Bestemmingsplannen

Home > Bestuur > Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen zijn juridisch bindende plannen voor zowel burger, bedrijven als overheid. In een bestemmingsplan staat aangegeven wat het gebruik is dat is toegestaan op een bepaald perceel, bijvoorbeeld een woning, een winkel of een agrarisch bedrijf. Verder staat erin vermeld hoe groot, en hoe hoog bepaalde bouwwerken mogen zijn. De gemeente kan op grond van een bestemmingsplan handhaven, bijvoorbeeld als het gebruik afwijkt van de bestemming.

Actueel houden

De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat alle bestemmingsplannen 'actueel' moeten zijn. Dit betekent dat deze niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Een actueel bestemmingsplan is belangrijk omdat het laatste ruimtelijk beleid erin is verwerkt en het plan een goede basis vormt voor handhaving. Door een uitgebreide inventarisatie wordt ook duidelijk waar nog agrarische bedrijven zijn, waar woningen, recreatiewoningen, andere bedrijven etc, zodat er een passende bestemming aan gegeven wordt. Dit scheelt weer allerlei afzonderlijke procedures. Het actueel houden van bestemmingsplannen is daarom een belangrijke (wettelijk verplichte) taak van de gemeente. Is een bestemmingsplan niet actueel, dan mag de gemeente geen leges meer heffen voor het verlenen van bijvoorbeeld bouwvergunningen.

Digitaal

De Wet ruimtelijke ordening bepaalt ook dat bestemmingsplannen digitaal raadpleegbaar moeten zijn, dat wil zeggen op internet zijn in te zien. Daarvoor geldt een landelijke website waarop alle gemeenten in Nederland hun bestemmingsplannen plaatsen. Deze website is www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken