Wat is het?

Als u 1 of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

 • Op de Groene Kaart(externe link) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen, of u kunt volstaan met een melding of dat u de boom gewoon kunt kappen. Op de Groene Kaart staan deze drie situaties gemarkeerd.
 • Waardevolle bomen en andere waardevolle landschapselementen worden beschermd. Dit betekent dat die niet zomaar gekapt mogen worden. Wanneer u toch een waardevolle boom wilt kappen, dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket(externe link).
 • In het gebied waar het ‘lichte regime’ geldt, kunt u een boom kappen wanneer u een melding heeft gedaan. De voorwaarde daarbij is wel dat u daarvoor in de plaats een boom herplant.
 • Als de boom in het gebied ‘vergunningvrij’ staat (en hij niet gemarkeerd is als waardevol) kunt u zonder vergunning of melding een boom kappen.

In het stroomschema kunt u zien welke situatie voor u van toepassing is.

Hoe werkt het?

Wanneer kan ik vergunningvrij kappen?

Binnen het gebied dat aangeduid staat als ‘vergunningvrij’ kunt u in principe zonder vergunning kappen, behalve wanneer bomen of landschapselementen op de Groene Kaart specifiek zijn aangeduid. In dat geval moet u vergunning aanvragen als u die boom wilt kappen.

Wanneer moet u een melding doen?

Onder dit lichte regime vallen de bomen en landschapselementen die vanuit cultuurhistorisch/ landschappelijk/ archeologisch of ecologisch oogpunt vervangbaar zijn. Het gaat daarbij met name om erven waarbij de bomen in het kader van de cultuurhistorie geen belangrijke rol spelen, maar wel bijdragen aan de beleving van de omgeving van het dorps- of landschapsgezicht. Binnen dit regime is voor de kap van bomen een melding nodig. Voorwaarde van een melding is dat de boom door herplant in de directe omgeving van de te verwijderen boom wordt gecompenseerd.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Bomen en landschapselementen (zoals de eendenkooien, bepaalde geriefbosjes, kerkenbosjes, (elzen)singels en bomenrijen) die op de Groene Kaart als waardevol zijn aangegeven, mogen in principe niet worden gekapt. Wanneer u toch wilt kappen, dan moet u een vergunning aanvragen. Zodoende kan de gemeente het verzoek beoordelen en eventueel voorwaarden stellen om het landschap te herstellen of te verbeteren.

Wanneer u vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente of het belang van behoud van de boom belangrijker is dan het belang van verwijdering ervan. Zo kan een waardevolle boom toch gekapt wordt als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien. De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Ook kan de gemeente een termijn stellen waarbinnen u moet herplanten.

De gemeente kan een vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • de natuurwaarde van de boom
 • de landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom
 • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon
 • de waarde voor de leefbaarheid van de boom

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via de site van het Omgevingsloket(externe link) checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat
  • waar de boom staat
  • of het om een of meerdere bomen gaat
  • hoe u het kappen aan wilt pakken
  • waarom u de boom wilt kappen
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Melding

U kunt bij de gemeente een melding voor het kappen van uw boom. De voorwaarde daarbij is wel dat u daarvoor in de plaats een boom herplant. Daarom moet u bij de melding aangeven:

 • het soort boom dat u wilt kappen;
 • de locatie van de boom;
 • een situatietekening van de locatie van de boom;
 • het soort boom dat u wilt herplanten;
 • de locatie van de te herplanten boom;
 • een situatietekening van de locatie van de te herplanten boom.

Wat kost het?

 • Omgevingsvergunning: € 63,00
 • Omgevingsvergunning, aangevraagd via CPOS€ 38,00
 • Melding: gratis

Hoe lang duurt het?

Vergunning:

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Melding:

 • Wanneer u na 10 werkdagen nadat u de melding heeft gedaan, niets van de gemeente heeft gehoord, kunt u de boom kappen.

Extra informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO(externe link)).