade in de grond voor een fietspad langs de Heerenweg in IJhorst. Ook maakt de gemeente volgend jaar een start met het verbeteren van de spoorwegovergang bij de Gorterlaan.

Doorpakken gebeurt ook op het gebied van woningbouw. Zowel in Rouveen als Staphorst en ook voor IJhorst zijn de plannen voor ongeveer 230 woningen in totaal in gang gezet. Vorige maand stemde de gemeenteraad in met het bedrijventerrein De Esch IV. Ongeveer 15 plaatselijke ondernemers kunnen hier aan de slag. Wethouder Lucas Mulder:” Dat alle kavels al zijn toegezegd en veel van de toekomstige bedrijven ook al weer een ondernemer hebben gevonden voor hun huidige locatie is kenmerkend voor de ondernemersmentaliteit van Staphorst.”

Samen bereiken we meer

Wethouder Lucas Mulder: “We blijven investeren, want samen met inwoners, ondernemers en instellingen bereiken we meer. Staphorst is een jonge dynamische gemeente die groeit. We hebben een aantrekkelijk winkelklimaat voor mensen uit de regio en voor recreanten en toeristen. De daadkracht van onze ondernemers, het heersende arbeidsethos en de zorg voor elkaar zijn daarbij van grote waarde.”

Gemeenteraad bespreekt en besluit over de begroting

De begroting ligt dinsdag 26 oktober voor aan de gemeenteraad. Op dinsdag 9 november stelt de gemeenteraad de begroting vast. De vergaderingen zijn digitaal te volgen via www.staphorst.nl/raadsvergadering. De begroting 2022 is te lezen op www.staphorst.nl/begroting.

Wysiwyg