Informatiehuis EPOS van A-Z

Informatiehuis EPOS van A-Z

Op deze pagina wordt u een samenvatting gegeven van het EPOS proces.

Heb ik een vergunning nodig?

Voordat u contact opneemt met de gemeente kunt u zelf al het een en ander aan ‘huiswerk’ verrichten. U heeft bijvoorbeeld een voornemen een plan te realiseren. Maar u weet niet of u daarvoor een vergunning moet aanvragen? Kijk dan eerst in het omgevingsloket online. Dit is de landelijke website waar vergunningen worden aangevraagd. Daar kunt u een ‘vergunningcheck’ doen. Dan ziet u of u een vergunning moet aanvragen voor de plannen die u heeft. Of dat u wellicht kunt volstaan met een melding. Bepaalde activiteiten zijn vergunningsvrij.

Wanneer u niet goed uit de vergunningcheck komt of twijfels heeft of u wel of geen vergunning nodig heeft, kunt u ook een professional (architect, bouwbegeleidend bureau of milieuadviesbureau) vragen om u te helpen. Hier onder Collectief van professionals Staphorst ziet u een lijst met bureaus die weten hoe het Omgevingsrecht in elkaar zit. Zij kunnen u helpen. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met de publieksbalie Omgevingsplein van de gemeente. Bereikbaar op telefoonnummer (0522) 46 74 67 of via e-mailadres omgevingsplein@staphorst.nl.

Op de website aimonline.nl kunt u checken of uw bedrijf een vergunning of melding nodig heeft voor het onderdeel milieu. Hier krijgt u inzicht in de milieuregels en maatregelen en kunt u online een melding Activiteitenbesluit indienen. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is bedoeld voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben. Er moet sprake zijn van een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft voor het onderdeel milieu, moet u doorgaans ook een mer-beoordeling of mer-procedure doorlopen voordat u de vergunning aanvraagt. Het besluit van deze procedure, het mer-beoordelingsbesluit, moet u dan toevoegen bij de vergunningsaanvraag. Met de mer-scan kunt u uitzoeken welke verplichtingen er voor uw plan, besluit of activiteit gelden.

U kunt ook een professional vragen om u te helpen. Bijvoorbeeld wanneer u niet goed uit de check komt of twijfels heeft of u wel of geen mer-beoordeling nodig heeft. Heeft u een mer-beoordeling nodig? Dan wordt aangeraden de mer-beoordelingsnotitie of het milieueffectenrapport (MER) te laten maken door een professional.

Daarnaast kunt u een vergunning van de Provincie Overijssel nodig hebben. Denk hierbij aan een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van de vergunning op www.overijssel.nl/vergunningen.

Bestemmingsplan

Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft, is doorgaans het bestemmingsplan van belang. Hoe de ruimte in Nederland er nu en in de toekomst uit moet zien wordt geregeld in ruimtelijke plannen. Een bestemmingsplan is een bijzonder ruimtelijk plan. Het is namelijk het enige ruimtelijke plan dat juridisch bindend is. Het is bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Een bestemmingsplan zegt iets over het toegestane gebruik van de grond en gebouwen en bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond. Aanvragen om vergunningen worden getoetst aan het bestemmingsplan.

U kunt kijken of uw plannen in het bestemmingsplan al zijn voorzien. Wilt u bestemmingsplannen inzien, kijk dan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Onder ‘een plan bekijken’ en ‘bestemmingsplannen’ kunt u zoeken op adres. Daar vindt u ook meer informatie over het ter plaatse geldende bestemmingsplan. U kunt ook kijken bij het informatiehuis ‘ruimte’. Wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het bestuderen van deze website(s), kunt u contact opnemen met de publieksbalie Omgevingsplein. De publieksbalie is bereikbaar op telefoonnummer (0522) 46 74 67 of via e-mailadres omgevingsplein@staphorst.nl. U kunt ook een CPOS professional vragen hierin u te ondersteunen.

Ruimtecoach

Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft, en het bestemmingsplan daarin nog niet (of deels) in heeft voorzien, kunt u een afspraak maken met de ruimtecoach. Hij of zij kan u informatie geven over uw plannen en de wijzen van indienen daarvan bij de gemeente. De ruimtecoach informeert u over:

 • waar informatie te vinden is over bijvoorbeeld de onderzoeken die uitgevoerd moeten worden;
 • met welke (wettelijke) regels u rekening moet houden;
 • een inschatting van de kosten;
 • en op welke wijze u de stukken moet aanleveren bij de gemeente.

De ruimtecoach gaat de plannen niet voor u maken en geeft geen zwaarwegende inschatting over de haalbaarheid van plannen. Hij wijst u alleen de weg. Onder EPOS is het namelijk de bedoeling dat u zelf de regie pakt. U wilt ten slotte graag iets realiseren wat nog niet (of deels) voorzien is.

De gemeente vindt het van belang dat bij gesprekken met ruimtecoaches ook al de professional aanschuift.

Vergunning aanvragen

Wanneer u besluit tot het aanvragen van een vergunning om uw initiatief mogelijk te maken, zijn er twee opties:

De ruimtecoach geeft advies wat in uw geval het meest verstandig is om in te dienen. De keuze is uiteindelijk aan u.

Toelichting optie 1

Een aanvraag om omgevingsvergunning is digitaal in te dienen via www.omgevingsloket.nl. Bij de behandeling van de aanvraag zijn er twee voorkomende procedures, de reguliere procedure en de uitgebreide procedure. Voor het indienen gelden wettelijke indieningsvereisten. De gemeente kan een termijn stellen waarbinnen aanvullingen moeten worden ingediend.

