Openbaarheid van Bestuur

Wat is de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)?

De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid. Op die manier kunt u meer inzicht krijgen in het overheidshandelen, en zo beter deelnemen aan de democratie en de besluitvorming van de overheid. De overheid verschaft op allerlei manieren uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via het Internet, door het uitgeven van persberichten, het verspreiden van folders of brochures, het doen van mededelingen in de Staatscourant, of het uitzenden van een reclamespotje.

Als u nog iets anders of iets meer wil weten, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Wob-verzoek. Overheidsinformatie is immers openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Dat is het algemene uitgangspunt van de Wob.   

Wie kan een Wob-verzoek doen?

Iedereen kan de overheid verzoeken om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook. Ook niet-Nederlanders kunnen een Wob-verzoek bij de Nederlandse overheid indienen. 

Hoe verloopt een Wob-verzoek?

De informatie moet worden aangevraagd bij het bestuursorgaan dat over de informatie beschikt. Als gevolg van het Verdrag van Aarhus is het bestuursorgaan verplicht verzoekers indien nodig te helpen om hun verzoek duidelijk te formuleren en de informatie uiterlijk binnen vier weken na aanvraag te leveren. Verder is expliciet bepaald dat degene die milieu-informatie opvraagt (de verzoeker) geen belang hoeft te hebben bij de opgevraagde informatie. Het bestuursorgaan moet bovendien de informatie leveren in de vorm die de verzoeker wenst, tenzij dit onredelijk is.

Afwijzen Wob-verzoek

In de WOB staan uitzonderingsgronden waarop een verzoek kan worden afgewezen. Er is sprake van een absolute uitzonderingsgrond als de gevraagde informatie:

  • de eenheid van de Koning en ministers (de Kroon) in gevaar zou kunnen brengen. De eenheid van de Kroon komt in gevaar wanneer informatie wordt verstrekt over de inhoud van contacten tussen de Koningin en een of meer bewindslieden;
  • de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
  • vertrouwelijk aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens betreft;
  • bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoongegevens betreft.

U kunt een Wob-verzoek uitsluitend schriftelijk indienen bij: gemeente Staphorst, Postbus 2, 7950 AA Staphorst.