Informatiehuis Stikstof

Informatiehuis Stikstof

In algemene zin zijn voor het stikstofdossier het Rijk en de provincie Overijssel aan zet om te komen met oplossingen, maatregelen en nieuw beleid. De meest actuele informatie van deze overheden vindt u op de website van de gezamenlijke provincies. Voor vragen kunt u terecht bij de helpdesk.

Lokaal proberen wij, indien mogelijk, de vergunningverlening zoveel mogelijk door te laten gaan. De komst van de AERIUS Calculator in september 2019 was hierbij een eerste stap. Indien hieruit een stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar berekend wordt dan is volgens het Stappenplan geen vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming nodig. Wij vinden dat daarmee aangetoond is dat er geen sprake is van een significant effect op de Natura-2000 gebieden en zodoende de omgevingsvergunning kan worden verleend, dan wel de planologische procedure gestart. Nadeel hierbij is dat voor ieder (bouw)plan apart een berekening gedaan moet worden.

Januari 2020 nieuwe Aerius calculator beschikbaar

Het RIVM heeft een nieuwe versie beschikbaar gesteld van AERIUS Calculator, Scenario en Connect (Calculator 2019A). Met AERIUS Calculator 2019A kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen.

Proefberekening

Vanuit EPOS hebben wij onderzocht of dit efficiënter kan. Wij hebben een proefberekening (pdf, 1,3 mb) laten maken voor de fictieve bouw van 10 woningen op de hoek Schipgravenweg/Scholenland in Rouveen. Dit op 1,9 km van natura-2000 gebied Oldematen en Veerslootslanden. Hieruit kwam, zelfs bij 5x het aantal vervoersbewegingen en dubbel brandstofverbruik van het bouwmateriaal, naar voren dat de stikstofdepositie op 0,00 mol/ha/jaar uitkomt.

Beleidsregels provincie Overijssel

Vanaf 13 december 2019 zijn de door Gedeputeerde Staten van Overijssel vastgestelde nieuwe beleidsregels van kracht. Deze zijn in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) vastgesteld. De beleidsregels maken de Wnb-vergunningverlening mogelijk voor alle sectoren. Nieuwe activiteiten zijn mogelijk door stikstofruimte vrij te maken op de eigen locatie (intern salderen) of door stikstofruimte over te nemen van een ander bedrijf dat (gedeeltelijk) stopt (extern salderen).

Wat is het doel van de nieuwe beleidsregels? Wat betekenen de nieuwe regels voor bedrijven? Hoe weet je of je een natuurvergunning moet aanvragen of niet? Een video geeft duidelijke antwoorden op deze en andere vragen.

Zie voor meer informatie dossier Stikstof op overijssel.nl.

Nieuwe tool voor inzicht stikstofneerslag kleinschalige projecten

Adviesbureau Tauw heeft in opdracht van de provincie Overijssel een tool ontwikkeld om inzicht te geven in de stikstofneerslag van enkele kleinschalige projecten. Met deze tool kan de stikstofneerslag worden ingeschat voor woningbouwprojecten, voertuigbewegingen over binnenstedelijke wegen en overige mobiele werktuigen. Dit gebeurt op basis van projectgegevens die in een vroeg stadium van het project al ingeschat kunnen worden. Iedereen met een gedegen kennis van het project kan de tool invullen. U kunt de tool opvragen via stikstof@overijssel.nl.

Algemene lijn: kleinschalige woningbouw AERIUS berekening niet noodzakelijk

Op basis van deze proefberekening heeft het college op 5 november 2019 besloten dat voor woningbouwplannen die vergelijkbaar zijn met, of kleiner dan, de nieuwbouw van 10 woningen en plaatsvinden in de bebouwde kom voortaan geen AERIUS-berekening vereist is. Aan zowel omgevingsvergunningen als RO-procedures verlenen wij zonder berekening medewerking.

Dit omdat de meeste woningbouwplannen in onze gemeente kleiner van omvang zijn en verder van het Natura-2000 gebied af liggen. Als het meerdere kan, dan wordt voor het mindere ook een resultaat van 0,00 mol/ha/jaar verwacht. De proef geldt enkel voor de bebouwde kom omdat in hoofdlijn enkel hier woningen gebouwd kunnen worden. Met bebouwde kom bedoelen we in deze casus alle locaties gelegen in bestemmingsplannen De Streek, Staphorst Dorp – Rouveen 2016 en Oud-IJhorst, IJhorst, en Punthorst bedoeld worden.

Eigen verantwoordelijkheid

Het niet toevoegen van een AERIUS-berekening is echter voor eigen risico van initiatiefnemer. Hiermee bedoelen we dat in het geval van (verwachte) zienswijzen, bezwaar en/of beroep niet bekend is of deze algemene lijn juridisch stand houdt. In die zin blijft het een eigen afweging wel of geen AERIUS-berekening aan een procedure toe te voegen.

Overige ontwikkelingen

Voor alle overige ontwikkelingen blijft een AERIUS-berekening nodig om de stikstofdepositie in beeld te brengen. Dit voorafgaand aan de RO-/vergunningprocedure. Afwijkend van woningbouw dient bij overige ontwikkelingen veelal ook de gebruiksfase mee berekend te worden. Dit maakt het lastig een algemene lijn te trekken voor deze ontwikkelingen omdat de bedrijfsactiviteiten sterk variëren. Voor deze ontwikkelingen blijft het landelijk stappenplan gelden en is het vooral afwachten welke maatregelen het Rijk en de provincie gaan nemen.

Voor grotere gemeentelijke projecten zoals woningbouw en bedrijventerreinen zal ook via een AERIUS berekening in beeld worden gebracht wat de stikstofdepositie is op Natura 2000 gebieden.

Stappenplan

Aan de hand van een stappenplan kunt u vaststellen of u vergunningplichtig bent onder de Wet natuurbescherming en welke instrumenten u kunt inzetten om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen.


Pagina bijgewerkt op 3 februari 2020.

Contactgegevens:

Gemeente Staphorst
Balie Omgevingsplein

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Postbus 2
7950 AA Staphorst

T: (0522) 467 467
E: omgevingsplein@staphorst.nl