Ontwerp bestemmingsplan ‘Rouveen Zuid – Fase 1’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerp bestemmingsplan ‘Rouveen Zuid – Fase 1’

Ontwerp bestemmingsplan ‘Rouveen Zuid – Fase 1’

Dit item is verlopen op 04-08-2022.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-06-2022
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de eerste fase van de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid. Daarnaast zijn wij vanwege wegverkeerslawaai van plan hogere grenswaarden voor geluid vast te stellen. Iedereen kan de stukken bekijken vanaf 22 juni 2022 tot en met 2 augustus 2022. Hieronder staat waarover het plan gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het plan over?

Op dit moment heeft het plangebied Rouveen Zuid een agrarische bestemming. Om woningbouw mogelijk te maken moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan ‘Rouveen Zuid – Fase 1’ maakt maximaal 82 woningen mogelijk. Uitgangspunt is het bouwen van een mix van woningtypen voor verschillende doelgroepen. Er komen 28 vrijstaande woningen, 36 twee-onder-één kap woningen en 18 rijwoningen. In de woningtypes is enige flexibiliteit mogelijk, om in te kunnen spelen op de woningbehoefte. Ook wordt in het bestemmingsplan geregeld waar ruimte is voor verkeer, parkeren, water en groen.

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Rouveen Zuid – Fase 1’ heeft begin 2022 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de reacties van de overlegpartners is de toelichting van het plan op een aantal punten aangevuld en verduidelijkt. Ook is het bestemmingsplan afgestemd op het nieuwe beeldkwaliteitsplan. Dit heeft geleid tot een verdere verfijning van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan ‘Rouveen Zuid – Fase 1’ ligt nu nogmaals als ontwerp ter inzage. In aanvulling hierop kunt u nu ook het ontwerpbesluit hogere waarde voor geluid bekijken. Ook ligt het nieuwe beeldkwaliteitsplan ter inzage. Hier wordt apart over gecommuniceerd.

Hoe kunt u het plan bekijken?

Iedereen kan vanaf woensdag 22 juni 2022 het ontwerpbestemmingsplan bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u zoeken op het adres of het plannummer: NL.IMRO.0180.5102022001-ON01
  • De gemeentelijke website: onderaan deze pagina vindt u de belangrijkste pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken. Dit kan alleen als u een afspraak hebt. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.5102022001-ON01/

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder

en deel van de nieuwe woningen ligt dichtbij de Oude Rijksweg. Voor 7 van de nieuwe woningen moeten hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder worden vastgesteld. De procedure voor deze hogere grenswaarden maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt daarom tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage bij de publieksbalie. Deze stukken worden ook op de website geplaatst (bij de bestemmingsplanstukken).

Reageren?

Tot en met 2 augustus 2022 kan iedereen reageren op het ontwerpbestemmingsplan en kunnen belanghebbenden reageren op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw reactie noemen wij een zienswijze. U kunt schriftelijk of mondeling reageren.

  • Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan: gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Omgevingsplein, postbus 2, 7950 AA Staphorst.
  • Wilt u mondeling reageren? Maak dan op tijd een afspraak via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

Wat is de volgende stap?

Het nieuwe bestemmingsplan is nu nog niet definitief. Ook het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden is nog niet definitief. Na 2 augustus 2022 besluit het college definitief over de vaststelling van de hogere grenswaarden. Daarbij houdt het college rekening met eventuele zienswijzen. Daarna besluit de gemeenteraad definitief over het bestemmingsplan. Dan besluit de gemeenteraad ook wat ze doet met eventuele zienswijzen over het plan. Daarna komt een nieuwe publicatie in de krant, waarin u het vervolg kunt lezen.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken