Het college heeft besloten om het bestemmingsplan De Esch 0 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Het plangebied tussen de Wethouder Ohmanstraat, Hoogeweg en de A28 in Staphorst heeft op dit moment een agrarische bestemming.

In de Omgevingsvisie Staphorst voor elkaar! is het gebied De Esch 0 aangewezen als bedrijfslocatie. Wanneer de raad het bestemmingsplan vaststelt, is hier de ontwikkeling van een bedrijventerrein mogelijk.

Beeldkwaliteit

Tegelijk met het bestemmingsplan biedt het college ook een beeldkwaliteitsplan aan de raad aan. In het beeldkwaliteitsplan staan de eisen voor de ruimtelijke inrichting van het gebied. Beide plannen zijn tot stand gekomen na overleg met belanghebbenden. Zo houdt het tankstation haar toegangsweg en bereikbaarheid. Ook is een groenstrook in het plan opgenomen als wadi en zichtlijn voor de A28 en is er ruimte voor het plaatsen van een reclamemast.

Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan lag vanaf 6 december 2023 zes weken lang ter inzage. Tijdens de inzagetermijn zijn vijf zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan zijn in het ontwerpbestemmingsplan een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo mag de reclamemast maximaal 15 meter hoog zijn en komt deze op de strook tussen de toekomstige bebouwing en de A28. Verder mag de bebouwing van het bedrijventerrein niet hoger worden dan 15 meter.

In het bestemmingsplan staat ook de aanpassing van de verkeersstructuur Achthoevenweg/Hoogeweg. Voor de verkeersveiligheid en doorstroming komt hier een rotonde.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de raadsvergadering van 11 juni en neemt naar verwachting op 26 juni een besluit.