Griffier

Griffier

RSS
Infograpic Griffier

De gemeenteraad van Staphorst zoekt een enthousiaste en initiatiefnemende

Griffier M/V

voor 32-36 uur per week


Over de gemeente Staphorst

De gemeente Staphorst biedt je een baan in de duurzaamste gemeente van Nederland. Een gemeente waarin gewerkt wordt in het nu, maar we zeker ook gericht zijn op de toekomst. Met ruim 17.000 inwoners, waarvan een derde jonger dan 20 jaar, is het een jonge en dynamische gemeente. Daarnaast kenmerkt Staphorst zich door bedrijvigheid, een compleet voorzieningenniveau en natuur.
De gemeentelijke organisatie staat voor verantwoordelijkheid, daadkracht, vertrouwen en participatie. We bewegen flexibel mee en maken gebruik van de kracht van de samenleving: de gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich van een regisserende, bepalende overheid naar een loslatende, voorwaardenscheppende, burgergerichte overheid. De werksfeer kenmerkt zich door collegialiteit, respect en collectiviteit.

Over de gemeenteraad

De gemeenteraad van Staphorst telt 17 zetels, als volgt verdeeld:

  • SGP: 5 zetels
  • CU: 5 zetels
  • CDA: 4 zetels
  • Gemeentebelangen: 2 zetels
  • PvdA: 1 zetel

De gemeenteraad vergadert om de twee weken op dinsdagavond, met een opiniërend en een besluitvormend deel. Op andere dinsdagavonden is er ruimte voor informatiebijeenkomsten.
De raad kent verschillende bestuursorganen en commissies zoals de auditcommissie, agendacommissie, presidium en werkgeverscommissie, maar ook ad hoc groepen zoals de raadsgroep energietransitie. Daarnaast nemen de raadsleden deel aan regionale bijeenkomsten, en gaan zij in op uitnodigingen van instellingen en bewoners.
De raadsleden nemen hun rol en taak serieus en besteden er veel werk aan. De onderlinge verhoudingen en omgangsvormen zijn prettig, en de raad hecht aan goede en heldere relaties met het college en de ambtelijke organisatie. Samenwerking en rolvastheid zijn daarin de sleutelwoorden.
De gemeenteraad vindt het belangrijk om de inwoners en lokale organisaties te betrekken bij het bestuur en beleid van de gemeente, en neemt daarin ook zelf initiatieven. Raadscommunicatie, democratische vernieuwing en burgerbetrokkenheid zijn doelen waaraan de gemeenteraad ook in de toekomst verder vorm aan wil geven.

Over de raadsgriffie

De griffie biedt de ondersteuning die de gemeenteraad nodig heeft. De versterking en verbetering van het raadsfunctioneren is voor onze griffie het leidend motief in de griffiewerkzaamheden.
De griffie ondersteunt, informeert en adviseert de raad bij al zijn werkzaamheden en de uitoefening van zijn bevoegdheden. De griffie draagt zorg voor de organisatie en een goed verloop van de besluitvormingsprocessen en de informatievoorziening van de raad. Daarnaast adviseert de griffie over de inrichting en het gebruik van raadsinstrumenten, helpt bij het oplossen van vragen, en neemt initiatieven om de voorwaarden voor het functioneren van de raad en raadsleden waar nodig te versterken.
De griffie is het ambtelijke aanspreekpunt voor de raadsleden, evenals voor het college van B&W, de ambtelijke organisatie, de inwoners en alle andere betrokkenen bij Staphorst als het gaat over raadszaken.
De formatie van de griffie is nu 1,67 fte. Er is nog overleg gaande over de optimale inrichting.

Wat voor griffier zoeken wij

We zijn op zoek naar een griffier met ervaring in een griffie, die naast onze raadsleden kan staan en hen helpt om het raadswerk effectief, efficiënt en naar eigen politiek-inhoudelijk inzicht uit te voeren. Die griffier heeft een visie op de raad als bestuursorgaan, en zoekt en vindt het contact met de fracties en de raadsleden om daar vorm en uitwerking aan te geven. Onze griffier helpt de raadsleden met moties, amendementen en initiatieven om in de raad te bereiken wat zij willen. We hebben ook een aanjager nodig, die in staat is om zelf initiatieven te nemen en de fracties daarvoor te enthousiasmeren. Als griffier weet je wat de raad nodig heeft en handelt daar naar in woord, geschrift, initiatief en actie.
De griffier is onafhankelijk, kan goed schakelen en is in staat om op alle niveaus te communiceren en te handelen ten behoeve van de raad. Onze griffier komt op voor de gemeenteraad, is een evenwichtige en gelijkwaardige partner in het overleg met burgemeester en gemeentesecretaris, en een toegankelijke en betrouwbare collega voor de ambtenaren. Ook de inwoners, instellingen en samenwerkingspartners van Staphorst vinden in onze griffier een meedenkende functionaris die de verbinding met het raadswerk kan aanbrengen.
De griffier die wij zoeken is kundig en vaardig, ondersteunend en zelfstandig, en straalt senioriteit en enthousiasme uit.

Wat neem je mee

Je kunt je goed inleven in de gevoelens en de gedachtegangen van de leden van de raad. Op basis van je ervaring en kennis kun je politieke processen goed inschatten. Je kunt optreden als een stevige adviseur, sparringpartner en vertrouwenspersoon. Je hebt een relevant netwerk, weet wat er te koop is en hoe dat aan te pakken. Je bent flexibel, wendbaar èn koersvast. Integriteit staat hoog in je vaandel. En last but not least: je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken, je bent praktisch, en je kunt goed samenwerken.
Een volledige functiebeschrijving met competentieprofiel is bijgevoegd.

Opleiding en ervaring

Kandidaten hebben een academisch werk- en denkniveau verkregen door opleiding of werkervaring. Daarnaast vinden wij ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een complexe bestuurlijke omgeving van belang, en hebben wij voorkeur voor ervaring opgedaan in een griffie.

Wat bieden wij?

Wij bieden een salaris dat afhankelijk van opleiding en ervaring is gebaseerd op functieniveau 12: minimaal € 3.685 (aanloopschaal 11a) en maximaal € 5.520 (schaal 12) bruto per maand bij een volledige werkweek.
Je krijgt een tijdelijke aanstelling en na gebleken geschiktheid een aanstelling voor onbepaalde tijd.
Op grond van artikel 107 van de gemeentewet, wordt je door de gemeenteraad benoemd en ben je verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. De werkgeversrol heeft de gemeenteraad gemandateerd aan de werkgeverscommissie.

Belangstelling?

Voor inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact opnemen met mevrouw Herriët Brinkman, voorzitter van de werkgeverscommissie, telefoonnummer 06 - 13 74 50 99.
Overige informatie is te verkrijgen bij de interim griffier, mevrouw Lia Randsdorp, telefoonnummer 06 - 37 27 03 46.
Wil je solliciteren? Stuur dan een motivatiebrief per email én je CV voor 21 augustus 2019 naar vacatures@staphorst.nl onder vermelding van: vacature Griffier.

Procedure-informatie

De werkgeverscommissie van de gemeenteraad, de burgemeester en de gemeentesecretaris zijn betrokken bij de selectie.
Op basis van de sollicitatiebrieven wordt een selectie gemaakt.
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op dinsdagavond 3 september en woensdagavond 4 september. Een tweede gesprek zal plaatsvinden op donderdagavond 12 september.
De gemeenteraad streeft er naar een benoemingsbesluit te nemen op 24 september 2019.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 

Wysiwyg

delen op sociale media

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst