Informatiehuis Ruimtelijk beleid

Home > Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst > Informatiehuis Ruimtelijk beleid

Informatiehuis Ruimtelijk beleid

Dit informatiehuis laat u zien waar de gemeente Staphorst de komende jaren met het ruimtelijk beleid op koerst. Niet alleen staat de gemeente hierin centraal, ook het beleid van de provincie Overijssel komt aan bod.

Een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid vormt de Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar!’. Daarnaast gelden er nog andere beleidsdocumenten die tezamen met de Omgevingsvisie het complete ruimtelijke beleid vormen.

Omgevingsvisie

De gemeenteraad van Staphorst heeft in januari 2018 de Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar!’ vastgesteld. Deze nota kunt u vinden in dit informatiehuis. De Omgevingsvisie betreft de toekomstvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst. In de nota staan de centrale doelstellingen vermeld waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag gaat. Dat kan de gemeente niet alleen; dit doet zij samen met inwoners en bedrijven. Daarbij staan de identiteit van Staphorst en de drie verbindende thema’s centraal:

De identiteit van Staphorst

Met de Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar!’ pakken we de essentie van het DNA van Staphorst. Daarbij gaat het om de huidige identiteit, maar vooral ook om de gewenste identiteit van Staphorst. Staphorst voor elkaar gaat er niet alleen om dat hier het nabuurschap nog levend is, maar ook dat de instelling van de gemiddelde Staphorster er één is van no-nonsense; ‘hier komt het voor elkaar!’

Verbindende thema’s

De leidraad ‘Staphorst voor elkaar!’ vertalen we in drie verbindende thema’s die de kapstok vormen voor het integraal werken binnen de gemeente. In Staphorst gaan we daarin verder dan de Omgevingswet van ons vraagt. Wij willen niet alleen integraal opereren binnen de fysieke leefomgeving, maar ook het fysieke en sociale domein met elkaar verbinden. Deze drie thema’s zijn:

  • Innovatieve plattelandseconomie; de economie kent een sterke fysieke component (bedrijventerreinen), maar ook een sterke sociale kant (arbeidsmarkt).
  • Gezonde en dynamische samenleving; gezondheid is een sociaal thema, maar heeft ook een belangrijke fysieke component, in de vorm van beweegvriendelijke omgeving en goede leefomstandigheden.
  • Verantwoord vernieuwen; vernieuwen van de fysieke leefomgeving die oog heeft voor duurzaamheid, het culturele erfgoed, de ruimtelijke kwaliteit en de andere twee sector-overstijgende thema’s. Zodoende ligt er ook een sterke relatie met het sociale domein.

Met deze thema’s gaat de gemeente aan de slag. Dit betekent dat ook bestaande beleidsnota’s tegen het licht van de Omgevingsvisie worden gehouden en zo nodig worden aangepast of geschrapt.

Overig ruimtelijk beleid

Verder treft u overige ruimtelijke beleidsnota’s aan, zoals bijvoorbeeld het ‘open plekken beleid de Streek’ en het ‘transformatiebeleid de Streek’.

Dit informatiehuis heeft de volgende kamers:

blauwe deur

Lokaal en regionaal beleid

groene deur

Wetten

gouden deur

Onderzoeksbureaus


Pagina bijgewerkt op 25 juni 2020.

Koppelbox

Contactgegevens:

Gemeente Staphorst
Balie Omgevingsplein

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Postbus 2
7950 AA Staphorst

T: (0522) 467 467
E: omgevingsplein@staphorst.nl