Wetten

Wetten

Bij het verduurzamen van een gebouw of woning krijgt u te maken met een pakket aan wetten en regels. Naast het Bouwbesluit zijn dit bijvoorbeeld de EPC-eisen en het verplichte energielabel. Op deze pagina’s vindt u een overzicht van de belangrijkste wettelijke eisen voor bestaande bouw en nieuwbouw.

De nieuwe Omgevingswet zal vooral gestoeld zijn op een integrale en gebiedsgerichte benadering van duurzaamheid. Op dit moment is duurzaamheid vooral geregeld in sectorale wetten, als de Wet Milieubeheer, Waterwet, Wet bodembescherming etc. Ook Europese wetgeving als de Kaderrichtlijn Water. Zie daartoe www.wetten.nl.

Verder hier enkele landelijke websites vanuit diverse ministeries met informatie over duurzaamheid:

Koppelbox

Contactgegevens:

Gemeente Staphorst
Balie Omgevingsplein

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Postbus 2
7950 AA Staphorst

T: (0522) 467 467
E: omgevingsplein@staphorst.nl