Het college van Burgemeester en Wethouders denkt momenteel na over hoe gemeente Staphorst na 2030 om moet gaan met opwek van duurzame energie. In dit kader is een concept plan opgesteld. Uit dit plan komen drie gebieden naar voren waar het college mogelijkheden ziet om duurzame energie op te wekken.

Hoeveel, hoe en waar

Met de buurgemeenten in West-Overijssel heeft Staphorst afgesproken dat zij tot 2030, 120 Gigawattuur (GWh) aan hernieuwbare energie gaat opwekken. De helft hiervan komt straks uit de windparken Spoorwind en Bovenwind (nu in aanbouw). De andere helft wordt opgewekt door zon op daken en twee kleinschalige zonneparkjes. Na 2030 zijn we echter niet klaar. Als gevolg van onder andere elektrisch rijden, koken en verwarmen, stijgt het elektriciteitsverbruik de komende jaren flink. Om die reden zijn wij nu al aan het nadenken over de periode na 2030. In deze fase van het project, staan daarbij drie vragen centraal: hoeveel energie willen we opwekken, hoe willen we dat doen, en waar willen we dat doen?

Zoekgebieden voor grootschalige opwek na 2030

In het concept plan dat wij opgesteld hebben, zijn drie gebieden aangewezen. In deze gebieden, die hieronder zijn afgebeeld, zien wij mogelijkheden voor opwek van duurzame energie. Het gaat om het Westhuizingerveld, de zuidzijde van het Staphorster Bos en de omgeving die begrenst is door de A28, N377 en het spoor. Wij stellen voor om alle overige gebieden uit te sluiten van nieuwe projecten voor de opwek van duurzame energie.

Plattegrondkaart gebieden die geschikt zijn voor grootschalige energieopwek (ten zuiden van Staphorst, ten noordwesten van Punthorst en Westerhuizingerveld

Uw mening is belangrijk

Op 13 april 2022 is een informatieavond gehouden. En aan inwoners is tussen 29 maart en 10 mei 2022 de mogelijkheid gegeven om een zienswijze in te dienen.

De gemeenteraad heeft ingestemd, wat is de volgende stap?

In september 2022 heeft de raad van de gemeente Staphorst ingestemd met de plannen voor de grootschalige opwek van hernieuwbare energie, fase 1. In deze eerste fase is besloten over hoeveel, hoe en waar met betrekking tot de opwek van hernieuwbare energie. Het gebied direct ten noorden van het Circulair Energielandschap is hierbij aangewezen als voorkeursgebied. In dit gebied is het de bedoeling door middel van windenergie 40 GWh aan energie per jaar op te wekken. De ontwikkeling van deze windenergie is aan de orde in de periode 2030 tot 2040.
In fase 2 gaan we met alle inwoners en bedrijven van de gemeente, en specifiek met de inwoners en bedrijven in het voorkeursgebied, in gesprek over de voorwaarden waaronder de windenergie kan worden ontwikkeld. Om deze fase op te starten wordt op 22 december 2022 een startnotitie behandeld in de gemeenteraad.

Wilt u meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van deze brief of het concept plan vragen? Dan kunt u deze te allen tijde stellen via de e-mail duurzaamheid@staphorst.nl. Ook kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer: (0522) 46 74 00. Er wordt dan een terugbelverzoek aangemaakt zodat een medewerker contact met u opneemt.

Documenten downloaden

Hieronder kunt u de documenten downloaden die in het kader van dit proces zijn opgesteld. Het concept besluit van B&W is toegelicht in het document ‘concept belangenafweging grootschalige opwek’. De overige documenten bevatten nadere analyses over onder andere het landschap en de techniek. Ook kunt u hier de resultaten vinden van een enquête die in het voorjaar van 2021 is afgenomen onder inwoners van Staphorst en de beknopte verslagen downloaden van inloopbijeenkomsten en andere gesprekken met inwoners en belanghebbenden. De bovenste vier pdf-bestanden zijn voor besluitvorming gemeenteraad.