APV-vergunning

Home > Bestuur > Bekendmakingen

APV-vergunning

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking aan de vergunninghouder (tussen haakjes vermelde data) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester van Staphorst. Dit bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Indien u meent dat de zaak zo spoedeisend is, dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, postbus 10067, 8000 GB Zwolle vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Aan deze procedure zijn wel kosten verbonden; nadere informatie over de hoogte van dit griffierecht kunt u bij de griffie van de rechtbank krijgen, telefoonnummer (038) 888 44 44. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u ook – binnen de genoemde termijn - een bezwaarschrift indient.

Archief

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl