Zorg, werk en jeugdhulp zijn taken waar de gemeente sinds een aantal jaren verantwoordelijk voor is. Dit wordt wel het sociale domein genoemd.

Met veel van onze inwoners gaat het gelukkig goed. Zo is het aantal uitkeringen in onze gemeente heel laag, zijn er relatief weinig jeugdigen die gebruik maken van jeugdzorg, heeft Staphorst de grootste sociale cohesie van Nederland en zijn er relatief veel inwoners die zich gezond voelen.

Allemaal mooie lijstjes, maar ik ben de eerste om aan te geven dat dit niet een verdienste is van de gemeente. Vaak worden zaken door inwoners opgepakt voordat er een probleem is. Familie en buren die voor elkaar klaarstaan wanneer er ziekte is. De ondernemer die een werkplek regelt voor de jongere met een beperking. En ook de hulpvaardigheid die nu te zien is voor de mensen in Oekraïne. Een verdienste van onze inwoners en de korte lijnen in onze samenleving.

Toch zijn die signalen geen reden om stil te zitten. We zien dat eenzaamheid, psychische kwetsbaarheid, taalachterstand en langdurige werkloosheid veel impact hebben. Iets dat niet altijd zichtbaar is voor de omgeving.

Onlangs stelde gemeenteraad unaniem het beleidsplan 'Iedereen doet mee' vast. Hierin staan ambities om inwoners die hiermee te kampen hebben, goede ondersteuning te bieden. Ook dat kunnen we niet alleen. Scholen, huisartsen, welzijnsorganisaties, verenigingen en kerken hebben hier een belangrijke rol in. Samen de schouders onder een Staphorst waar iedereen mee kan doen!

Wethouder Alwin Mussche