Toelichting optie 2

Voorafgaand aan een eventuele formele aanvraag omgevingsvergunning, kunt u een vooroverlegaanvraag indienen. Als u hiervoor kiest, zijn er twee indieningsvereisten:

Over de wijze van indienen van een vooroverleg aanvraag, en hoe dit precies werkt op www.omgevingsloket.nl, kan contact op worden genomen met de ruimtecoach of de publieksbalie Fysieke Leefomgeving via (0522) 46 74 67.  Van belang is in ieder geval de mogelijkheid ‘vooroverleg’ (oranje knop) aan te klikken op de website.

Uw verzoek wordt pas in behandeling genomen als beide onderdelen zijn ingediend. Is één van beide onderdelen niet ingediend, ontvangt u hierover een bericht met een termijn tot aanvulling. Vindt de aanvulling vervolgens niet plaats, wordt de vooroverlegaanvraag buiten behandeling gelaten.

Over het invullen van de quickscan wordt geadviseerd dit door een CPOS professional te laten doen. Hiervoor kan het omgevingsplein gebruikt worden. Kwalitatief goede quickscans hebben als voordeel dat deze een korte(re) behandelingstijd met zich meebrengen. Er is dus snel duidelijkheid over de haalbaarheid van de plannen.

Na indiening wordt de vooroverlegaanvraag in behandeling genomen. U krijgt dan bericht wie de behandelend ambtenaar is van uw aanvraag. Er is dan rechtstreeks contact mogelijk met hem of haar, zowel telefonisch als via e-mail. Een afspraak maken is uiteraard ook mogelijk, zowel op locatie als in het gemeentehuis.

De behandelend ambtenaar kijkt of alle stukken aanwezig zijn om een goede toets te kunnen verrichten. Die toets wordt in eerste instantie verricht door de Omgevingskamer. De Omgevingskamer bestaat uit een aantal vaste leden. Zoals een senior medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, de stedenbouwkundige van het Oversticht en vakspecialisten op afroep (onder andere milieu, provincie, waterschap). De omgevingskamer adviseert het college hoe in principe met het plan om te gaan. U kunt bij de behandeling van uw initiatief een toelichting geven. Als de professional de QuickScan goed heeft ingevuld wordt het initiatief binnen 2 weken behandeld in de Omgevingskamer. Tenzij er erg veel aanvragen liggen, dan worden het binnen 3 weken behandeld. De gemeente streeft er uiterlijk naar binnen 4 tot 6 weken te komen tot een principestandpunt. Afhankelijk van dat standpunt kunt u overwegen een definitieve (formele) aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.

Algemene punten

  1. het aanvragen van een formele omgevingsvergunning;
  2. het indienen van een vooroverlegaanvraag (ook wel conceptaanvraag genoemd).
  • Reguliere procedure (8 weken)
   Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege), maar voor bepaalde milieutoestemmingen gelden uitzonderingen. Bent u of iemand anders het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt. Vervolgens is beroep (rechtbank) en hoger beroep (Raad van State) mogelijk.
  • Uitgebreide procedure (26 weken)
   Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet automatisch (van rechtswege).
   In de uitgebreide procedure maakt de gemeente een ontwerpbesluit over de aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Is iemand het niet eens met het ontwerpbesluit? Dan moet in de zienswijze worden aangegeven waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt, dan wel een reactie op de zienswijze. Aan het indienen van een zienswijze zijn geen gemeentelijke kosten (leges) verbonden.
   Is iemand het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kan binnen 6 weken beroep worden ingediend bij de rechtbank. Dit kan alleen als ook een zienswijze over het ontwerpbesluit is ingediend. Hierop geldt de uitzondering, als niet kan worden verweten aan belanghebbende dat geen zienswijze is ingediend. Voor meer informatie omtrent de te volgen procedures zie informatiehuis ‘juridisch’.
  1. een aanvraag tot vooroverleg activiteit handelen in strijd regels Ruimtelijke ordening via www.omgevingsloket.nl.
  2. een quickscan als bijlage bij ‘1’ toevoegen via www.omgevingsloket.nl.
  • Aan het indienen van zowel een vooroverlegaanvraag als een formele aanvraag omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Zie verder informatiehuis ‘leges’. De ruimtecoach is gratis.
  • Een principestandpunt over een vooroverlegaanvraag is niet voor bezwaar en beroep vatbaar.
  • Bij het indienen van een vooroverlegaanvraag kunnen ook andere activiteiten worden aangevraagd zoals het onderdeel ‘bouw’.
  • Bij het in behandeling nemen van aanvragen vooroverleg als ook formele aanvragen is CPOS van toepassing.
  • Bij een positieve reactie op een vooroverlegaanvraag kan door de gemeente besloten worden dat eerst het geldende bestemmingsplan moet worden herzien of gewijzigd om daarmee te anticiperen op de nog in te dienen formele aanvraag omgevingsvergunning. Bij een besluit tot herziening speelt ook de gemeenteraad een rol. Het proces herziening of wijziging bestemmingsplan kunt u nalezen in het informatiehuis ‘ruimte’. Dit betreft vanaf medio 2019 het zogenaamde ‘bundelplanproces’.
  • Over zowel vooroverlegaanvragen als formele aanvragen kan de Omgevingskamer advies geven, al zal het zwaartepunt liggen bij vooroverlegaanvragen.
  • U bent als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor het contact met het Oversticht voor welstandsgerelateerde zaken. Voor welstand, zie het informatiehuis ‘welstand’.

Contactgegevens:

Gemeente Staphorst
Balie Omgevingsplein

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Postbus 2
7950 AA Staphorst

T: (0522) 467 467
E: omgevingsplein@staphorst.nl