Het integraal veiligheidsplan is niet alleen een document, het is een belofte aan de gemeenschap. Met deze gedachte heeft de gemeenteraad geprioriteerde thema’s uit het plan vastgesteld. Uit het veiligheidsplan 2023 – 2026 komt een uitvoeringsplan voort, waarin staat beschreven hoe we uitvoering gaan geven aan deze belofte.

Een belofte om te blijven werken aan een Staphorst waarin iedereen zich veilig voelt, waarin onze jeugd kan gedijen en waarin samenwerking de sleutel is tot succes. Samen zetten we een belangrijke stap in de richting van een nog veiliger en veerkrachtiger Staphorst. Burgemeester Jan ten Kate: “Wij erkennen dat wij schatplichtig zijn aan onze inwoners, aan hun welzijn en aan hun veiligheid. Dit integraal veiligheidsplan laat dan ook onze toewijding zien om te zorgen voor een omgeving waarin onze inwoners zich veilig en gehoord voelen.”

Vier thema’s geprioriteerd

Om te sturen op de lokale aanpak stelt de gemeenteraad iedere vier jaar een integraal veiligheidsplan vast. Het integraal veiligheidsplan bevat ambities en doelstellingen waarmee de gemeente regie voert op veiligheid. De komende beleidsperiode staan vier thema’s centraal, namelijk:

  • Zorg en Veiligheid;
  • Jeugd en Veiligheid;
  • Ondermijning;
  • Digitale Veiligheid.

Jeugd en veiligheid

Als we kijken naar jeugd en veiligheid dan is de ambitie om door middel van wederzijds begrip en betrokkenheid een betere connectie op te bouwen met jongeren, in het bijzonder jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Dit gaat gemeente Staphorst onder andere doen door te onderzoeken hoe zij beter in contact kunnen komen met jongeren. Burgemeester Jan ten Kate: “We streven ernaar om preventieve activiteiten te organiseren voor jongeren, gericht op het versterken van (digitale) weerbaarheid, bewustwording rond alcohol- en middelengebruik, polarisatie, criminaliteit en andere risicofactoren. We werken daarin nauw samen met betrokken ketenpartners.”

Concrete cijfers drugsgebruik

De gemeenteraad heeft behoefte aan concrete cijfers van het drugsgebruik in de gemeente Staphorst. Hiervoor hebben zij een amendement ingediend die is aangenomen. Daarin staat beschreven dat ze graag onderzoek willen laten uitvoeren door middel van een rioolwateranalyse en veiligheidsmonitor van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Staphorster aanpak

Je zou met de jaren kunnen spreken over een “Staphorster aanpak”, laat burgemeester Jan ten Kate verder weten. “We gaan namelijk altijd eerst met elkaar in gesprek. Deze aanpak maakt een wezenlijk onderdeel uit van het veiligheidsbeleid. We willen dat onze inwoners, jong en ouder, zich gehoord voelen en actief kunnen deelnemen aan het vormgeven van onze doelen.” Samen bouwen we aan een gemeenschap waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt bij het waarborgen van veiligheid en welzijn.