Ontwerp Omgevingsvisie 'Staphorst; voor elkaar'

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerp Omgevingsvisie 'Staphorst; voor elkaar'

Ontwerp Omgevingsvisie 'Staphorst; voor elkaar'

Dit item is verlopen op 18-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-09-2017
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst, maken bekend dat vanaf woensdag 6 september 2017 gedurende zes weken (tot en met 17 oktober) het ontwerp van de Omgevingsvisie ‘Staphorst; voor elkaar’, voor een ieder ter inzage ligt. De Omgevingsvisie betreft de toekomstvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.

Wat houdt de Omgevingsvisie in?

De gemeente Staphorst heeft er voor gekozen om de toekomstige inrichting van het grondgebied vooral te laten afhangen van de ontwikkelingen op sociaal maatschappelijke gebied. We zoeken naar oplossingen voor vragen die er nu liggen en naar verwachting op ons af zullen komen. In de Omgevingsvisie geven we aan wat de huidige identiteit van Staphorst is, maar vooral ook om de gewenste identiteit van Staphorst te beschrijven. Het gaat er hierbij niet alleen om dat hier het nabuurschap sterk le­vend is, maar ook dat de instelling van de gemiddelde Staphorster er één is van no-nonsense; ‘hier komt het voor elkaar!’. De leidraad ‘Staphorst voor elkaar!’ vertalen we in drie thema’s.

 • Fotocollage innovatieve plattelandseconomieInnovatieve plattelandseconomie

  Staphorst kent een sterkte ondernemersgeest en een hoog arbeidsethos. Dit is terug te zien in de grote werkgelegenheid en lage werkloosheid in Staphorst. We zijn een vernieuwende gemeente en behouden de kwaliteiten van de sterk aanwezige maakindustrie. De samenwerking tussen scholen en bedrijven wordt gestimuleerd. Om te voorzien in een sterke behoefte van het bedrijfsleven creëren we een betere mix tussen laag- en hoogopgeleiden, tussen vakmensen en kenniswerkers.
  Grote bedrijven bieden we de ruimte op bedrijventerreinen. Een moderne innovatieve plattelandseconomie gaat echter over veel meer dan bedrijventerreinen. We benutten daarom de kansen voor de verbreding van de economie. Door ons ook te gaan richten op recreatie en toerisme, horeca, zorg, zzp’ers en werken aan huis.

 • Gezonde en dynamische samenleving

  Fotocollage gezonde en dynamische samenlevingGezond en dynamisch lijkt op het eerste gezicht mis­schien vooral een sociaal thema, maar gezondheid heeft ook een belangrijke fysieke component, in de vorm van bijvoorbeeld een beweegvriendelijke omgeving en goede leefomstandigheden. 
  ‘Voor elkaar!’ is altijd vanzelfsprekend geweest in Staphorst. Er is sprake van een grote saamhorigheid en sociale cohesie. Een grote zelfstandigheid en zelfredzaamheid gaan samen met een goede opvang als dit niet gaat. Dit ‘Staphorster model’ staat onder druk door de toegenomen individualisering en de weggevallen sociale zekerheid. We willen echter ook in de toekomst die warme betrokken samenleving zijn die we altijd zijn geweest maar dan natuurlijk vertaald naar de toekomst. Dit betekent dat de huidige dynamiek van de Staphorster samenleving behouden moet blijven en dat de gezondheid meer aandacht krijgt.

 • Fotocollage verantwoord ondernemenVerantwoord vernieuwen

  Staphorst heeft een rijke cultuurhistorie met afwisselende landschappen, waaronder het veenweidelandschap en de Streek, met een ge­heel eigen verhaal, dat Staphorst uniek maakt in de wereld. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen die ook invloed zullen hebben op die kwaliteiten. Het credo ‘voor elkaar!’ krijgt zo een eigen invulling in het thema ‘verantwoord vernieuwen’. Een ‘voor’ is immers ook een spoor in een akker. We koesteren de ‘voren’ uit het verleden en trekken deze door naar de toekomst.
  Dit doen we door het vernieuwen van de fysieke leefomgeving. Op een manier die oog heeft voor duurzaamheid, het culturele erfgoed, de ruimtelijke kwaliteit en de andere twee sector-overstijgende thema’s. Zodoende ligt er ook een sterke relatie met het sociale domein.

Inzage

De ontwerp Omgevingsvisie ligt binnen genoemde termijn voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie Fysieke Leefomgeving, Binnenweg 26, 7951 DE te Staphorst. Ook is het plan onderaan deze pagina in pdf-formaat te raadplegen. Daarnaast is de ontwerp Omgevingsvisie raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen over het plan bij de gemeenteraad van Staphorst. Zienswijzen kunnen door een ieder zowel mondeling als schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Fysieke Leefomgeving, postbus 2, 7950 AA Staphorst. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt, tel. (0522) 46 74 67. Ook is het mogelijk uw zienswijze per e-mail in te dienen naar: omgevingsvisie@staphorst.nl.

Inloopbijeenkomst en een reactie op uw initiatief

Op donderdag 21 september is er vanaf 20.00 tot 21.30 uur een inloopavond in de patio van het gemeentehuis van Staphorst. Op deze avond kunt u vragen stellen over onderwerpen uit de Omgevingsvisie. Daarnaast willen we u op deze avond uitnodigen om een idee, plan of initiatief dat u heeft aan ons voor te leggen. We willen dan aan de hand van de Omgevingsvisie bekijken wat de mogelijkheden zijn. Dit geeft u de kans om horen hoe u dat idee kunt verrijken, zodat de kans groter wordt dat het doorgang kan vinden. Ons biedt het de mogelijkheid te oefenen en te kijken of de omgevingsvisie nog moet worden aangescherpt.

Mocht u interesse hebben om uw plan of idee voor te leggen dan horen wij dat graag uiterlijk woensdag 13 september. Bij een heel grote belangstelling kan het zijn dat we u op een ander tijdstip uitnodigen. U kunt uw belangstelling hiervoor kenbaar maken via omgevingsvisie@staphorst.nl voorzien van uw naam, adres en in het kort uw idee, plan of initiatief.

Te downloaden:

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl