Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Rouveen, partiële herziening Triangellocatie’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Rouveen, partiële herziening Triangellocatie’

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Rouveen, partiële herziening Triangellocatie’

Dit item is verlopen op 07-05-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-03-2015
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Staphorst maken bekend dat de gemeenteraad van Staphorst in de vergadering van 10 maart 2015 met toepassing van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Rouveen, partiële herziening gewijzigd  heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie De Triangel op de hoek Korte Kerkweg – Goudenregenstraat te Rouveen. Ook de strook grond tussen de voormalige schoollocatie en de nieuwe Multifunctionele Combischool aan de Korte Kerkweg is in het plan betrokken. In het plan is ruimte voor twee verschillende woningbouwcategorieën, te onderscheiden in Koop en Huur. De koopwoningen (28 woningen) zijn gesitueerd langs de Korte Kerkweg en de Goudenregenstraat. Het gaat voornamelijk om rijenwoningen (starters- en eengezinswoningen). Aan de zijde van de Korte Kerkweg zijn tevens een tweetal 2^1- kapwoningen opgenomen. De huurwoningen liggen centraal in het plangebied. Het gaat hier om 24 appartementen binnen een complex en 12 grondgebonden woningen in de zorgsfeer. In het plan is tot slot ruimte voor een gebouw met maatschappelijke voorzieningen (wijkcentrum).

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzicht van het ontwerp op de volgende punten gewijzigd.
De Regels:

  • een verduidelijking van de definitie Maatschappelijke voorziening;
  • een wijzigingen ten behoeve van de vormgeving van het gebouw voor de 24 appartementen;
  • in verband met de flexibiliteit extra afwijkingsbevoegdheden voor de zorgwoningen, het maatschappelijk gebouw en de woningtypologie;
  • een regeling voor parkeren.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf donderdag 26 maart 2015 voor de duur van 6 weken bij de publieksbalie Fysieke Leefomgeving, Binnenweg 26, 7951 DE te Staphorst. Het vastgestelde bestemmingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk een beroep/verzoek tot voorlopige voorziening indienen. Tegen onderdelen die bij vaststelling gewijzigd zijn kunnen belanghebbenden beroep instellen ook al hebben zij geen zienswijze ingediend. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen. Belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij omtrent het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen ook beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld binnen een beroepstermijn van zes weken, die begint op de dag na de dag waarop de terinzagelegging is aangevangen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage. De indiener van een beroepschrift kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling eveneens vragen een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Informatieavond

Belangstellenden kunnen zich nader laten informeren over het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan tijdens een inloopavond op maandag 20 april van 19.00-21.00 uur in de Olde Skoele aan de Oude Rijksweg 427 te Rouveen.

 

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl