Verleende omgevingsvergunning / coördinatiebesluit / maatwerkvoorschriften slagschaduw Windpark Staphorst

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verleende omgevingsvergunning / coördinatiebesluit / maatwerkvoorschriften slagschaduw Windpark Staphorst

Verleende omgevingsvergunning / coördinatiebesluit / maatwerkvoorschriften slagschaduw Windpark Staphorst

Dit item is verlopen op 27-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-10-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Staphorst maken bekend dat zij overeenkomstig artikel 2.1 lid 1 sub a, b, c, e, artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 en artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor Windpark Staphorst. Het plan voorziet in het bouwen en exploiteren van Windpark Staphorst op de percelen kadastraal bekend gemeente Staphorst sectie A, nummers 587, 588, 615 en 3006.

De gemeenteraad heeft besloten, gelet op artikel 3.14 lid 4 van het  Activiteitenbesluit  milieubeheer en artikel 3.12 lid 2 van de Activiteitenregeling milieubeheer maatwerkvoorschriften betreffende slagschaduw vast te stellen.

De gemeenteraad heeft besloten de coördinatieregeling uit  artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening voor dit plan toe te passen. De Crisis- en herstelwet is op deze procedure eveneens van toepassing.  

De Omgevingsvergunning is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De wijziging heeft betrekking op de positionering van de twee meest noordelijk gelegen turbines, met de daarbij noodzakelijke aanpassingen van de onderzoeken. Voor het project is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad noodzakelijk. De gemeenteraad heeft bij besluit van 24 september 2019 de benodigde verklaring afgegeven.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen voor een ieder vanaf woensdag 16 oktober 2019 voor een periode van zes we­ken ter inzage bij het  Omgevingsplein, Binnenweg 26, 7951 DE te Staphorst. Ook is het plan hieronder in pdf-formaat te raadplegen (de onderzoeksbijlagen geheel onderdaan met een aparte link in verband met de bestandsgrootte). Daarnaast is de omgevingsvergunning raadpleegbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Door middel van de zoekfunctie kunt u bij invoering van het volgende plannummer NL.IMRO.0180.5132019003-VS01het plan vinden. De digitale bestanden zijn beschikbaar op: http://roplannen.gemeentedocumenten.nl/staphorstplannen/NL.IMRO.0180.5132019003-.

Belanghebbenden die tijdig een ziens­wijze naar voren hebben gebracht over het  ontwerpbesluit kunnen beroep instellen. Belanghebbenden die redelij­kerwijs niet kan worden verweten dat zij omtrent het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen eveneens  beroep instellen. Tegen onderdelen die bij de vaststelling gewijzigd zijn, kunnen belanghebbenden beroep instellen ook al hebben zij geen zienswijze ingediend.

De beroep­stermijn bedraagt zes weken. De beroepstermijn begint  op de dag na de dag waarop de terinzage­legging is aangevangen. Het beroep dient ingesteld te worden  bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ‘s-Graven­hage. De indiener van een beroepschrift kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling eveneens vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

De bijlagen bij de onderbouwing vindt u hier: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0180.5132019003-VS01/b_NL.IMRO.0180.5132019003-VS01_tb.pdf

Te downloaden:

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken